Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având rolul de a realiza politica Guvernului în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale, prin reorganizarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

5 poziții disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României, ediția 2016

 1. Direcţia Generală Societatea Informaţională (o poziție) are ca principale atribuţii:
  • elaborare politici şi strategii privind Agenda Digitală pentru România;
  • exercitarea calităţii de unică autoritate publică în organizarea şi coordonarea la nivel naţional a implementării programelor şi proiectelor de guvernare electronică şi administraţie electronică;
  • încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură, promovarea şi stimularea cercetării, dezvoltării, inovaţiei şi transferului de tehnologii în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale;
  • iniţierea, conducerea, asigurarea finanţării, monitorizarea şi/sau implementarea de programe şi proiecte proprii sau europene în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale, atribuirea conducerii programelor şi proiectelor, în conformitate cu reglementările în vigoare;
  • coordonarea implementării Strategiei privind Agenda Digitală pentru România;
  • iniţierea, conducerea, asigurarea finanţării, monitorizarea, implementarea şi operarea proiectelor şi a programelor de informatizare a structurilor guvernamentale;
  • coordonarea politicilor privind asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice din administraţia publică şi gestionarea eficientă a resurselor necesare, cu respectarea normelor recomandate de Uniunea Europeană;
  • elaborare politici şi strategii privind asigurarea integrităţii şi securităţii reţelelor publice de comunicaţii electronice;
  • implementarea politicilor europene în domeniul securităţii reţelelor şi sistemelor informatice şi a criminalităţii informatice;
  • elaborare politici privind administrarea, gestionarea şi utilizarea numelor de domenii şi adreselor de internet;
  • elaborarea de acte normative în domeniul TIC şi reglementări privind funcţionarea registrului pentru nume de domenii „.ro”;
  • avizarea actelor normative iniţiate de alte instituţii şi monitorizarea proceselor de avizare a actelor normative iniţiate de MCSI;
  • avizarea proiectelor de acte normative care conţin prevederi cu incidenţă în domeniul serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei, al societăţii informaţionale şi al comunicaţiilor electronice, cu excepţia celor din domeniul alocării şi atribuirii frecvenţelor radio;
  • elaborarea reglementărilor necesare în vederea asigurării protecţiei mediului în domeniul tehnologiei informaţiei şi al comunicaţiilor electronice;
  • asigură legătura cu Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, din cadrul Guvernului, urmărind procedura legislativă din Parlament cu privire la proiecte de lege iniţiate de minister şi aprobate de Guvern;
 2. Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (o poziţie) are ca principale atribuţii:
  • înaintarea propunerilor către Autoritatea de Management (AM), pentru elaborarea/modificarea Axei prioritare III – „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public” din cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competititvităţii Economice” (POS CCE), şi a Documentului Cadru de Implementare (DCI) a POS – CCE;
  • elaborarea manualelor de proceduri interne pentru îndeplinirea atribuţiilor delegate OIPSI prin acordul de delegare de atribuţii încheiat cu AM şi trimiterea acestor manuale, spre analiză şi avizare la AM;
  • înaintarea propunerilor, către AM, pentru modificarea manualelor de proceduri interne referitoare la îndeplinirea atribuţiilor delegate OIPSI prin acordul de delegare de atribuţii încheiat cu AM şi trimiterea acestor manuale spre analiză şi avizare la AM;
  • întocmirea rapoartelor privind implementarea tehnică/financiară a Axei prioritare III – „TIC pentru sectoarele privat şi public”, în conformitate cu procedurile interne;
  • întocmirea la sfârşitul fiecărui an, pentru anul următor, a unui plan de lucru, conform modelului furnizat de AM, care să cuprindă o estimare a activităţii pe care o va desfăşura, în limita atribuţiilor delegate;
  • introducerea şi actualizarea datelor în Sistemul Informatic Unic de Management (SMIS), corespunzător atribuţiilor OIPSI şi a procedurilor interne;
  • informarea beneficiarilor/instituţiilor care deţin documentele relevante pentru modul de implementare a axei/domeniilor de intervenţie/ operatiunilor/proiectelor despre obligaţia de păstrare a documentelor conform legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare.
  • asigurarea măsurilor necesare pentru implementarea proiectelor aprobate pentru finanţare în cadrul Axei prioritare III – POS CCE, în special cu privire la realizarea verificărilor şi validarea cererilor de rambursare primite de la beneficiar conform atributiilor delegate si a manualelor de proceduri aprobate;
 3. Serviciul Bugete, Financiar şi Contabilitate (o poziţie) are ca principale atribuţii:
  • elaborarea şi analiza bugetului propriu al Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională şi prezentarea pentru analiză şi avizare directorului general al Direcţiei generale economice, achizitii publice, juridice şi resurse umane;
  • participarea, alături de directorul general şi directorul general adjunct, la analiza şi verificarea indicatorilor cuprinşi în Bugetele de venituri şi cheltuieli, a bilanţurilor contabile şi conturilor de profit şi pierderi ce aparţin unităţilor aflate în coordonarea Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională;
  • organizarea şi ţinerea evidenţei contabile a patrimoniului Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională;
  • coordonarea întocmirii dărilor de seamă statistice în ceea ce priveşte numărul mediu al salariaţilor şi veniturile salariale, precum şi costul forţei de muncă;
  • gestionarea şi plata cotizaţiilor la organismele internaţionale la care Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională este membru;
  • coordonarea activităţii de calcul şi plata salariilor şi a viramentelor aferente;
  • semnarea documentelor de plată, atât în numerar, cât şi prin virament, a diferitelor obligaţii de plată ale Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, inclusiv plăţile din Asistenţă Tehnică, ordonanţate de ordonatorul de credite;
  • coordonarea elaborării diferitelor lucrări de analiză economico-financiară solicitate de diferite instituţii şi organisme guvernamentale cu care ministerul colaborează;
  • verificarea şi centralizarea deconturilor pentru deplasări externe, interne, cheltuieli gospodăreşti, protocol etc.
  • evidenţa încadrării în limitele bugetare a cheltuielilor privind deplasările;
   – Întocmirea documentaţiei privind deschiderea de credite bugetare, corelat cu necesarul de cheltuieli şi în limita alocaţiilor aprobate pe perioada respectivă pentru Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, inclusiv pentru instituțiile din subordinea ministerului;
  • evidenţa activelor fixe corporale şi necorporale şi calculul amortizării activelor fixe corporale;
  • evidenţa angajamentelor bugetare, legale, a propunerilor de angajare a cheltuielilor şi a ordonanţărilor de plată;
  • întocmirea notelor contabile şi a fişelor sintetice şi analitice ale conturilor în lei şi valută cu care lucrează instituţia;
  • stabilirea şi plata drepturilor salariale ale pesonalului Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională şi virarea obligaţiilor aferente către Bugetul Statului, Bugetul Asigurărilor Sociale şi Casele de Sănătate, inclusiv pentru personalul care se ocupă cu gestionarea fondurilor structurale;
  • întocmirea balanţelor de verificare analitică şi sintetică;
  • evidenţa debitorilor şi furnizorilor;
 4. Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ (o poziţie) are ca principale atribuţii:
  • eeprezintă ministerul, pe baza delegaţiei date de conducerea ministerului, şi apără drepturile şi interesele acestuia in faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, precum şi in raporturile cu alte organe, cu persoane fizice sau juridice,şi/sau formulează propuneri de delegare a dreptului de reprezentare;
  • elaborează şi prezintă conducerii ministerului, ori de cate ori apreciază că este necesar, propuneri de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor aflate pe rol;
  • elaborează şi prezintă conducerii ministerului, ori de cate ori apreciază că este necesar, propuneri privind inoportunitatea promovării căilor de atac impotriva hotărarilor judecătoreşti nefavorabile ministerului ;
  • redactează şi depune in termenele procedurale cererile de chemare in judecată, intampinările, notele de şedinţă, probele şi concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, in dosarele in care ministerul este parte;
  • întocmeşte orice alte acte procedurale legate de reprezentarea ministerului;
  • analizează plangerile prealabile, in colaborarea cu structurile de specialitate la al căror domeniu de activitate fac referire, şi redactează răspunsurile la acestea;
  • ţine evidenţa litigiilor in curs, in care ministerul este parte;
  • participă in comisiile de disciplină;
  • verifică legalitatea şi avizează proiectele de ordine şi proiectele de instrucţiuni şi le prezintă spre aprobare ministrului, precum şi a proiectelor de acte normative iniţiate de minister sau transmise spre avizare ministerului de alte instituţii şi a contractelor incheiate de minister, precum şi orice alte documente pentru care se cere o verificare a legalitaţii conţinutului acestora;
  • întocmeşte opinii juridice la solicitarea conducerii ministerului şi a şefilor celorlalte structuri din cadrul ministerului;
  • urmăreşte apariţia actelor normative cu aplicare in aria de activitate a ministerului şi ii inştiinţează pe cei implicaţi legat de atribuţiile ce le revin din acestea, precum şi de modul in care instanţele judecătoreşti, organele administraţiei de stat şi alte organe interpretează sau aplică aceste acte normative;
  • evidenţiază jurisprudenţa şi opiniile din literatura de specialitate cu aplicare in domeniile de activitate ale ministerului.
  • verifică legalitatea documentaţiilor transmise ministerului in vederea eliberării de certificate de atestare a dreptului de proprietate;
  • implementează in cadrul ministerului prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
  • întocmește opinii juridice cu privire la aplicarea legislației din domeniul fondurilor structurale, precum și cu privire la orice problematică legată de implementarea fondurilor structurale care necesită o analiză juridică, la solicitarea structurilor interesate;
 5. Serviciul Management Resurse Umane (o poziţie) are ca principale atribuţii:
  • elaborarea şi punerea în practică a unor programe de pregătire şi perfecţionare continuă a personalului specializat din minister;
  • ţinerea evidenţei fişelor de post ale posturilor din structura organizaţională a ministerului, conform atribuţiilor de serviciu repartizate pe fiecare din compartimentele funcţionale
  • elaborarea de reglementări interne privind recrutarea şi selecţia de personal specializat (metodologii, norme, etc.);
  • elaborarea şi punerea în practică a unor programe de pregătire şi perfecţionare continuă a personalului specializat din minister;
  • administrarea bazei de date electronice a ministerului cuprinzând informaţiile personale şi profesionale ale angajaţilor;
  • completarea, păstrarea şi evidenţa, în format electronic a datelor referitoare la vechimea în muncă a personalului din Minister conform reglementărilor legale;
  • întocmirea statului de funcţii anual şi a statelor nominale de funcţii ale ministerului, conform reglementărilor legale;
  • întocmirea documentaţiei necesare calculului resurselor financiare alocate pentru cheltuielile de personal prevăzute în proiectul de buget anual al ministerului;
  • întocmirea documentaţiei necesare defalcării lunare şi trimestriale ale cheltuielilor cu salariile aprobate prin bugetul anual de stat;
Activitățile stagiarilor la nivelul structurilor unde sunt repartizați
 1. Direcţia Generală Societatea Informaţională (o poziție):
  • participă la activitățile de implementare a Strategiei privind Agenda Digitală pentru România;
  • participă la activitățile de avizare a instrumentelor de plată cu acces la distanţă, de tipul internet banking, home-banking sau mobile-banking;
  • participă la elaborarea de politici şi strategii de restructurare, privatizare şi de atragere a investiţiilor în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale;
  • participă la elaborarea de politici şi strategii privind asigurarea integrităţii şi securităţii reţelelor publice de comunicaţii electronice;
  • participă la elaborare programelor şi proiectelor majore pentru implementarea strategiei privind Agenda Digitală;
  • promovează sistemul educaţional bazat pe tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, în colaborare cu instituţiile abilitate potrivit legii;
  • participă la elaborarea şi promovarea de politici privind stimularea cercetării, înfiinţarea şi dezvoltarea de parcuri ştiinţifice şi tehnologice, centre de inovare şi incubatoare de afaceri, de transfer tehnologic şi altele asemenea, în domeniul său de competenţă;
  • promovează standardele şi recomandările emise de Uniunea Europeană în domeniul de activitate specific Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională.
 2. Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (o poziţie):
  • participă la elaborarea manualelor de proceduri interne pentru îndeplinirea atribuţiilor delegate OIPSI prin acordul de delegare de atribuţii încheiat cu AM şi trimiterea acestor manuale, spre analiză şi avizare la AM;
  • participă la întocmirea centralizatorului cererilor de rambursare la nivel de axă prioritară/domeniu/proiect, însoţite de declaraţia de conformitate, listele de verificare aferente precum şi de alte documente;
  • participă la informarea publicului şi a mass-mediei cu privire la rolul OIPSI în derularea proiectelor, a conştientizării potenţialilor beneficiari cu privire la oportunităţile generate de implementarea proiectelor,;
  • participă la elaborarea şi transmiterea spre aprobare către AM a contribuţiei OIPSI la rapoartele anuale de implementare;
  • participă la elaborarea, monitorizarea, evaluarea şi actualizarea strategiei şi politicilor având drept obiectiv promovarea Societăţii Informaţionale în România;
  • participă la întâlnirile de lucru cu comunitatea ştiinţifică internă, cu organisme, organizaţii şi instituţii naţionale/internaţionale din domeniul Societăţii Informaţionale.
 3. Serviciul Bugete, Financiar şi Contabilitate (o poziţie):
  • participarea la întocmirea documentaţiei privind deschiderea de credite bugetare, corelat cu necesarul de cheltuieli şi în limita alocaţiilor aprobate pe perioada respectivă pentru Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, inclusiv pentru instituțiile din subordinea ministerului;
  • participă la întocmirea evidenţei activelor fixe corporale şi necorporale şi calculul amortizării activelor fixe corporale;
  • participă la întocmirea evidenţei angajamentelor bugetare, legale, a propunerilor de angajare a cheltuielilor şi a ordonanţărilor de plată;
  • participă la întocmirea notelor contabile şi a fişelor sintetice şi analitice ale conturilor în lei şi valută cu care lucrează instituţia,
  • participă la întocmirea evidenţei debitorilor şi furnizorilor;
  • participă la verificarea şi centralizarea deconturilor pentru deplasări externe, interne, cheltuieli gospodăreşti, protocol etc.;
  • participarea la elaborarea de lucrări de analiză economico-financiară solicitate de diferite instituţii şi organisme guvernamentale cu care ministerul colaborează;
 4. Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ (o poziţie):
  • participă la elaborarea proiectelor de ordine de ministru care nu intră în competența altor compartimente de specialitate şi le trimite spre avizare direcţiilor de specialitate din cadrul M.C.S.I.;
  • ţine evidenţa ordinelor de ministru în ordine cronologică;
  • urmăreşte apariţia actelor normative cu aplicare în aria de activitate a ministerului şi îi înştiinţează pe cei implicaţi legat de atribuţiile ce le revin din acestea, precum şi de modul in care instanţele judecătoreşti, organele administraţiei de stat şi alte organe interpretează sau aplică aceste acte normative;
  • Ţine evidenţa litigiilor în curs, în care ministerul este parte;
  • Evidenţiază jurisprudenţa şi opiniile din literatură de specialitate cu aplicare în domeniile de activitate ale ministerului;
  • Participă la analizarea plangerilor prealabile, în colaborare cu structurile de specialitate la al căror domeniu de activitate fac referire şi redactează răspunsurile la acestea;
  • Participă la redactarea şi depunerea în termenele procedural a cererilor de chemare în  judecată, intampinărilor, notelor de şedinţă, probelor şi concluziilor scrise, motivelor care stau la baza exercitării căilor de atac, în dosarele în care ministerul este parte;
 5. Serviciul Management Resurse Umane (o poziţie):
  • participarea (asistă) la organizarea concursurilor şi examenelor de promovare conform reglementărilor legale atât pentru funcţionarii publici cât şi pentru personalul contractual;
  • colaborarea cu direcţiile de specialitate ale ministerului în vederea selecţiei şi recrutării personalului, conform standardelor calitative specifice domeniilor de activitate aferente;
  • participarea la activitatea de primire, înregistrare a declaraţiilor de avere şi de interese şi eliberarea depunătorilor a dovezilor de primire; asigurarea publicării acestor declaraţii, pe pagina de internet a M.C.S.I;
  • ţinerea evidenţei fişelor de post ale posturilor din structura organizaţională a ministerului,
  • elaborarea și redactarea lucrărilor necesare privind încadrarea, promovarea, transferul, detaşarea, mutarea în cadrul altor compartimente ale instituţiei ori încetarea din funcţie a personalului ministerului;
  • participarea la elaborarea şi punerea în practică a unor programe de pregătire şi perfecţionare continuă a personalului din minister;
  • participarea la elaborarea de reglementări interne privind recrutarea şi selecţia de personal specializat (metodologii, norme, etc.);
Condițiile specifice pentru selecție
 1. Direcţia Generală Societatea Informaţională (o poziție):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Inginerie electronică şi telecomunicaţii;
   • Calculatoare şi tehnologia informaţiei;
   • Informatică;
   • Ingineria sistemelor;
   • Drept;
   • Economie;
   • Finanţe;
   • Matematică;
  • Competențe lingvistice:
   • o limbă străină de circulaţie internaţională – nivel avansat;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
   • Browser web – nivel intermediar;
   • Baze de date – nivel intermediar;
 2. Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (o poziţie):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Drept;
   • Matematică;
   • Ştiinţe administrative;
   • Finanţe;
   • Management;
   • Economie;
   • Contabilitate;
   • Calculatoare şi tehnologia informaţiei;
  • Competențe lingvistice:
   • o limbă străină de circulaţie internaţională – nivel începător;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
   • Browser web – nivel intermediar;
   • Baze de date – nivel intermediar;
 3. Serviciul Bugete, Financiar şi Contabilitate (o poziţie):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Economie;
  • Competențe lingvistice:
   • o limbă străină de circulaţie internaţională – nivel începător;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
   • Browser web – nivel intermediar;
   • Baze de date – nivel intermediar;
 4. Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ (o poziţie):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Drept;
  • Competențe lingvistice:
   • o limbă străină de circulaţie internaţională – nivel începător;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
   • Browser web – nivel intermediar;
   • Baze de date – nivel intermediar;
 5. Serviciul Management Resurse Umane (o poziţie):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Drept;
   • Sociologie;
   • Ştiinţe administrative;
   • Ştiinţe ale comunicării;
   • Psihologie;
   • Management;
   • Economie;
   • Limbi moderne aplicate;
  • Competențe lingvistice:
   • o limbă străină de circulaţie internaţională – nivel începător;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
   • Browser web – nivel intermediar;
   • Baze de date – nivel intermediar;

Înscrieți-vă aici