Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în suborinea Guvernului. MADR este autoritatea publică centrală responsabilă cu aplicarea strategiei și Programului de guvernare, cu rol în elaborarea și implementarea strategiilor naționale sectoriale în domeniile agriculturii și producției alimentare, dezvoltării rurale, pescuitului și acvaculturii, îmbunătățirilor funciare, precum și în domeniile conexe: fitosanitar, cercetarea științifică de specialitate, conservarea și managementul durabil al solurilor și al resurselor genetice vegetale și animale.

18 poziții disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României, ediția 2016
 1. Direcția Îmbunătățiri Funciare, Fond Funciar și Protecția Mediului (3 poziții):
  • avizează din punct de vedere tehnic proiectele de acte normative elaborate de alte structuri din cadrul MADR sau alte ministere care au legătură cu sectorul, prin serviciul şi/sau compartimentele de specialitate;
  • coordonează şi monitorizează activitatea ANIF si a unităţilor din subordinea MADR pe domeniul de activitate, prin serviciul şi compartimentele de specialitate;
  • formulează răspunsuri la sesizări, interpelări, îndeplineşte în limitele competențelor sale şi alte sarcini, ce-i revin prin acte normative sau care îi sunt repartizate de către structurile administrative superioare;
  • îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Legea nr. 17/2014;
  • analizează documentaţiile privind scoaterea definitivă şi temporară a terenurilor din circuitul agricol, şi după caz, emite avizul potrivit legislaţiei în vigoare;
  • avizează înfiinţarea OIF şi FOIF;
  • elaborează studii, analize şi strategii şi fundamentează programele sectoriale de dezvoltare pe domeniul de competenţă;
  • colaborează cu autorităţi şi instituţii competente pentru implementarea Directivei Nitraţi, în ceea ce priveşte protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.
 2. Direcţia Organizări de Piaţă în Sectorul Zootehnic (o poziţie):
  • elaborarea startegiilor în domeniul creşterii animalelor;
  • elaborarea actelor normative pentru aprobarea formelor de sprijin pentru creşterea animalelor;
  • colaboare cu asociaţii ale crescătorilor de animale, cu instituţii de cercetare şi învăţământ superior din domeniul zootehniei;
  • colectare şi prelucrare date statistice privind efectivele de animale şi producţiile zootehnice;
 3. Direcția Buget Finanţe şi Fonduri Europene:
  • Serviciul Investiţii, Achiziţii (o poziţie) asigură activităţi din domeniul achiziţiilor publice şi investiţiilor în conformitate cu OUG 34/2006;
  • Biroul Patrimoniu Arhivă (4 poziţii) ţine evidenţa bunurilor din domeniul public administrate de MADR prin structuri din subordine;
 4. Direcția Generală Industrie Alimentară (3 poziţii):
  • elaborarea şi implementarea politicilor agricole comunitare şi naţionale privind sectorul industrie alimentară, în conformitate cu programul de guvernare;
  • elaborarea şi programarea politicilor publice în sectorul industriei alimentare, în conformitate cu regulamentele europene şi legislaţia naţională;
  • iniţiază şi elaborează acte normative privind identificarea produselor tradiţionale la nivel naţional;
  • implementează sistemul naţional de calitate pentru produsele tradiţionale și produsele alimentare obținute conform rețetelor consacrate;
  • gestionează activitatea de atestare a produselor tradiționale și a produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești;
  • asigură implementarea strategiilor şi programelor de dezvoltare în domeniul organizării de piaţă;
  • iniţiază parteneriate interministeriale, interinstituţionale şi interorganizaţionale la nivel naţional şi transnaţional, prin acorduri, protocoale şi memorandumuri specifice, pentru creşterea competitivităţii produselor agroalimentare pentru promovarea produselor agroalimentare româneşti pe piaţa internă şi pe pieţele terţe, iniţierea unor schimburi de bune practici cu organisme din alte state membre şi din ţările terţe, cât şi pentru identificarea unor programe de finanţare şi dezvoltare de resurse pentru cooperare;
  • participă la elaborarea politicilor publice în domeniul organizării de piaţă în sectorul agroalimentar şi al cercetării.
 5. DGBFFE Serviciul Fonduri Europene Contabilizare Plăţi (3 poziţii) are ca principale atribuţii:
  • evidența contabilă;
  • efectuare plăți;
  • evidență operativă plăți;
  • arhivare documente emise;
 6. Direcţia Generală Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale (o poziţie) întreprinde activităţi referitoare la relații internationale şi afaceri europene;
 7. Serviciul de Presă şi Relaţii Publice (o poziţie) are ca misiune gestionarea sistemelor de relaţii publice ale autorităţii centrale pentru agricultură şi dezvoltare rurală, organizarea eficientă a comunicării acesteia cu reprezentanţii mass-media şi ai altor publicuri ţintă, precum şi crearea şi menţinerea unei imagini instituţionale pozitive;
 8. Biroul Relația cu Parlamentul și Dialog Social (o poziţie)
  • asigură legatura cu Departamentul pentru Relația cu Parlamentul din cadrul Guvernului, urmărind promovarea actelor normative inițiate de minister și aprobate de Guvern, precum și a propunerilor legislative inițiate de parlamentari;
  • asigură legatura cu Senatul și Camera Deputaților și Comisiile de specialitate ale acestora;
  • asigură elaborarea, cu sprijinul direcțiilor de specialitate din minister, a punctelor de vedere și a amendamentelor pentru actele normative;
  • asigură, împreună cu direcțiile tehnice, documentele necesare susținerii actelor normative la comisii și în plenul celor două camere ale Parlamentului;
  • solicită direcțiilor tehnice elaborarea răspunsurilor la întrebările/interpelările adresate în Parlament și asigură transmiterea acestora în termen la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul și/sau susținerea lor în plenul Camerei Deputaților sau al Senatului;
  • Asigură secretariatul Comisiei de Dialog Social;

   

Activitățile stagiarilor la nivelul structurilor unde sunt repartizați
 1. Direcția Îmbunătățiri Funciare, Fond Funciar și Protecția Mediului (3 poziții):
  • studiul în vederea cunoașterii legislației în vigoare aplicabilă domeniului de activitate;
  • colaborarea în vederea îndeplinirii atribuțiilor aferente structurii;
  • participarea la ședințe, grupuri de lucru și întâlniri organizate cu privire la implementarea și realizarea obiectivelor structurii;
  • participarea la soluționarea petițiilor, sesizărilor și interpelărilor;
  • procesarea datelor și gestionarea bazelor de date.
 2. Direcţia Organizări de Piaţă în Sectorul Zootehnic (o poziţie):
  • colectare şi prelucrare date statistice;
  • comparare producţii medii şi totale din ani diferiţi şi cu alte ţări din UE;
  • compararea importurilor şi exporturilor de animale şi produse zootehnice în ani diferiţi;
 3. Direcția Buget Finanţe şi Fonduri Europene:
  • Serviciul Investiţii, Achiziţii (o poziţie):
   • întocmire documentaţie achiziţii directe;
   • studiu de piaţă;
   • liste investiţii;
  • Biroul Patrimoniu Arhivă (4 poziţii):
   • lucrări privind evidenţa bunurilor din domeniul public;
 4. Direcția Generală Industrie Alimentară (3 poziţii):
  • participă la grupuri de lucru pe diferite teme;
  • activități curente de informare referitoare la domeniul de activitate;
  • participă la elaborararea de studii, analize, ipoteze şi scenarii, în vederea punerii în aplicare a diferitelor instrumente şi măsuri de sprijin prevăzute în PNDR 2014 – 2020 cu finanţare din FEADR şi a evaluării impactului pe care aceste măsuri îl au în piaţă;
  • participă la furnizarea de rapoarte în domeniul industriei alimentare şi la analize de specialitate pe sectoare şi subsectoare de activitate din sfera de competenţă, potrivit prevederilor regulamentelor europene aplicabile Politicii Agricole Comune şi măsurilor din PNDR;
  • participă la alte activități specifice compartimentelor.
 5. DGBFFE Serviciul Fonduri Europene Contabilizare Plăţi (3 poziţii):
  • evidență contabilă;
  • efectuare plăți;
  • evidență operativă plăți;
  • arhivare documente emise;
 6. Direcţia Generală Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale (o poziţie):
  • traducerea şi retroversiunea de documente primite de la conducerea DGAERI;
  • participarea la întâlnirile cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu;
  • analizează activitatea/documentele MADR în relaţia cu organisme şi structuri regionale/ internaţionale;
 7. Serviciul de Presă şi Relaţii Publice (o poziţie):
  • colaborează cu departamentele Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin formularea și remiterea de comunicate, informări și alte tipuri de materiale informative către publicul țintă și mass-media centrală, locală și de specialitate, inclusiv presa online și asigură difuzarea acestora prin utilizarea mijloacelor social-media;
  • asigură accesul presei la informaţiile de interes public, la solicitarea verbală sau scrisă, transmisă prin e-mail sau fax, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  • formulează răspunsul la solicitările de informaţii de interes public, pe baza proiectului de răspuns primit din direcţii/compartimente;
  • înregistrează acreditările de presă şi stabileşte legături permanente şi amiabile cu jurnaliştii acreditaţi la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR); menţine şi actualizează baza de date referitoare la reprezentanţii mass-media;
  • participă și colaborează la organizarea evenimentelor de promovare ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale — declarații și conferinţe de presă, evenimente, briefing-uri, deplasări cu reprezentanţii mass-media etc.;
  • monitorizează zilnic presa;
 8. Biroul Relația cu Parlamentul și Dialog Social (o poziţie):
  • înregistrare documente;
  • întocmirea răspunsurilor la întrebările/interpelările adresate de parlamentari;
  • distribuirea în direcții a documentelor gestionate de Biroul Relația cu Parlamentul și Dialog Social;
  • participarea la ședințele Comisiei de Dialog Social;
  • transmiterea corespondenței către DRP;

   

Condițiile specifice pentru selecție
 1. Direcția Îmbunătățiri Funciare, Fond Funciar și Protecția Mediului (3 poziții):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Ştiinţe administrative;
   • Inginerie civilă;
   • Ingineria mediului;
   • Inginerie şi ştiinţe agronomice;
  • Competențe lingvistice:
   • Nespecificat la acest moment;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
   • Baze de date – nivel intermediar;
 2. Direcţia Organizări de Piaţă în Sectorul Zootehnic (o poziţie):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Zootehnie;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel intermediar;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
   • Baze de date – nivel intermediar;
 3. Direcția Buget Finanţe şi Fonduri Europene:
  • Serviciul Investiţii, Achiziţii (o poziţie):
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Economie;
    • Finanţe;
    • Contabilitate;
   • Competențe lingvistice:
    • limba engleză – nivel avansat;
   • Competențe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel avansat;
    • Baze de date – nivel avansat;
  • Biroul Patrimoniu Arhivă (4 poziţii):
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Inginerie geodezică;
   • Competențe lingvistice:
    • Nespecificat la acest moment;
   • Competențe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel intermediar/avansat;
 4. Direcția Generală Industrie Alimentară (3 poziţii):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Inginerie şi ştiinţe agronomice;
   • Horticultură;
   • Zootehnie;
   • Ingineria produselor alimentare;
   • Management;
   • Marketing;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel intermediar;
   • limba franceză – nivel intermediar;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel avansat;
   • Browser web – nivel avansat;
   • Baze de date – nivel începător;
 5. DGBFFE Serviciul Fonduri Europene Contabilizare Plăţi (3 poziţii):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Economie;
   • Finanţe;
   • Contabilitate;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel intermediar;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel avansat;
 6. Direcţia Generală Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale (o poziţie):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Relaţii internaţionale şi studii europene;
   • Economie şi afaceri internaţionale;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel intermediar;
   • limba chineză – nivel intermediar;
   • limba turcă – nivel intermediar;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel avansat;
   • Baze de date – nivel intermediar;
 7. Serviciul de Presă şi Relaţii Publice (o poziţie):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Ştiinţe ale comunicării;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel avansat;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel avansat;
   • Browser web – nivel avansat;
   • Baze de date – nivel intermediar;
 8. Biroul Relația cu Parlamentul și Dialog Social (o poziţie):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Inginerie şi ştiinţe agronomice;
   • Horticultură;
   • Zootehnie;
   • Biotehnologii;
   • Inginerie şi Management;
   • Management;
   • Inginerie civilă;
   • Ştiinţe administrative;
   • Relaţii internaţionale şi studii europene;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel începător;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;

   

Înscrieți-vă aici