Ministerul Afacerilor Interne este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică. Potrivit O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Afacerilor Interne exercită, conform Constituţiei şi legilor ţării, atribuţiile ce îi revin cu privire la:

 • apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a proprietăţii publice şi private;
 • realizarea Programului de guvernare şi a strategiilor în domeniul ordinii publice;
 • îndeplinirea obligaţiilor ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi participarea la procesul de elaborare a politicilor şi actelor normative comunitare în domeniile sale de competenţă;
 • reprezentarea Guvernului pe plan local;
 • parteneriat cu autorităţile locale şi cu structurile asociative ale autorităţilor publice locale;
 • administrarea rezervelor de stat;
 • protecţia civilă şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
 • regimul actelor de identitate şi de stare civilă, al paşapoartelor simple, al permiselor de conducere şi al certificatelor de înmatriculare/înregistrare a vehiculelor;
 • administrarea şi protecţia Fondului arhivistic naţional;
 • asigurarea aplicării strategiei şi politicii Guvernului în domeniul pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare;
 • asigurarea ordinii publice;
 • paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor şi valorilor;
 • prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;
 • respectarea regimului juridic al frontierei de stat;
 • regimul juridic al străinilor, al solicitanţilor de azil şi al persoanelor care au dobândit o formă de protecţie în România;
 • apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă a populaţiei şi bunurilor.

Potrivit O.U.G. nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Afacerilor Interne îndrumă şi controlează activitatea prefecţilor şi a instituţiei prefectului cu privire la exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege.

13 poziții disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României, ediția 2016
 1. Direcţia pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei / Direcția Administrare și Achiziții pentru Comunicații și Tehnologia Informației / Serviciul Achziţii Publice pentru TIC (două poziții) are competență în gestionarea activităţilor de întocmire ale documentaţiilor de atribuire sau concurs, de aplicare şi de finalizare ale procedurilor de achiziţie publică.
 2. Direcţia pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei / Direcția Administrare și Achiziții pentru Comunicații și Tehnologia Informației / Serviciul Reţele de Comunicaţii (două poziții) are ca atribuţii asigurarea mentanţei de nivel 3 şi 4 asupra Reţelei Naţionale de Voce a MAI şi asupra Sistemelor Radiotelefonice digitale în standard Tetra şi Tetrapol şi asigură administrarea Reţelelor radiotelefonice simplex (programare terminale) şi semiduplex VHF la nivel MAI.
 3. Direcţia Secretariat General şi Protocol / Serviciul Documentare, Intranet şi Arhivă / Compartimentul informare-documentare (două poziţii) are ca obiective asigurarea fluxului de informare-documentare necesar personalului de conducere şi specialiştilor, traducerea corespondenţei conducerii MAI, prelucrarea materialelor cuprinse în buletinele de informare şi documentare şi cooperarea cu alte structuri centrale, inspectoratele generale şi cele asimilate, instituţiile de învăţământ şi alte structuri din cadrul ministerului pentru stabilirea priorităţilor de informare-documentare.
 4. Direcţia Secretariat General şi Protocol / Serviciul Relaţii cu Publicul (două poziții) are ca obiectiv principal înregistrarea, examinarea şi elaborarea răspunsurilor la petiții/rapoarte personale adresate conducerii ministerului și organizează activitatea de primire a cetățenilor/personalului ministerului în audiență/ieșire la raport la acest nivel;
 5. Direcţia Generală Logistică  / Grupul de Proiectare (4 poziţii) elaborează documentaţii tehnico-economice la toate fazele de proiectare, acordă asistenţă tehnică pe şantiere în faza de execuţie şi elaborează, la solicitarea unităţilor, studii de fezabilitate, respectiv documentaţii de intervenţii pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii la construcţii ale MAI;
 6. Direcţia Generală pentru Monitorizarea, Controlul Operaţional şi Inspecţia Activităţii Serviciilor de Ambulanţă şi UPU/CPU / Biroul Reglementări și Avizări (o poziție) are ca atribuții inițierea şi participarea la elaborarea de proiecte de acte normative în domeniul asistenței medicale de urgență, formularea răspunsurilor la petiţiile, interpelările, memoriile etc. adresate ministerului sau direcţiei generale, desfăşoară analize juridice, formulează puncte de vedere şi asigură formularea apărărilor şi reprezentarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă în litigiile din domeniul contenciosului administrativ în care acesta este parte. 
Activitățile stagiarilor la nivelul structurilor unde sunt repartizați
 1. Direcţia pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei / Direcția Administrare și Achiziții pentru Comunicații și Tehnologia Informației / Serviciul Achziţii Publice pentru TIC (două poziții):
  • familiarizarea cu modul de derulare al achiziţiilor publice pe domeniul TIC în MAI
  • îmbunătăţirea cunoştinţelor referitoare la activitatea din domeniul achiziţiilor publice;
 2. Direcţia pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei / Direcția Administrare și Achiziții pentru Comunicații și Tehnologia Informației / Serviciul Reţele de Comunicaţii (două poziții):
  • familiarizarea cu monitorizarea sistemelor din cadrul Platformei naţionale comune TETRA şi intervenţia în caz de urgenţă;
  • îmbunătăţirea cunoştinţelor referitoare la activitatea din domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei desfăşurată la nivelul MAI în cadrul Direcţiei Administrare şi Achiziţii pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (DAACTI);
 3. Direcţia Secretariat General şi Protocol / Serviciul Documentare, Intranet şi Arhivă / Compartimentul informare-documentare (două poziţii):
  • traducerea şi prelucrarea informărilor documentare şi a altor materiale destinate conducerii ministerului;
  • identificarea unor surse de informare, în scopul traducerii şi prelucrării unor materiale documentare ce vor fi folosite în activitatea de pregătire profesională a personalului MAI;
  • introducerea în baza de date existentă la nivelul serviciului a materialelor intrate în Fondul documentar.
 4. Direcţia Secretariat General şi Protocol / Serviciul Relaţii cu Publicul (două poziții):
  • primirea şi înregistrarea petiţiilor cetăţenilor;
  • analizarea conţinutului petiţiilor şi formularea propunerilor pentru îndrumarea acestora;
  • întocmirea notelor de prezentare şi proiectelor de răspunsuri către petenţi şi alte instituţii;
  • primirea şi consilierea cetăţenilor în legătură cu problemele semnalate de către aceştia;
  • organizarea şi participarea la audienţele acordate de conducerea ministerului.
 5. Direcţia Generală Logistică  / Grupul de Proiectare (4 poziţii):
  • Grupul de Proiectare – Birou construcţii, specialitatea arhitectură (o poziţie):
   • culegere de date de pe teren în vederea elaborării documentaţiilor tehnico-economice;
   • măsurători pe teren şi întocmirea planurilor folosind programe CAD pentru construcţii relevate;
   • desenare prin ridicare la scară – dacă este cazul – după schiţe puse la dispoziţie;
   • participarea la întocmirea proiectelor pentru specialitatea arhitectură – planuri, memorii, antemăsurători pentru cantităţile de lucrări, multiplicarea documentelor la nivelul biroului.
  • Grupul de Proiectare – Birou construcţii, specialitatea rezistenţă (o poziţie):
   • culegere de date de pe teren în vederea elaborării documentaţiilor tehnico-economice;
   • măsurători pe teren şi întocmirea planurilor folosind programe CAD pentru construcţii relevate;
   • desenare prin ridicare la scară – dacă este cazul – după schiţe puse la dispoziţie;
   • participarea la întocmirea proiectelor pentru specialitatea structură – calcule dimensionare structură, întocmire planuri, memorii, antemăsurători pentru cantităţile de lucrări, multiplicarea documentelor la nivelul biroului.
  • Grupul de Proiectare – Birou instalaţii, specialitatea instalaţii pentru construcţii (o poziţie):
   • culegere de date de pe teren în vederea elaborării documentaţiilor tehnico-economice;
   • măsurători pe teren şi întocmirea planurilor folosind programe CAD pentru construcţii relevate;
   • desenare prin ridicare la scară – dacă este cazul – după schiţe puse la dispoziţie;
   • participarea la întocmirea proiectelor pentru specialitatea structură – calcule dimensionare, întocmire planuri, memorii, antemăsurători pentru cantităţile de lucrări, multiplicarea documentelor la nivelul biroului.
  • Grupul de Proiectare – Serviciul măsurători cadastrale şi arhivă:
   • executare de măsurători cu ajutorul instrumentelor topografice;
   • prelucrare date culese din teren cu ajutorul tehnicii de calcul şi aplicaţiilor informatice din dotare.
 6. Direcţia Generală pentru Monitorizarea, Controlul Operaţional şi Inspecţia Activităţii Serviciilor de Ambulanţă şi UPU/CPU / Biroul Reglementări și Avizări:
  • participă la desfăşurarea de analize juridice şi formularea punctelor de vedere;
  • participă la elaborarea apărărilor în dosarele în care Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă este parte şi asistă consilierii juridici ai direcţiei generale în activitatea de reprezentare în instanţă;
  • participă la formularea răspunsului la petiţiile repartizate spre soluţionare direcţiei generale;
  • desfăsoară analize ale cadrului legal incident domeniului de competenţă al direcţiei generale;
  • participă la activitatea de elaborare a proiectelor de acte normative, conform competenţelor direcţiei generale.  
Condițiile specifice pentru selecție
 1. Direcţia pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei / Direcția Administrare și Achiziții pentru Comunicații și Tehnologia Informației / Serviciul Achziţii Publice pentru TIC (două poziții):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Ştiinţe administrative;
   • Drept;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel intermediar;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
 2. Direcţia pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei / Direcția Administrare și Achiziții pentru Comunicații și Tehnologia Informației / Serviciul Reţele de Comunicaţii (două poziții):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Inginerie electronică şi telecomunicaţii;
   • Calculatoare şi tehnologia informaţiei;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel intermediar;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
 3. Direcţia Secretariat General şi Protocol / Serviciul Documentare, Intranet şi Arhivă / Compartimentul informare-documentare (două poziţii):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Limbi moderne aplicate;
   • Ştiinţe ale comunicării;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel avansat;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
   • Browser web – nivel intermediar;
   • Baze de date – nivel intermediar;
   • Prelucrare digitală pachet Adobe Reader – nivel avansat;
 4. Direcţia Secretariat General şi Protocol / Serviciul Relaţii cu Publicul (două poziții):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Psihologie;
   • Ştiinţe administrative;
   • Ştiinţe ale comunicării;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel intermediar;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
 5. Direcţia Generală Logistică / Grupul de Proiectare:
  • Birou construcţii, specialitatea arhitectură (o poziţie):
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Arhitectură;
   • Competențe lingvistice:
    • limba engleză – nivel intermediar;
   • Competențe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
    • AutoCAD – nivel avansat;
  • Birou construcţii, specialitatea rezistenţă (o poziţie):
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Inginerie civilă;
   • Competențe lingvistice:
    • limba engleză – nivel intermediar;
   • Competențe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
    • AutoCAD – nivel avansat;
    • programe de calcul structură – nivel intermediar;
  • Birou instalaţii, specialitatea instalaţii pentru construcţii (o poziţie):
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Ingineria instalaţiilor;
   • Competențe lingvistice:
    • limba engleză – nivel intermediar;
   • Competențe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
    • AutoCAD – nivel avansat;
    • programe de calcul instalaţii – intermediar;
  • Serviciul măsurători cadastrale şi arhivă (o poziţie):
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Inginerie geodezică;
   • Competențe lingvistice:
    • limba engleză – nivel intermediar;
   • Competențe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
    • AutoCAD – nivel intermediar;
 6. Direcţia Generală pentru Monitorizarea, Controlul Operaţional şi Inspecţia Activităţii Serviciilor de Ambulanţă şi UPU/CPU / Biroul Reglementări și Avizări:
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Drept;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel intermediar;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
   • Browser web – nivel avansat.

Înscrieți-vă aici