Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), instituție publică cu personalitate juridică, este subordonată Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 11/2014. ANCPI, ca unică autoritate în domeniile cadastru, publicitate imobiliară, geodezie și cartografie, a fost înființată în anul 2004 prin reorganizarea Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și preluarea activității privind publicitatea imobiliară de la Ministerul Justiției, conform Hotărârii Guvernului nr. 1210/2004.

Activitatea ANCPI se desfășoară în baza:
 • Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotării Guvernului nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările ulterioare;
 • Ordinului nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate și a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare.
11 poziții disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României, ediția 2016
 1. Direcția de cadastru și geodezie (6 poziții)
  • Serviciul de Cadastru (două poziții) are ca principale atribuţii:
   • organizarea, coordonarea și controlarea activităţii de cadastru din cadrul Agenției și instituțiilor subordonate;
   • elaborarea și actualizarea legislației în domeniul cadastrului;
   • monitorizarea și coordonarea aplicării corecte a prevederilor legale în domeniul cadastrului de către instituțiile subordonate în vederea asigurării unei practice unitare, la nivelul ţării;
   • oferirea de suport de specialitate instituțiilor subordonate Agenției în aplicarea normelor tehnice din domeniul cadastrului;
  • Serviciul Geodezie (două poziții) îndeplineşte următoarele atribuţii:
   • organizarea, coordonarea și controlarea activităţii de cadastru din cadrul Agenției și instituțiilor subordonate;
   • elaborarea și actualizarea legislației în domeniul cadastrului;
   • monitorizarea și coordonarea aplicării corecte a prevederilor legale în domeniul cadastrului de către instituțiile subordonate în vederea asigurării unei practice unitare, la nivelul ţării;
   • oferirea de suport de specialitate instituțiilor subordonate Agenției în aplicarea normelor tehnice din domeniul cadastrului;
   • întocmeşte raportul anual de activitate al Direcţiei Cadastru şi Geodezie.
  • Serviciul de Înregistrare Sistematică a Proprietăților Imobiliare (două poziții) îndeplineşte următoarele atribuţii:
   • organizează, coordonează și controlează activitatea de cadastru din cadrul Agenției și instituțiilor subordonate;
   • elaborează și actualizează legislația în domeniul cadastrului;
   • monitorizează și coordonează aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul cadastrului de către instituțiile subordonate în vederea asigurării unei practici unitare, la nivelul ţării;
   • oferă suport de specialitate instituțiilor subordonate Agenției în aplicarea normelor tehnice din domeniul cadastrului.
 2. Direcţia de Publicitate Imobiliară (5 poziții) 
Activitățile stagiarilor la nivelul structurilor unde sunt repartizați
 1. Direcția de cadastru și geodezie (6 poziții)
  • Serviciul de Cadastru (două poziții):
   • participă la elaborarea proiectelor de legi, acte normative, norme, reglementări tehnice, standarde, procedee şi metodologii de specialitate în domeniul specific de activitate;
   • participă la avizarea şi recepţionarea, după caz, a lucrărilor şi specificaţiilor tehnice de specialitate referitoare la sistemele specifice cadastrului;
   • conlucrează în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor consiliului de administraţie, ordinelor directorului general, directorului Direcției cadastru și geodezie, dispozițiile șefului ierarhic superior, referitoare la activitatea serviciului;
   • participă la elaborarea analizelor, sintezelor şi rapoartelor de specialitate necesare conducerii ANCPI, OCPI sau instituţiilor şi organismelor de specialitate;
   • se documentează şi formulează răspunsuri la cererile, petiţiile, scrisorile persoanelor fizice sau juridice, în conformitate cu dispoziţiile legale
  • Serviciul Geodezie (două poziții):
   • monitorizează funcţionarea staţiilor GNSS permanente şi comunică cu prestatorul serviciilor de mentenanţă în vederea remedierii operative a disfuncţionalităţilor;
   • furnizează persoanelor fizice şi persoanelor juridice înregistrări de la stațiile GNSS permanente;
   • furnizează informații cu privire la modalitatea de accesare și funcționare a serviciilor ROMPOS;
   • realizează prelucrarea observaţiilor aferente modernizării reţelei geodezice de sprijin prin tehnologie GNSS.
  • Serviciul de Înregistrare Sistematică a Proprietăților Imobiliare (două poziții):
   • participă la elaborarea proiectelor de legi, acte normative, norme, reglementări tehnice, standarde, procedee şi metodologii de specialitate în domeniul cadastrului;
   • participă la coordonarea și monitorizarea contractelor de înregistrare sistematică a proprietăţilor derulate de ANCPI în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară;
   • participă la verificarea și aprobarea livrabilelor în cadrul proiectelor implementate de ANCPI, în conformitate cu competențele profesionale;
   • participă la elaborarea analizelor, sintezelor şi rapoartelor de specialitate necesare conducerii ANCPI, OCPI sau instituţiilor şi organismelor de specialitate;
   • se documentează şi formulează răspunsuri la cererile, petiţiile, scrisorile persoanelor fizice sau juridice, în conformitate cu dispoziţiile legale.
 2. Direcţia de Publicitate Imobiliară (5 poziții):
  • analiza cadrului legislativ.
Condițiile specifice pentru selecție
 1. Direcția de cadastru și geodezie (6 poziții)
  • Serviciul de Cadastru (două poziții):
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Inginerie geodezică;
   • Competențe lingvistice:
    • limba engleză – nivel începător;
   • Competențe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel avansat;
    • Browser web – nivel avansat;
  • Serviciul Geodezie (două poziții):
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Inginerie geodezică;
   • Competențe lingvistice:
    • o limbă străină de circulaţie internaţională – nivel începător;
   • Competențe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel avansat;
    • Browser web – nivel avansat;
  • Serviciul de Înregistrare Sistematică a Proprietăților Imobiliare (două poziții):
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Inginerie geodezică;
   • Competențe lingvistice:
    • limba engleză – nivel începător;
   • Competențe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel avansat;
    • Browser web – nivel avansat;
    • Baze de date – nivel intermediar;
 2. Direcţia de Publicitate Imobiliară (5 poziții):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Drept;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel intermediar;
  • Competențe IT:
   • Nespecificat la acest moment;

Înscrieți-vă aici