Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort, politica guvernamentală în următoarele domenii de activitate: dezvoltare regională, coeziune şi dezvoltare teritorială, cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională, disciplina în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi arhitectură, locuire, locuinţe, clădiri de locuit, reabilitarea termică a clădirilor, gestiune şi dezvoltare imobiliar-edilitară, lucrări publice, construcţii, cadastru și publicitate imobiliară, administraţie publică centrală şi locală, descentralizare, reformă şi reorganizare administrativ-teritorială, fiscalitate şi finanţe publice regionale şi locale, dialogul cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, dezvoltarea serviciilor publice comunitare, ajutor de stat acordat de autorităţile administraţiei publice locale, parcuri industriale, gestiunea funcţiei publice, programarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul utilizării asistenţei financiare nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană pentru programele din domeniile sale de activitate.

În aceste domenii, MDRAP iniţiază, finanţează şi/sau gestionează/implementează, în condiţiile legii, programe şi proiecte de dezvoltare de interes naţional, regional şi local în domeniile: construcţii de locuinţe, reabilitarea termică a clădirilor, reducerea vulnerabilităţii seismice a construcţiilor, infrastructura tehnico-edilitară a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi/sau a serviciului de alimentare cu energie termică a localităţilor, infrastructura rutieră de interes local şi judeţean de la nivelul satelor, comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, precum şi infrastructura rutieră ce asigură legăturile dintre acestea, infrastructura social-culturală şi sportivă, infrastructura de afaceri, urbanism, sistem informaţional imobiliar-edilitar şi bănci de date urban, precum şi în alte domenii de activitate.

De asemenea, MDRAP asigură managementul financiar şi tehnic al programelor şi proiectelor de dezvoltare regională, cooperare transfrontalieră şi transnaţională, de dezvoltare a capacităţii administrative, reabilitare urbană, inclusiv transport urban, planificare spaţială europeană, al celor finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul operaţional regional, din Fondul Social European, prin Programul operaţional Dezvoltarea capacităţii administrative, al programelor şi proiectelor finanţate în cadrul obiectivului Cooperare teritorială europeană, din FEDR, Instrumentului european de vecinătate şi parteneriat – componenta cooperare transfrontalieră şi Instrumentului de asistenţă pentru preaderare – componenta cooperare transfrontalieră, precum şi al altor instrumente de finanţare europene specifice domeniilor sale de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, finanţate din fonduri PHARE, în sistem descentralizat extins.

22 poziții disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României, ediția 2016
 1. Direcția Generală Management Financiar, Resurse Umane şi Achiziţii (8 poziții):
  • Direcţia Achiziţii Publice (două poziţii) asigură planificarea, pregătirea, selectarea ofertei câștigătoare și atribuirea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări necesare bunei desfășurări a activității instituției, publică în SEAP   tuturor documentelor necesare în vederea inițierii și desfășurării achizițiilor de produse, servicii și lucrări, începând cu publicarea anunțurilor de intenție sau de participare și până la publicarea notificărilor privind atribuirea contractelor în cauză şi întocmeşte contractele de achiziție publică conform prevederilor legale în vigoare.
  • Direcţia Buget, Financiar şi Contabilitate (două poziţii) gestionează şi ţine evidenţa resurselor financiare şi materiale alocate de la bugetul de stat, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile şi nerambursabile. 
  • Serviciul IT (două poziţii) asigură comunicaţia de date şi voce a MDRAP, dezvoltă şi asigură funcţionarea aplicaţiilor şi sistemelor informatice care deservesc activitatea MDRAP, asigură securitatea sistemelor informatice şi servicii de tip Help Desk.
  • Direcţia Resurse Umane (două poziţii) asigură managementul resurselor umane MDRAP, gestionarea carierei funcţionarilor publici şi personalului contractual, îndeplineşte atribuţii de contencios administrativ în materia raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici Payroll, elaborează acte administrative privind resursele umane ale MDRAP, gestionează ordinele viceprim-ministrului, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, răspunde la petiţii şi asigură normele de securitate şi siguranţă în muncă.
 2. Direcţia Generală Programe Europene (4 poziţii):
  • Direcţia Plăţi şi Contabilitate / Serviciul contabilitate programe (o poziţie) asigură reflectarea în contabilitate a tuturor operaţiilor financiare aferente fondurilor comunitare nerambursabile, realizate în cadrul Direcţiei Generale Programe Europene.
  • Direcţia Plăţi şi Contabilitate / Serviciul urmărire şi recuperare creanţe nereguli (o poziţie) asigură recuperarea creanţelor bugetare rezultate din neregulile apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, înregistrarea în SMIS/MIS a debitelor recuperate şi întocmirea Proceselor Verbale de calcul al dobânzii de întârziere.
  • Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative / Serviciul Verificare şi Autorizare Plăţi / Compartimentul Programare, Monitorizare, Evaluare şi Comunicare Program (două poziţii) asigură implementarea eficientă a Programului Operațional Capacitate Administrativă, prin contractarea şi finanţarea celor mai bune iniţiative în domeniul dezvoltării capacităţii administrative și absorbția integrală a fondurilor alocate
 3. Unitatea de Politici Publice (două poziții) reprezintă structura din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice care asigură coordonarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice la nivelul ministerului, în acord cu reglementările în vigoare şi cu recomandările Secretariatului General al Guvernului. UPP sprijină departamentele din compunerea ministerului în vederea consolidării, dezvoltării, implementării şi monitorizării sistemului de planificare strategică şi a sistemului de control intern managerial. Obiectivul general al UPP constă în asigurarea suportului necesar dezvoltării capacităţii administrative a instituţiei pe domeniile planificare strategică, politici publice, standarde de management, în colaborare cu structurile din compunerea acesteia. Obiectivele specifice sunt implicarea eficientă în dezvoltarea cadrului instituţional care asigură implementarea unor instrumente de planificare strategică, reevaluarea şi actualizarea elementelor specifice sistemului de control intern managerial, consolidarea sistemului de elaborare şi evaluare a politicilor publice şi elaborarea unor documente de analiză şi sinteză la cererea conducerii ministerului sau a altor instituţii publice.
 4. Direcţia Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură (4 poziţii):
  • Direcţia Politici şi Strategii / Serviciul Analize Teritoriale şi Baze de date (două poziţii) are ca atribuţii specifice:
   • constituirea şi gestionarea bazelor de date specifice domeniilor de competenţă ale DGDRI şi în profil teritorial, regional și local la nivelul ministerului;
   • realizarea unui sistem informaţional integrat actualizat permanent cu date şi informaţii privind programele ministerului, periodic, în cooperare cu direcţiile generale care gestionează respectivele programe;
   • participarea la monitorizarea implementării programelor de finanțare;
   • realizarea evaluării impactului teritorial al programelor și proiectelor derulate în cadrul MDRAP finanțate de la bugetul de stat sau din fonduri structurale, prin instrumente de monitorizare specifice domeniilor de competență DGDRI;
   • realizarea de analize, rapoarte şi sinteze în domeniile  de activitate ale direcţiei generale, cu sprijinul serviciilor de specialitate, în vederea fundamentării strategiilor de dezvoltare teritorială, a politicilor publice şi a programelor derulate de DGDRI;
  • Direcţia Politici şi Strategii / Serviciul Politici şi Strategii de Dezvoltare Durabilă (două poziţii):
   • coordonează procesul de elaborare și monitorizare a implementării strategiilor și documentelor de politici publice de la nivelul DGDRI in domeniile dezvoltare regională, coeziune şi dezvoltare teritorială, planificare strategică teritorială, planificare integrată, amenajarea teritoriului, urbanism şi arhitectură, construcții, lucrări publice de infrastructură, dezvoltarea serviciilor comunitare de utilitate publică, gestiune şi dezvoltare imobiliar – edilitară – locuire, afaceri europene şi relaţii internaţionale;
   • coordonează procesul de elaborare, implementare și monitorizare a Strategiei de dezvoltare teritorială a României (SDTR) – coordonarea activităţilor tehnice privind elaborarea şi implementarea  Strategiei de dezvoltare teritorială a României, în vederea realizării politicii de dezvoltare teritorială a României prin care să se asigure o dezvoltare echilibrată a teritoriilor României prin valorificarea potențialului teritorial;
   • asigură elaborarea, împreună cu Serviciul amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu Ministerul Culturii  şi Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice a politicilor integrate de protejare şi promovare a patrimoniului natural şi construit, a peisajelor culturale;
   • asigură elaborarea, împreună cu Serviciul amenajarea teritoriului şi urbanismului, împreună cu Ministerul Culturii, Registrul Urbaniştilor din România, Asociaţia Profesională a Urbaniștilor din România, Ordinul Arhitecţilor din România a politicii urbanistice, de peisaj şi arhitecturală;
   • asigură elaborarea şi implementarea  împreună cu Serviciul reglementări în construcţii a politicilor şi strategiilor naţionale de eficienţă energetică a clădirilor;
   • asigură elaborarea şi implementarea împreună cu Serviciul Construcţii şi reabilitări a strategiei şi politicilor de dezvoltare ale construcţiei de locuinţe;
   • participă la implementarea Strategiei UE pentru Regiunea Dunării în domeniile de competenţă şi asigură coordonarea îndeplinirii obiectivelor MDRAP în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă şi sustenabilă a regiunii Dunării;
   • coordonează activitățile realizate la nivelul ministerului pentru implementarea Strategiei Guvernului României pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţilor romilor pentru perioada 2012-2020;
   • avizează Planurile de Dezvoltare Regională și asigurarea corelării acestora cu Strategia naţională de dezvoltare regională, în vederea asigurării unei abordări integrate la nivel național;
   • coordonează activitățile tehnice și administrative aferente Comitetului Consultativ privind Coeziunea Teritorială și fundamentează elaborarea Acordului de Parteneriat;
 5. Direcţia Generală Administraţie Publică / Direcţia pentru Descentralizarea Administraţiei Publice / Serviciul Reglementare şi Monitorizare Descentralizare (o poziţie) coordonează la nivel tehnic, procesul de descentralizare, fundamentează, în colaborare cu ministerele de resort, și monitorizează politicile de descentralizare, elaborează, sprijină și monitorizează implementarea documentelor strategice în domeniul reformei administrației publice, dezvoltă, sprijină și monitorizează implementarea de acțiuni și instrumente de consolidare a capacității administrative a unităților administrativ-teritoriale şi de creștere a calității serviciilor publice la nivel local şi elaborează analize cu privire la serviciile publice furnizate de autorităţile administraţiei publice locale şi dezvoltă instrumente pentru eficientizarea acestora.
 6. Direcția Comunicare (trei poziții):
  • Punctul de Informare (o poziție) gestionează accesul la informațiile de interes public în baza Legii nr. 544/2001 și asigură atribuțiile de Birou de informare al Programului Operațional Regional;
  • Comunicare online (o poziție) planifică, gestionează şi evaluează comunicarea publică a instituţiei;
  • Monitorizare presă (o poziție) planifică, gestionează şi evaluează comunicarea publică a instituţiei
Activitățile stagiarilor la nivelul structurilor unde sunt repartizați
 1. Direcția Generală Management Financiar, Resurse Umane şi Achiziţii (8 poziții):
  • Direcţia Achiziţii Publice (două poziţii):
   • asistarea la întocmirea/arhivarea dosarului achiziției publice;
   • asistarea la inițierea și desfășurarea achizițiilor publice în SEAP;
   • desfăşurarea de activități de primire, înregistrare și urmărire corespondență la nivelul Direcției;
   • alte activități specifice la nivelul Direcției;
  • Direcţia Buget, Financiar şi Contabilitate (două poziţii):
   • participă la procesele de asigurare a evidenţei contabile sintetice şi analitice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru activitatea de organizare şi funcţionare a ministerului;
   • analizează procedurile interne ale direcţiei cu privire la fundamentarea proiectului bugetului de cheltuieli ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru anul următor celui de execuţie;
   • analizează  procedurile interne ale direcţiei privind execuţia bugetului de cheltuieli aprobat anual pentru Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin legea anuală a bugetului de stat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice;
  • Serviciul IT (două poziţii):
   • analizează politici şi proceduri IT MDRAP;
   • instalarea/configurarea de pachete software, instalare/configurare periferice şi rezolvarea eventualelor incidente tehnice;
   • menţinerea în bună funcţionare a staţiilor de lucru: devirusări, rezolvarea diverselor probleme de software/hardware;
   • efectuarea de backup-uri şi transfer de date;
   • instalarea de noi echipamente în reţea;
  • Direcţia Resurse Umane (două poziţii):
   • analizează procedurile interne ale DRU referitoare la Gestionarea carierei funcţionarilor publici şi personalului şi propune eventuale actualizări, modificări;
   • analizează şi clasează speţele în materia contenciosului administrativ gestionate la DRU;
   • analizează procesul intern de stabilire a drepturilor salariale ale personalului MDRAP;
   • analizează procedura de soluţionare a petiţiilor şi propune măsuri de îmbunătăţire;
 2. Direcţia Generală Programe Europene (4 poziţii):
  • Direcţia Plăţi şi Contabilitate / Serviciul contabilitate programe (o poziţie):
   • asigură arhivarea şi păstrarea documentelor;
   • înregistrează în programul de contabilitate toate transferurile de fonduri comunitare nerambursabile transferate de la Autoritatea de Certificare şi Plată, fonduri alocate de la bugetul de stat, sumele încasate de la beneficiari, cât şi transferurile către beneficiari/contractori;
   • efectuează reconcilieri între informatiile existente în sistemul contabil şi SMIS/MIS ETC;
   • asigură obţinerea semnăturilor pe ordonanţările de plată de la direcţiile de specialitate;
  • Direcţia Plăţi şi Contabilitate / Serviciul urmărire şi recuperare creanţe nereguli (o poziţie):
   • arhivare/scanare documente emise/înregistrate în cadrul serviciului;
   • înregistrare acte de control în Registrul Debitorilor;
   • întocmire dosar pentru calcul dobânzi de întârziere ( confirmare de primire; dovada plății; situația juridică; calcul dobândă);
   • întocmire dosar pentru transmiterea la ANAF a titlurilor de creanță (situația juridică; confirmare de primire; analiză stadiu proiect)
  • Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative / Serviciul Verificare şi Autorizare Plăţi / Compartimentul Programare, Monitorizare, Evaluare şi Comunicare Program (două poziţii):
   • învățare procese specifice DDCA, conform ROF și proceduri, cu scopul dezvoltării de competenţe şi aptitudini specifice necesare în exercitarea responsabilităților;
   • înregistrare informaţii specifice activităţii DDCA în sistemele informatice;
   • verificare respectare reguli de eligibilitate;
   • urmărire îndeplinire obligaţii de informare şi publicitate de către beneficiari.
 3. Unitatea de Politici Publice (două poziţii):
  • implicarea în domeniile politicilor publice, planificării strategice şi ale standardelor de management;
  • participarea la reuniunile Grupului de management și ale Subgrupurilor tehnice de management şi pregătirea unor documente, în funcţie de tematicile dezbătute în cadrul reuniunilor;
  • participarea la reuniunile din cadrul diferitelor proiecte în care este implicată UPP, la întâlniri cu reprezentanții Secretariatului General al Guvernului/Cancelariei Primului Ministru, precum şi la alte evenimente la care UPP va fi invitată; pregătirea unor documente necesare dezbaterilor din cadrul întâlnirilor;
  • implicarea în realizarea, analizarea şi formularea unor puncte de vedere în baza documentelor de politici publice (planuri și strategii, inclusiv actualizarea Planului Strategic Instituțional) înaintate UPP de către conducerea ministerului;
  • emiterea de puncte de vedere privind conformitatea cu OSGG nr. 400/2015 pe proceduri;
  • verificarea conformităţii propunerilor de politici publice iniţiate de compartimentele de specialitate cu legislaţia în vigoare.
 4. Drecţia Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură (4 poziţii):
  • Direcţia Politici şi Strategii / Serviciul Analize Teritoriale şi Baze de date (două poziţii):
   • participă, împreună cu personalul direcției, la realizarea de analize, rapoarte și sinteze privind starea teritoriului, în vederea fundamentării politicilor și programelor direcției generale;
   • realizează activități de documentare, definește și calculează indicatori necesari în vederea includerii în aplicația Observator teritorial;
   • asigură suportul tehnic necesar administrării aplicației Observator teritorial (ex: interogări SQL, elaborare hărți și aplicații web, publicare hărți și aplicații);
   • participă, în calitate de observator, la întruniri organizate de instituții și organisme interne și internaționale;
   • realizează rapoarte de informare/minute ale întrunirilor la care a participat;
   • elaborează materiale grafice și cartografice (inclusiv), prezentări, sinteze și rapoarte informative privind teritoriul național sau focalizate pe un teritoriu mai restrâns;
   • sprijină din punct de vedere tehnic personalul direcției în derularea activităților aferente proiectelor aflate în implementare;
   • efectuează traduceri din limba engleză sau din română în engleză a materialelor și documentelor din domeniile gestionate în cadrul serviciului.
  • Direcţia Politici şi Strategii / Serviciul Politici şi Strategii de Dezvoltare Durabilă (două poziţii):
   • participă la elaborarea Strategiei Naționale a Locuirii;
   • participă la realizarea activităților specific etapei de avizare și aprobare a Strategiei de dezvoltare teritorială a României și pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Național – secțiunea a IV-a- Rețeaua de localități;
   • participă la realizarea activităților aferente MDRAP privind coordonarea Ariei Prioritare 3 a Startegiei UNE pentru Regiunea Dunării;
 5. Direcţia Generală Administraţie Publică / Direcţia pentru Descentralizarea Administraţiei Publice / Serviciul Reglementare şi Monitorizare Descentralizare (o poziţie):
  • participă la identificarea și analizarea actelor normative care reglementează furnizarea/prestarea serviciilor publice din România (atât la nivel central, cât și la nivel local);
  • participă la actualizarea și detalierea listei competențelor și atribuțiilor exercitate de către autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește serviciile publice incidente domeniilor lor de activitate;
  • participă la elaborarea de chestionare/adrese prin care se colectează date referitoare la serviciile publice descentralizate, precum și la interpretarea rezultatelor acestora;
  • participă la elaborarea sistemului de monitorizare a procesului de descentralizare;
  • organizează/participă la conferinţe, seminarii, campanii publice de conștientizare/promovare pe teme de interes pe domeniul de competență al direcției și participă, din punct de vedere logistic şi organizatoric la pregătirea de şedinţe, întruniri sau a oricărui tip de evenimente la nivelul direcţiei;
  • are obligaţia să păstreze confidenţialitatea lucrărilor executate şi a conţinutului acestora;
  • îndeplineşte, după caz, și alte sarcini, conform dispozițiilor directorului direcției și/sau a șefului de serviciu, potrivit domeniului de competență.
 6. Direcția Comunicare (trei poziţii): realizarea unei publicaţii electronice despre programele gestionate de MDRAP şi [articiparea la evenimente publice/conferinţe de presă;

  • Punctul de Informare (o poziție):
   • documentare activitate/programe/organizare/proceduri MDRAP;
   • gestionare solicitări de informaţii (Legea 544/2001);
   • colaborare la Buletinul informativ;
   • raportare rezultate obţinute;
   • gestionare Biroul de informare al Programului Operaţional Regional;
  • Monitorizare presă (o poziție):
   • -documentare activitate/programe/organizare/procedure MDRAP;
   • gestionarea grupurilor de destinatari;
   • monitorizare presă (Revista presei, news-allert etc.);
   • organizare ştiri monitorizate;
   • analize de presă.
  • Comunicare online (o poziție):
   • documentare activitate/programe/organizare/proceduri MDRAP;
   • gestionare surse de informare;
   • alimentarea instrumentelor MDRAP de comunicare online: redactare ştiri adaptate, selectare foto, infografie;
   • realizare prezentări MDRAP: tip PowerPoint/Prezi sau clip video;
   • actualizarea site-ului MDRAP.
Condițiile specifice pentru selecție
 1. Direcția Generală Management Financiar, Resurse Umane şi Achiziţii (8 poziții):
  • Direcţia Achiziţii Publice (două poziţii):
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Ştiinţe administrative;
   • Competențe lingvistice:
    • Nespecificat la acest moment;
   • Competențe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
    • Browser web – nivel intermediar;
  • Direcţia Buget, Financiar şi Contabilitate (două poziţii):
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Contabilitate;
    • Finanţe;
    • Cibernetică, statistică şi informatică economică;
   • Competențe lingvistice:
    • limba engleză / franceză – nivel intermediar;
   • Competențe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel avansat;
    • Browser web – nivel intermediar;
    • Baze de date – nivel intermediar;
  • Serviciul IT (două poziţii):
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Cibernetică, statistică şi informatică economică;
    • Calculatoare şi tehnologia informaţiei;
    • Inginerie electronică şi telecomunicaţii;
    • Ingineria sistemelor;
   • Competențe lingvistice:
    • limba engleză – nivel intermediar;
   • Competențe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel avansat;
    • Browser web – nivel avansat;
    • Baze de date – nivel avansat;
    • Confirgurare OS Windows, Linux, reţele – nivel avansat;
  • Direcţia Resurse Umane (două poziţii):
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Ştiinţe administrative;
    • Drept;
   • Competențe lingvistice:
    • limba engleză / franceză – nivel intermediar;
   • Competențe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
    • Browser web – nivel intermediar;
 2. Direcţia Generală Programe Europene (4 poziţii):
  • Direcţia Plăţi şi Contabilitate / Serviciul contabilitate programe (o poziţie):
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Contabilitate;
   • Competențe lingvistice:
    • limba engleză – nivel avansat;
   • Competențe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel avansat;
    • Browser web – nivel avansat;
    • Baze de date – nivel intermediar/avansat;
  • Direcţia Plăţi şi Contabilitate / Serviciul urmărire şi recuperare creanţe nereguli (o poziţie):
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Drept;
    • Economie;
   • Competențe lingvistice:
    • limba engleză – nivel intermediar;
   • Competențe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel avansat;
    • Browser web – nivel avansat;
    • Baze de date – nivel intermediar/avansat;
  • Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative / Serviciul Verificare şi Autorizare Plăţi / Compartimentul Programare, Monitorizare, Evaluare şi Comunicare Program (două poziţii):
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Economie;
    • Cibernetică, statistică şi informatică economică;
    • Drept;
    • Ştiinţe administrative;
   • Competențe lingvistice:
    • limba engleză – nivel intermediar;
   • Competențe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
    • Browser web – nivel intermediar;
    • Baze de date – nivel intermediar;
 3. Unitatea de Politici Publice (două poziţii):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Ştiinţe administrative;
   • Drept;
   • Economie;
   • Management;
   • Urbanism;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel avansat;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
   • Browser web – nivel intermediar;
 4. Drecţia Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură (4 poziţii):
  • Direcţia Politici şi Strategii / Serviciul Analize Teritoriale şi Baze de date (două poziţii):
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Informatică;
    • Geografie;
    • Cibernetică, statistică şi informatică economică;
    • Urbanism;
    • Inginerie geodezică;
   • Competențe lingvistice:
    • limba engleză – nivel avansat;
   • Competențe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
    • Baze de date / GIS – nivel intermediar;
  • Direcţia Politici şi Strategii / Serviciul Politici şi Strategii de Dezvoltare Durabilă (două poziţii):
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Geografie;
    • Drept;
    • Sociologie;
    • Ştiinţe politice;
    • Ştiinţe administrative;
    • Ştiinţe ale comunicării;
    • Economie;
    • Urbanism;
    • Limbi moderne aplicate;
   • Competențe lingvistice:
    • limba engleză – nivel avansat;
   • Competențe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel avansat;
    • Baze de date – nivel intermediar;
 5. Direcţia Generală Administraţie Publică / Direcţia pentru Descentralizarea Administraţiei Publice / Serviciul Reglementare şi Monitorizare Descentralizare (o poziţie):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Ştiinţe administrative;
   • Ştiinţe politice;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel intermediar;
  • Competențe IT:
   • Nespecificat la acest moment;
 6. Direcția Comunicare (trei poziţii):
  • Punctul de Informare (o poziție):
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Ştiinţe ale comunicării;
    • Ştiinţe administrative;
    • Ştiinţe politice;
   • Competențe lingvistice:
    • o limbă de circulaţie internaţională – nivel intermediar;
   • Competenţe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
    • Browser web – nivel intermediar;
   • Alte competenţe:
    • capacitate de analiză şi sinteză;
    • foarte bune abilităţi de relaţionare cu publicul;
    • constituie avantaj experienţa în domeniu;
    • voluntariat/practică în domeniul Comunicare min. 2 luni, cursuri de Comunicare;
  • Monitorizare presă (o poziție):
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Ştiinţe ale comunicării;
    • Ştiinţe administrative;
    • Ştiinţe politice;
   • Competențe lingvistice:
    • o limbă de circulaţie internaţională – nivel intermediar;
   • Competenţe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
    • Browser web – nivel intermediar;
   • Alte competenţe:
    • capacitate de analiză şi sinteză;
    • capacitate de concentrare, atenţie distributivă;
    • constituie avantaj experienţa în domeniu;
    • voluntariat/practică în domeniul Comunicare min. 2 luni, cursuri de Comunicare;
  • Comunicare online (o poziție):
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Ştiinţe ale comunicării;
   • Competențe lingvistice:
    • limba engleză – nivel intermediar;
   • Competenţe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
    • Browser web – nivel intermediar;
    • Operare programe editare foto-video – nivel intermediar;
   • Alte competenţe:
    • capacitate de analiză şi sinteză;
    • foarte bune abilităţi de redactare;
    • constituie avantaj experienţa în lucrul cu reţelele sociale (Facebook, Twitter, Linkedln etc).

Înscrieți-vă aici