Ministerul Culturii este organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, care elaborează şi asigură aplicarea strategiei şi politicilor în domeniul culturii.

11 poziții disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României, ediția 2016

 1. Direcţia Cultură Scrisă şi Creaţie Contemporană (două poziții) asigură elaborarea strategiilor şi coordonarea programelor naţionale în domeniul culturii scrise (literatură contemporană şi biblioteci).
 2. Direcţia Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene (3 poziții) coordonează programele naţionale în domeniile cooperări culturale europene şi ale relaţiilor internaţionale.
 3. Direcția Patrimoniu Cultural (4 poziţii):
  • Serviciul Arheologie și Patrimoniu Construit (două poziții) asigură aplicarea strategiei naţionale, coordonarea programelor naţionale în domeniul protejării patrimoniului arheologiei şi protejarea monumentelor istorice prin CNMI, formulând propuneri şi avizând Programul Naţional de Restaurare.
  • Serviciul Patrimoniu Mobil și Imaterial (două poziţii) asigură cercetarea, evidenţierea, clasarea, conservarea, restaurarea, protejarea şi punerea în valoare a bunurilor culturale mobile, precum şi cercetarea, evidentierea, protejarea şi promovarea patrimoniului imaterial.
 4. Compartimentul Monumente de For Public (o poziţie) promovează artele vizuale și arhitectura comtemporană și asigură controlul calităţii estetice a monumentelor de for public, potrivit prevederilor Legii nr. 120/2006 a monumentelor de for public.
 5. Serviciul Juridic, Contencios (o poziţie):
  • reprezintă Ministerul Culturii pe baza delagaţiei date de conducerea ministerului şi apară drepturile şi interesele acestuia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, precum şi în raporturile cu alte organisme, cu persoane fiyice sau juridice
  • întocmeşte toate actele specifice pentru susţonerea, în instanţele de orice grad, a intereselor legitime ale ministerului
  • exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti neîntemeiate, nelegale, în funcţie de necesitatea, legalitatea şi oportunitatea exercitării acestor căi de atac
  • asigură analizarea si centralizrea practicii judecătoreşti în domeniu şi comunicarea acesteia compartimentului de specialitate si SLRP
  • avizează ordinele şi instrucţiunile emise de către ministrul culturii, cu excepţia ordinelor având ca obiect aprobarea/modificarea/completarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a instituţiilor publice publice aflate în subordinea/coordonarea ministerului, precum si ale comisiilor de specialitate constituite pe lângă Ministerul Culturii
  • avizează, din punct de vedere al legalităţii, actele juridice şi actele cu caracter administrativ emise de minister sau la care ministerul este parte
  • avizeză contractele în care ministerul este parte, asigurând conformitatea acestora cu dispoziţiile legale

   

Activitățile stagiarilor la nivelul structurilor unde sunt repartizați
 1. Direcţia Cultură Scrisă şi Creaţie Contemporană (două poziții):
  • studierea legislatiei referitoare la domeniile de competenta ale serviciului;
  • întocmirea unor adrese, note, referate cu caracter de exemplu/ pedagogic – pe domeniile de activitate ale  serviciului;
  • răspunsuri la diverse solicitări;
  • relaţionarea cu serviciile de specialitate din cadrul Bibliotecii Naţionale a României;
  • participarea la întocmirea programului şi documentaţiei pentru târgurile internaţionale de carte;
 2. Direcţia Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene (3 poziții):
  • actualizarea bazei de date alcatuită din tratatele internaţionale la care ţara noastră este parte;
  • actualizarea bazei de date a Corpului Diplomatic acreditat la Bucuresti, precum şi a instituţiilor de cultură din ţară;
  • realizarea de fişe documentare referitoare la relaţiile culturale ale Romaniei cu diferite organizaţii internationale;
  • vizite de documentare şi studii la unele instituţii de cultura aflate in subordinea/ coordonarea Ministerului Culturii;
  • organizarea primirii la Bucuresti a unor delogaţii oficiale din diferite ţări, cu ocazia de evenimente culturale în România;
 3. Direcția Patrimoniu Cultural (4 poziţii):
  • participarea la organizarea şedintelor comisiilor de specialitate alcătuite pe lângă Ministerul Culturii, al căror secretariat este asigurat la nivelul direcţiei generale;
  • participarea la activitatea de elaborare a actelor administrative;
  • participarea  la activitatea de solutionare a petiţiilor;
  • participarea la evaluarea documentaţiilor de clasare de bunuri culturale mobile;
  • participarea la evaluarea documentaţiilor de clasare/ declasare de imobile;
 4. Compartimentul Monumente de For Public (o poziţie):
  • participarea la organizarea şedinţelor Comisiei Naţionale pentru Monumente de For Public;
  • participarea la activitatea de elaborare a actelor administrative;
  • participarea  la activitatea de solutionare a petiţiilor;
  • participarea la întocmirea documentaţiilor privind acordarea de finanţări nerambursabile;
 5. Serviciul Juridic, Contencios (o poziţie):
  • reprezintă Ministerul Culturii pe baza delegaţiei date de conducerea ministerului şi apără drepturile şi interesele acestuia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, precum şi în raporturile cu alte organisme, cu persoane fizice sau juridice;
  • întocmeşte/redactează toate actele specifice pentru susţinerea, în instanţele de orice grad, a intereselor legitime ale ministerului, cu respectarea dispoziţiilor art. 13 alin. 1 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, potrivit cărora ,,Consilierul juridic stagiar poate pune concluzii la judecătorie şi la tribunale ca instanţă de fond, la organele de urmărire penală, precum şi la celelalte organe administrative cu atribuţii jurisdicţionale”;
  • exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti neîntemeiate, nelegale, în funcţie de necesitatea, legalitatea şi oportunitatea exercitării acestor căi de atac;
  • verifică încheierile de şedinţă şi pronunţările, analizează dosarele la arhivele instanţelor;
  • informează de îndată şeful ierarhic superior în legătură cu măsurile dispuse de instanţă în dosarele pe care le instrumentează;
  • ţine în format electronic evidenţa cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată pe care le instrumentează (repartizate de şeful ierarhic superior), actualizând continuu termenele şi măsurile dispuse de instanţă;
  • notează termenele dispuse în dosarele repartizate de şeful ierarhic superior în Condica de termene ţinută la nivelul Serviciului Juridic, Contencios;
  • predă spre arhivare secretarului Serviciului Juridic,Contencios dosarele de instanţă ce i-au fost repartizate spre instrumentare de şeful ierarhic superior de îndată ce se constată soluţionarea definitivă şi irevocabilă a acestora;
  • avizează, din punct de vedere al legalităţii, actele producătoare de efecte juridice la care ministerul este parte;
  • cu titlu exemplificativ, acordă viză de legalitate pentru următoarele tipuri de acte juridice: ordinele şi instrucţiunile emise de către ministrul culturii; contracte în care ministerul este parte, asigurând conformitatea acestora cu dispoziţiile legale; avizul pentru darea în administrare, pentru concesionarea sau închirierea monumentelor istorice aflate în proprietatea publică a statului; documentul privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preempţiune al statului român, prin Ministerul Culturii, în cazul vânzării de monumente istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat; actul administrativ privind aprobarea ministrului culturii în vederea eliberării certificatului de export; notele justificative, emise în baza OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  • avizează, din punct de vedere al legalităţii, orice măsuri care sunt de natură să angajeze răspunderea patrimonială a ministerului ori să aducă atingere drepturilor acestuia sau ale personalului din cadrul acestuia;
  • acordă asistenţă juridică celorlalte compartimente funcţionale ale ministerului, instituţiilor subordonate sau de sub autoritatea acestuia;
  • acordă asistenţă juridică direcţiilor şi compartimentele de specialitate din minister la întocmirea proiectelor de contracte pe care le avizează, întocmind, în toate situaţiile, puncte de vedere scrise asupra clauzelor neconforme cu legea şi/sau neoportune;
  • acordă asistenţă juridică direcţiilor şi compartimentele de specialitate din minister la întocmirea proiectelor de ordine pe care le avizează, întocmind, în toate situaţiile, puncte de vedere scrise asupra clauzelor neconforme cu legea;
  • formulează, cu respectarea termenului stabilit de şeful ierarhic superior, iar în absenţa acestuia, în termenul legal, răspunsuri, din punct de vedere juridic, faţă de diversele probleme de fapt ce sunt supuse spre analiză juridică şi, în general, faţă de actele producătoare de efecte juridice;
  • îndeplineşte atribuţiile ce decurg din nominalizarea în comisiile/grupurile de lucru interministeriale sau constituite la nivelul Ministerului Culturii;
  • verifică zilnic Monitorul Oficial al României, Partea I și informează conducerea Ministerului Culturii cu privire la actele normative, hotărârile judecătoresti, deciziile referitoare la excepţiile de neconstituţionalitate etc. ce prezintă relevanță cu privire la domeniul de activitate al Ministerului;
  • verifică zilnic adresele de e-mail: juridic@cultura.ro; serviciuljuridicmcpn@yahoo.com și semnalează şefului serviciului juridic,contencios corespondența care îi este adresată acestuia;
  • îndeplineşte, în limita scopului principal al postului, orice alte sarcini atribuite de şeful ierarhic superior, în conformitate cu actele normative în vigoare şi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Culturii.

   

Condițiile specifice pentru selecție
 1. Direcţia Cultură Scrisă şi Creaţie Contemporană (două poziții):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Limbă şi literatură;
   • Studii culturale;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel avansat;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
 2. Direcţia Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene (3 poziții):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Ştiinţe ale comunicării;
   • Istorie;
   • Relaţii internaţionale şi studii europene;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel avansat;
   • limba franceză – nivel avansat;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
 3. Direcția Patrimoniu Cultural (4 poziţii):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Ştiinţe ale comunicării;
   • Istorie;
   • Relaţii internaţionale şi studii europene;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel avansat;
   • limba franceză – nivel avansat;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
 4. Compartimentul Monumente de For Public (o poziţie):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Istorie;
   • Arte plastice, decorative şi design;
   • Arhitectură;
   • Urbanism;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel avansat;
   • limba franceză – nivel avansat;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel avansat;
 5. Serviciul Juridic, Contencios (o poziţie):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Drept;
   • Ştiinţe administrative;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel avansat;
   • limba franceză – nivel avansat;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel avansat;

   

Înscrieți-vă aici