Ministerul Economiei, Comerțului și Relaţiilor cu Mediul de Afaceri funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul industriei, resurselor minerale neenergetice, comerţului şi turismului în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici.

14 poziții disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României, ediția 2016

 1. Cabinet Secretar de Stat Claudiu Vrînceanu (două poziţii) coordonează derularea activităţii de implementare tehnică a programelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii, de încurajare şi de stimulare a infiinţării şi dezvoltării acestora, coordonează derularea activităţii de implementare financiară programelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii, de încurajare şi de stimulare a infiinţării şi dezvoltării acestora, coordonează şi urmăreşte derularea programelor şi propune, dacă este cazul, modificări ale procedurilor de implementare a programelor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi a procedurilor operaţionale, elaborează propuneri de politici publice destinate promovării și sprijinirii dezvoltării activităților de producție, elaborează studii, analize, statistici, privitoare la impactul măsurilor de sprijin ale ministerelor pentru dezvoltarea  activității de producție a întreprinderilor mici și mijlocii şi asigură dialogul cu entitățile publice și private implicate în sprijinirea înființării și dezvoltării întreprinderilor cu activitate de producție.
 2. Cabinet Secretar de Stat Sorana Baciu (o poziţie) Coordonează derularea activităţile direcţiilor Resurse Minerale şi Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale, DPAPS şi Politici Industriale şi Mediu (inclusiv ajutor de stat).
 3. Direcția Generală Resurse Minerale și Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale (o poziție):
  • elaborează în domeniul resurselor minerale neenergetice strategii de dezvoltare durabilă pe termen mediu şi lung şi soluţii de reformă privind evoluţia sectorului minier şi atragerea investitorilor;
  • sprijină realizarea strategiilor de dezvoltare locală a comunităţilor afectate de restructurarea industrială;
  • elaborează politici publice privind creşterea economică din domeniul resurselor minerale neenergetice;
  • asigură armonizarea reglementărilor naţionale în domeniul resurselor minerale neenergetice cu cele ale Uniunii Europene;
  • iniţiază sau avizează programe de refacere ecologică a zonelor afectate, a zonelor miniere, urmărind realizarea măsurilor de protecţie a mediului, şi programe de regenerare socioeconomică a zonelor industriale şi dezvoltarea durabilă a comunităţilor;
  • asigură implementarea şi managementul programelor de refacere ecologică şi regenerare socioeconomică pentru dezvoltarea durabilă a zonelor afectate şi coordonează activitatea de monitorizare a programelor cu impact asupra dezvoltării durabile în zonele afectate de restructurarea industrială;
  • solicită informaţii economice şi sociale din zonele afectate, necesare la elaborarea politicilor din domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;
  • asigură implementarea şi managementul proiectelor şi programelor naţionale, regionale sau internaţionale, de interes pentru România, în domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;
  • coordonează elaborarea sau, după caz, participă la elaborarea strategiilor şi programelor naţionale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene, în domeniul resurselor minerale neenergetice, monitorizează implementarea acestora, inclusiv a documentelor programatice derivate din acestea;
  • impune accelerarea elaborării şi implementării proiectelor finanţate din fonduri structurale prin sprijinirea autorităţilor publice locale din zonele afectate;
  • iniţiază şi dezvoltă noi proiecte prin utilizarea dotărilor industriale ale operatorilor economici aflaţi în portofoliul propriu, din domeniul resurselor minerale neenergetice;
 4. Direcția Generală Politici Industriale și Mediu (o poziție):
  • elaborează în domeniul economic strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi soluţii de reformă industrială, referitoare la evoluţia dezvoltării sectoarelor industriei de prelucrare a produselor industriale şi a bunurilor de consum – electrotehnică, electronică şi mecanică fină, biotehnologii, mobilă, minerit neenergetic, metalurgie, chimie, petrochimie, textile, pielărie, lemn, sticlă, ceramică, materiale de construcţii, construcţii de maşini, reciclarea materialelor;
  • coordonează elaborarea, monitorizarea, implementarea şi evaluarea Strategiei Naţionale pentru Competitivitate;
  • asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile şi convenţiile internaţionale bilaterale şi multilaterale în domeniul de competenţă la care România este parte;
  • elaborează politica industrială şi urmăreşte aplicarea acesteia;
  • colaborează, împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice, la elaborarea şi implementarea politicilor şi programelor de cercetare, inovare şi transfer de tehnologie în domeniile de activitate
  • promovează interesele economice ale României în relaţiile cu alte state şi cu organizaţiile economice la nivel mondial, potrivit competenţelor naţionale, ca stat membru al Uniunii Europene;
  • urmăreşte evoluţia politicilor Uniunii Europene în domeniile sale de competenţă şi propune măsuri pentru adaptarea politicilor României la acestea;
  • coordonează elaborarea sau, după caz, participă la elaborarea strategiilor şi programelor naţionale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene în domeniile sale de competenţă; monitorizează implementarea acestora, inclusiv a documentelor programatice derivate din acestea;
  • asigură îndeplinirea obligaţiilor care îi revin din reglementările europene, precum şi activităţile desfăşurate de partea română în cadrul instituţiilor Uniunii Europene, în domeniile economie, politici industriale, competitivitate;
 5. Direcţia Generală Politici şi Programe pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism (două poziţii):
  • asigură derularea activităţii de implementare tehnică a programelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii, de încurajare şi de stimulare a infiinţării şi dezvoltării acestora;
  • asigură derularea activităţii de implementare financiară programelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii, de încurajare şi de stimulare a infiinţării şi dezvoltării acestora;
  • coordonează ofiţerii de înregistrare, Unitatea Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare precum şi Unitatea de monitorizare, raportare şi control din cadrul OTIMMC;
  • urmăreşte periodic gradul de îndeplinire a obiectivelor programelor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, în conformitate cu indicatorii de monitorizare şi pe baza rapoartelor din Registrul Unic Electronic;
  • asigură planificarea bugetară anuală a resurselor financiare necesare programelor de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat;
  • coordonează şi urmăreşte derularea programelor şi propune, dacă este cazul, modificări ale procedurilor de implementare a programelor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi a procedurilor operaţionale;
  • asigură buna funcţionare a Registrului unic electronic (RUE) şi menţine permanent legătura cu administratorul aplicaţiei, care răspunde de securitatea datelor obţinute prin intermediul acesteia;
  • organizează şi participă la seminarii, cursuri, conferinţe referitoare la gestionarea programelor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;
  • participă în comisii şi grupuri de lucru organizate de ministere sau organisme naţionale şi internaţionale;
  • informează periodic cu privire la implementarea programelor de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat;
  • raportează anual la Consiliul Concurenţei situaţia alocaţiilor financiare nerambursabile în cadrul programelor derulate de departament;
  • furnizează, la solicitarea scrisă a Comisiei Europene, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul stabilit în solicitare, toate datele pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru a aprecia dacă au fost respectate condiţiile impuse de legislaţia incidentă, în special suma totală a ajutorului de minimis primit de beneficiari;
  • participă în cadrul echipelor de implementare a programelor şi proiectelor cu finanţare externă destinate întreprinderilor mici şi mijlocii;
  • colaborează cu toate direcţiile şi serviciile din cadrul Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri la nivel central şi regional şi cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale implicate;
  • întocmeşte alte materiale şi lucrări legate de activitatea specifică departamentului, repartizate de conducere, şi păstrează confidenţialitatea datelor şi lucrărilor;
 6. Direcţia Mediul de Afaceri (o poziţie):
  • elaborează propuneri de politici publice destinate promovării și prijinirii dezvoltării activităților de producție;
  • elaborează studii, analize, statistici, privitoare la impactul măsurilor de sprijin ale ministerelor pentru dezvoltarea activității de producție a întreprinderilor mici și mijlocii;
  • asigură dialogul cu entitățile publice și private implicate în sprijinirea înființării și dezvoltării întreprinderilor cu activitate de producție;
  • asigură promovarea și diseminarea conceptului modern de productivitate a întreprinderilor;
  • realizează analiza importanței și modului de instituționalizare a conceptului de productivitate la nivel mondial și în țările UE și propune selectarea unui model pentru susținerea productivității intreprinderilor romanesti;
  • asigură elaborarea programului de îmbunătățire a productivității întreprinderilor românești;
  • asigură identificarea parteneriatelor locale și internaționale pentru asistență tehnică și susținerea programelor naționale de productivitate;
  • propune, derulează și/sau coordonează programe şi proiecte în domeniul analizei eficienţei economice şi susţinerea creşterii competitivităţii;
  • propune inițierea și derularea demersurilor legale pentru instituționalizarea centrului național de productivitate, adoptând modelele existente în țările europene;
  • asigură comunicarea cu centrele naționale de productivitate din Europa și din întreaga lume;
 7. Departamentul de Comerț Exterior și Relații Economice Internaționale (trei poziţii):
  • elaborează şi îndeplineşte politica naţională în domeniul comerţului exterior prin strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi soluţii de adaptare continuă la evoluţiile geo-politice şi economice internaţionale a politicilor de comerţ exterior   în vederea  creşterii exporturilor de bunuri şi servicii şi dezvoltării producţiei  interne;
  • promovează interesele economice şi comerciale ale României în relaţiile cu alte state şi cu organizaţiile economice la nivel mondial, iniţiază şi promovează proiecte de acorduri şi înţelegeri pentru dezvoltarea expansiunii economice pe terţe pieţe, potrivit competenţelor naţionale, ca stat membru al Uniunii Europene;
  • fundamentează şi promovează interesele economico-comerciale ale României în cadrul instituţiilor comunitare abilitate prin actele constitutive ale Uniunii Europene pentru elaborarea politicii comerciale comune, a politicilor de liberalizare a comerţului în cadru pluri şi multilateral, desfăşurate sub egida Organizaţiei Mondiale a Comerţului, sau la nivel regional şi bilateral;
  • oferă şi asigură operatorilor economici informaţii de piaţă şi oportunităţi de afaceri privind accesul pe pieţele externe şi acordă asistenţă de specialitate în procesul antamării unor operaţiuni de cooperare în ţară şi în străinătate;
  • cooperează cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu celelalte instituţii cu atribuţii în materie de diplomaţie economică la realizarea demersurilor legate de promovarea obiectivelor economice ale României în străinătate.
  • asigură managementul Strategiei naţionale de export a României, conform legislaţiei în vigoare, în colaborare cu mediul de afaceri interesat, şi asigură ca atât instrumentele naţionale, cât şi cele europene sau internaţionale de susţinere să atingă obiectivele acestei strategii;
  • coordonează şi monitorizează Programul de susţinere şi promovare a exporturilor cu finanţare parţială de la bugetul de stat, asigurând organizarea şi participarea la misiuni economice, târguri şi expoziţii în străinătate, realizarea de studii de piaţă, acţiuni de publicitate cu caracter general şi a portalului de comerţ exterior, în scopul promovării exporturilor de produse şi servicii româneşti;
 8. Direcţia Juridică şi Relaţii Instituţionale (o poziţie)
  • asigură legătura cu Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul;
  • asigură participarea reprezentanţilor MECRMA la comisiile permanente şi la şedinţele în plen ale Senatului şi ale Camerei Deputaţilor;
  • urmăreşte elaborarea răspunsurilor la întrebările şi interpelările adresate în Parlament şi asigură transmiterea acestora la Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul;
  • asigură rezolvarea temeinică şi legală a cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor adresate MECRMA, conform dispoziţiilor Legii nr. 233/2002;
  • gestionează informaţiile de interes public în conformitate cu H.G. nr. 544/2001;
  • organizează funcţionarea Comisiilor de Dialog Social la nivelul ministerului, asigurând secretariatul tehnic al acestora;
  • asigură transparenţa decizională prin supunerea dezbaterii publice a proiectelor de acte normative elaborate de MECRMA, conform Legii nr. 52/2003.
 9. Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice (două poziţii) are ca principale atribuţii:
  • realizarea revistei presei zilnice;
  • monitorizarea zilnică a presei centrale, ştirile Radio-TV, fluxurile agenţiilor de presă, presa electronică;
  • participarea la organizarea şi asigurarea mediatizării conferinţelor de presă, a evenimentelor de presă şi a evenimentelor publice în care sunt implicaţi reprezentanţii MECRMA – mese rotunde, seminarii, simpozioane;
  • menţinerea legăturii cu demnitarii MECRMA şi cu directorii de direcţie pe domeniile de responsabilitate ale MECRMA pentru realizarea materialelor de presă: comunicate de presa, interviuri, declaraţii, mesaje;
  • întocmirea materialelor cu caracter jurnalistic: interviuri, declaraţii, mesaje, comunicate de presă, drept la replică, puncte de vedere etc.
  • menţinerea în permanenţă a relaţiei cu reprezentanţii presei, acreditaţi la MECRMA;
  • asigurarea bunei desfăşurări a acţiunilor de protocol – întalniri, primiri delegaţii, organizarea deplasărilor delegaţiilor MECRMA, organizarea vizitelor oficiale ale partenerilor externi, participarea la organizarea desfăşurarii Comisiilor Mixte, alte evenimente care au loc în minister şi în afara instituţiei;
  • asigurarea cadrului adecvat pentru desfăşurarea întalnirilor reprezentanţilor MECRMA cu partenerii de dialog;
  • însoţirea delegaţiilor străine şi reprezentanţilor instituţiilor sau firmelor române şi străine în minister;
  • actualizarea bazei de date referitoare la zilele de naştere, zile onomastice ale personalităţilor (demnitari, personalităţi culturale, diplomatice, etc.);
  • asigurarea transmiterii felicitărilor, din partea ministrului, ocazionate de evenimentele importante din viaţa personalităţilor sau a instituţiilor;
  • actualizarea bazei de date referitoare la suportul logistic necesar bunei desfăşurări a activităţii de relaţii publice (obiective culturale, turistice, economice, administrative, diplomatice);

   

Principalele activități comune pentru stagiari
Activitățile comune vizează participarea la diferite evenimente organizate de Ministerul Economiei, Comerțului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri în colaborare cu instituțiile aflate în portofoliul său.
Activitățile stagiarilor la nivelul structurilor unde sunt repartizați
 1. Cabinet Secretar de Stat Claudiu Vrînceanu (două poziţii):
  • întocmirea materialelor (analize, sinteze, rapoarte, note, etc.), pe baza examinării surselor de informare din Minister sau din afara acestuia, necesare Secretarului de Stat;
  • întocmirea răspunsurilor la adresele venite la cabinet împreună cu direcțiile;
  • urmărirea procesului de avizare interministerială a actelor normative inițiate de către Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri;
  • participă la evenimente care țin de sectorul IMM, Mediul de Afaceri și Turism, la solicitarea Secretarului de Stat;
  • primește și înregistrează corespondența destinată Cabinetului Secretarului de Stat, indiferent de mijlocul prin care a fost transmisă, cu respectarea normelor în materie, inclusiv în ceea ce privește confidențialitatea sau caracterul secret al acesteia;
  • asigurară distribuirii corespondenței către structurile organizatorice ale Ministerului, conform rezoluției Secretarului de Stat.
 2. Cabinet Secretar de Stat Sorana Baciu (o poziţie):
  • întocmirea materialelor (analize, sinteze, rapoarte, note, etc.), pe baza examinării surselor de informare din Minister sau din afara acestuia, necesare Secretarului de Stat;
  • întocmirea răspunsurilor la adresele venite la cabinet împreună cu direcțiile;
  • urmărirea procesului de avizare interministerială a actelor normative inițiate de către Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri;
  • participă la evenimente care țin de sectorul IMM, Mediul de Afaceri și Turism, la solicitarea Secretarului de Stat;
  • primește și înregistrează corespondența destinată Cabinetului Secretarului de Stat, indiferent de mijlocul prin care a fost transmisă, cu respectarea normelor în materie, inclusiv în ceea ce privește confidențialitatea sau caracterul secret al acesteia;
  • asigurară distribuirea corespondenței către structurile organizatorice ale Ministerului, conform rezoluției Secretarului de Stat.
 3. Direcția Generală Resurse Minerale și Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale (o poziție):
  • sprijin efectiv al personalului din cadrul DGRMDDZI prin redactarea de materiale curente (scrisori, răspunsuri etc.);
  • mini-studii la nivel naţional necesare analizelor în vederea elaborarii de strategii de dezvoltare durabilă pe termen mediu şi lung;
  • colaborarea cu specialiştii direcţiei în vederea elaborării politicilor publice în domeniul resurselor minerale neenergetice precum şi al dezvoltării durabile;
  • colaborarea cu specialiştii direcţiei în ceea ce priveşte lucrul în activitatea de implementare a proiectelor cu finanţare naţională şi internaţională;
  • colaborarea cu îndrumătorul de stagiu pentru orice iniţiativă legată de activitatea Direcţiei Generale;
  • îndeplinirea sarcinilor primite din partea îndrumătorului de stagiu;
  • instruirea temeinică cu privire la activităţile desfăşurate în cadrul Direcţiei Generale;
  • să adopte o conduită corespunzătoare respectând procedurile, politicile şi regulamentele interne ale ministerului.
 4. Direcția Generală Politici Industriale și Mediu (o poziție):
  • sprijin efectiv al experţilor din cadrul DCERI prin redactarea de materiale curente (scrisori, răspunsuri etc.);
  • mini-studii macro şi micro-economice de analiză a sectoarelor industriei prelucrătoare, clusterelor, parcurilor industriale etc.;
  • evaluarea implementării Strategiei Naționale pentru Competitivitate;
  • aplicarea noţiunilor teoretice în găsirea de soluţii pentru eficientizarea activității;
  • prezentarea surselor de informaţii publice utilizate de experţii DPIM în activitatea lor (paginile de internet ale Comisiei Europene, Organizaţiilor Internaționale, Institutului Național de Statistică, Ministerului Finanțelor Publice etc.);
  • colaborarea cu îndrumătorul de stagiu pentru orice iniţiativă legată de activitatea DPIM;
  • îndeplinirea sarcinilor primite din partea îndrumătorului de stagiu;
  • instruirea temeinică cu privire la activităţile desfăşurate în cadrul DPIM;
  • să adopte o conduită corespunzătoare respectând procedurile, politicile şi regulamentele interne ale ministerului.
 5. Direcţia Generală Politici şi Programe pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism (două poziţii):
  • participare la activităţile de gestionare a programelor finanţate de la Bugetul de Stat;
  • participare la monitorizare în Registrul Unic Electronic şi de avizare plăţi;
  • participare la activitatea de verificare, evaluare, avizare planuri afaceri, avizare plăţi;
  • urmărire stadiu implementare programe în Registrul Unic Electronic şi întocmire situaţii privind stadiul implementării programelor;
  • întocmire analize, studii privind impactul programelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii;
  • participare la elaborarea documentaţiei necesare pentru raportarea anuală la Consiliul Concurenţei privind situatia alocaţiilor financiare nerambursabile în cadrul programelor derulate;
  • întocmire analize, studii, materiale şi lucrări legate de activitatea specifică, repartizate de conducere, cu păstrarea confidenţialităţii datelor şi lucrărilor;
 6. Direcţia Mediul de Afaceri (o poziţie)
  • participă la acţiunile desfăşurate în vederea elaborării, implementării şi coordonării strategiilor, politicilor şi planurilor din domeniul mediului de afaceri;
  • participă la campania de informare/mediatizare cu privire la promovarea şi implementarea măsurilor guvernamentale cu impact semnificativ asupra mediului de afaceri;
  • redactează răspunsurile la întrebările, propunerile, interpelările, petiţiile şi solicitările privitoare la domeniul de specialitate;
  • studiază cu atenţie şi efectuează propuneri argumentate pentru rezolvarea documentelor ce i-au fost repartizate;
  • identifică şi testează metode de îmbunătăţire a mediului de afaceri, pentru asigurarea transparenţei administrative, elaborării şi implementării unor coduri de bune practici, încurajarea şi sprijinirea iniţiativei antreprenoriale;
  • participă, alături de alte organe ale administraţiei publice, cu atribuţii în domeniu la elaborarea, actualizarea şi implementarea Planului de acţiuni pentru mediul de afaceri şi a strategiilor în domeniul mediului de afaceri, turismului şi cooperaţiei;
  • participă la elaborarea sau iniţierea proiectelor de acte normative referitoare la mediul de afaceri;
  • participă la realizarea activităţilor legate de probleme economice, politici fiscale şi comerciale, piaţa internă, competitivitate, cu impact asupra mediului de afaceri;
  • propune și derulează programe şi proiecte în domeniul analizei eficienţei economice şi susţinerea creşterii competitivităţii;
  • participă la efectuarea demersurilor legale pentru instituţionalizarea centrului naţional de productivitate;
  • asigură comunicarea cu centrele naţionale de productivitate din Europa şi din întreaga lume;
  • participă la sesiunile ordinare şi extraordinare ale Asociaţiei Europene a Centrelor Naţionale de Productivitate si alte activităţi similare: seminarii, cursuri, congrese, etc.;
  • efectuează propuneri pentru corelarea politicilor, strategiilor, metodelor şi celor mai bune practici din domeniul productivităţii la nivel european şi international cu documentele similare şi specifice ale Guvernului României;
  • contribuie la elaborarea, actualizarea, implementarea şi monitorizarea Planului de acţiuni pentru mediul de afaceri;
  • contribuie la dezvoltarea cooperarii internaţionale având ca scop transferul de know-how şi best practices către mediul de afaceri din România;
  • facilitează promovarea programelor de formare şi consultanţă organizate de instituţii/organizaţii internaţionale destinate creşterii capacităţii antreprenoriale în întreprinderile din România;
  • îndeplineşte cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu;
  • în desfăşurarea activităţii, respectă prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, ale Regulamentului de Ordine Interioară şi ale celorlalte reglementări de uz intern din cadrul ministerului;
  • asigură respectarea cerinţelor tematice, metodologice şi de calitate în executarea lucrărilor de specialitate care i-au fost repartizate;
  • asigură respectarea cerinţelor fluxului informaţional stabilit în cadrulministerului;
  • colaborează cu celelalte structuri organizatorice din cadrulministerului, cu alte instituţii şi autorităţi pentru rezolvarea lucrărilor ce i-au fost repartizate;
  • în exercitarea atribuţiilor de serviciu, se abţine de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice;
  • în exercitarea atribuţiilor de serviciu îi este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru el sau pentru alţii, daruri sau alte avantaje;
  • are îndatorirea de a-şi perfecţiona permanent pregătirea profesională prin studiu individual şi prin participarea la cursurile de perfecţionare organizate în acest scop;
  • contribuie la buna desfăşurare a activităţii colectivului din care face parte;
  • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de şeful ierarhic în limita solicitată de activitatea direcţiei şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 7. Departamentul de Comerț Exterior și Relații Economice Internaționale (trei poziţii)
  • sprijin efectiv al experţilor din cadrul DCERI prin redactarea de materiale curente (scrisori, răspunsuri etc.);
  • actualizarea fişelor de ţară prin introducerea datelor statistice lunare şi a altor elemente de noutate necesare operatorilor români;
  • mini-studii macro şi micro-economice necesare analizelor de ţară în vederea promovării unor noi produse şi servicii româneşti pe pieţele respective;
  • aplicarea noţiunilor teoretice în găsirea de soluţii pentru scăderea deficitului comercial pe anumite relaţii;
  • prezentarea surselor de informaţii publice utilizate de experţii DCERI în activitatea lor (paginile de internet ale Comisiei Europene, Organizaţiei Mondiale a Comerţului, ITC, etc.)
  • colaborarea cu îndrumătorul de stagiu pentru orice iniţiativă legată de activitatea Compartimentului;
  • îndeplinirea sarcinilor primite din partea îndrumătorului de stagiu;
  • instruirea temeinică cu privire la activităţile desfăşurate în cadrul Compartimentului
  • să adopte o conduită corespunzătoare respectând procedurile, politicile şi regulamentele interne ale ministerului;
 8. Direcţia Juridică şi Relaţii Instituţionale (o poziţie):
  • colaborarea cu îndrumătorul de stagiu pentru orice iniţiativă legată de activitatea Compartimentului;
  • îndeplinirea sarcinilor primite din partea îndrumătorului de stagiu;
  • instruirea temeinică cu privire la activităţile desfăşurate în cadrul Compartimentului;
  • să adopte o conduită corespunzătoare respectând procedurile, politicile şi regulamnetele interne ale ministerului.
 9. Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice (două poziţii):
  • să asigure monitorizarea zilnică a presei centrale, a stirilor Radio-Tv, ştirilor on-line si a fluxurile agenţiilor de presa pe domeniile din portofoliul MECRMA;
  • să participe la organizarea şi să asigure mediatizarea conferintelor de presa, a evenimentelor de presa si a evenimentelor publice in care sunt implicati reprezentantii MECRMA – mese rotunde, seminarii, simpozioane;
  • să întocmească materiale cu caracter jurnalistic: interviuri, declaratii, mesaje, comunicate de presa, drept la replica, puncte de vedere etc.;
  • să asigure buna desfasurare a actiunilor de protocol – întâlniri, primiri delegaţii, organizarea deplasărilor delegatiilor MECRMA, organizarea vizitelor oficiale ale partenerilor externi, participare la organizarea desfasurarii Comisiilor Mixte, alte evenimente care au loc in minister si in afara institutiei;
  • să însoţească delegaţiile străine şi reprezentanţii instituţiilor sau firmelor romane şi străine în minister;
  • să actualizeze baza de date referitoare la zilele de naştere, zile onomastice ale personalităţilor (demnitari, personalităţi culturale, diplomatice, etc.);
  • să asigure transmiterea felicitărilor, ocazionate de evenimentele importante din viaţa personalităţilor sau a instituţiilor;
Condițiile specifice pentru selecție
 1. Cabinet Secretar de Stat Claudiu Vrînceanu (două poziţii):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Economie;
   • Drept;
   • Ştiinţe politice;
   • Geografie;
  • Competențe lingvistice:
   • o limbă străină de circulaţie internaţională – nivel intermediar;
  • Competențe IT:
   • Nespecificat la acest moment;
 2. Cabinet Secretar de Stat Sorana Baciu (o poziţie):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Economie;
   • Drept;
   • Ştiinţe politice;
  • Competențe lingvistice:
   • o limbă străină de circulaţie internaţională – nivel intermediar;
  • Competențe IT:
   • Nespecificat la acest moment;
 3. Direcția Generală Resurse Minerale și Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale (o poziție):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Economie;
   • Relaţii Internaţionale şi Studii Europene;
   • Inginerie industrială;
   • Inginerie genistică;
   • Mine, petrol şi gaze;
   • Inginerie geologică;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel intermediar;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
 4. Direcția Generală Politici Industriale și Mediu (o poziție):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Economie;
   • Relaţii internaţionale şi studii europene;
   • Inginerie industrială;
   • Ingineria mediului;
   • Ştiinţa mediului;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel avansat (obligatoriu);
   • limba franceză – nivel intermediar (reprezintă un avantaj);
   • reprezintă un avantaj orice altă limbă cunoscută la nivel mediu;
  • Competențe IT:
   • Nespecificat la acest moment;
 5. Direcţia Generală Politici şi Programe pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism (două poziţii):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Economie;
  • Competențe lingvistice:
   • o limbă străină de circulaţie internaţională – nivel intermediar;
  • Competențe IT:
   • Nespecificat la acest moment;
 6. Direcţia Mediul de Afaceri (o poziţie):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Economie;
   • Administrarea afacerilor;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel avansat;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel avansat;
 7. Departamentul de Comerț Exterior și Relații Economice Internaționale (trei poziţii):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Economie;
   • Economie şi relaţii internaţionale;
   • Relaţii internaţionale şi studii europene;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel avansat (obligatoriu);
   • limba franceză – nivel intermediar (reprezintă un avantaj);
   • limba germană – nivel intermediar (reprezintă un avantaj);
   • limba rusă (reprezintă un avantaj);
   • reprezintă un avantaj orice altă limbă cunoscută la nivel mediu;
  • Competențe IT:
   • Nespecificat la acest moment;
 8. Direcţia Juridică şi Relaţii Instituţionale (o poziţie):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Ştiinţe administrative;
  • Competențe lingvistice:
   • o limbă străină de circulaţie internaţională – nivel intermediar;
  • Competențe IT:
   • Nespecificat la acest moment;
 9. Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice (două poziţii):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Ştiinţe ale comunicării;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză / franceză / germaneă – nivel intermediar/avansat;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
   • Browser web – nivel intermediar;
   • Baze de date – nivel începător;

Înscrieți-vă aici