Ministerul Educației Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice este organul administrației publice centrale care realizează politica guvernamentală, elaborează şi implementează strategii de dezvoltare şi de asigurare a calităţii în domeniul educației, învățământului, cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării. Ministerul Educației şi Cercetării Ştiinţifice proiectează, fundamentează şi aplică strategiile naţionale în domeniul educaţiei, prin inspectoratele şcolare judeţene/ISMB, prin instituţiile de învăţământ superior şi prin toate unităţile de învăţământ şi de cercetare aflate în coordonarea sau în subordonarea sa.

16 poziții disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României, ediția 2016
 1. Direcţia Generală Învăţământ Universitar (trei poziţii) coordonează, monitorizează realizarea și implementarea politicilor și programelor din domeniul învățământului superior; coordonează elaborarea și actualizarea periodică a actelor normative ce vizează organizarea și desfășurarea actului educațional în cadrul instituțiilor de învățământ superior; asigură în colaborare cu departamentele de specialitate finanțarea instituțională; participă în colaborare cu direcțiile de specialitate la promovarea învățământului superior românesc și reprezintă MECS la conferințe internaționale pe probleme din sfera învățământului superior.
 2. Unitatea de Strategii și Politici Publice (o poziție) asigură cadrul metodologic pentru avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern.
 3. Biroul de Presă (o poziţie) asigură cadrul formal pentru derularea activităţilor de relaţii publice şi comunicarea cu instituţiile mass-media şi publicul-ţintă al MENCŞ.
 4. Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene – Componenta Mobilități Studențești (două poziții) are ca obiectiv general fundamentarea, asigurarea și coordonarea activităților MENCŞ în domeniul relațiilor internaționale și al afacerilor europene, creșterea statutului și a respectului pentru învățământul din România, prin participarea la reuniuni, convenții, conferințe și forumuri internaționale și europene, prin respectarea angajamentelor asumate în baza acordurilor bilaterale și multilaterale încheiate în domeniul educației și formării profesionale, precum și prin schimbul de bune practici.
 5. Direcția Generală Logistică (o poziție) asigură aplicarea și desfășurarea procedurilor de achiziţie publică, conform reglementărilor legale, precum şi funcţionarea infrastructurii Ministerului. De asemenea, fundamentează programele de investiții/reabilitare pentru aparatul propriu, pentru unitățile/ instituţiile aflate în subordonarea/coordonarea MENCȘ precum şi monitorizarea acestor programe. Proiectează de sisteme informatice care să asigure fundamentarea deciziilor, precum și gestionarea bazelor de date aferente.
 6. OIPOSDRU MENCŞ (8 poziţii) are ca principale responsabilităţi lansarea cererilor de propuneri de proiecte, evaluarea şi selecţia proiectelor, activităţi de informare şi publicitate, activităţi specifice de birou de informare şi suport în implementarea proiectelor (helpdesk), activităţi de contractare, monitorizarea tehnică şi financiară a proiectelor, activităţi de management financiar, activităţi de cpntrol financiar preventiv propriu şi de control şi soluţionare contestaţii, managementul neregulilor, urmărirea şi recuperarea creanţelor bugetare, activităţi de verificare ex-ante, asistenţă tehnică şi management ak riscurilor, precum şi arhivarea documentelor.
  • Serviciul Verificare Proiecte Finanţate (trei poziţii);
  • Serviciul Managementul Calităţii (două poziţii);
  • Serviciul Juridic, Constatare şi Stabilire Nereguli (trei poziţii).

Principalele activități comune pentru stagiari

  • întâlniri comune cu conducerea ministerului.

Activitățile stagiarilor la nivelul structurilor unde sunt repartizați

 1. Direcția Generală Învățământ Universitar (trei poziţii):
  • activităţi specifice tehnicii de secretariat şi arhivistică;
  • actualizare informaţii privind legislaţia în domeniu;
  • asistenţă în activitatea de elaborare a instrumentelor de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative;
  • consultanță pentru soluționarea aspectelor de natură juridică;
  • traduceri în limba engleză a unor prevederi din legislația romană privind învățământul superior;
  • traduceri în limba engleză a unor materiale de sinteză elaborate de DGÎU, precum și  materiale de politică educațională;
  • traduceri în limba engleză a diferite texte pentru materiale promoționale privind prezentarea învățământului superior din România;
  • traduceri în limba engleză a diferite prezentări ale DGÎU;
  • întocmirea fișelor si îndosarierea materialelor documentare elaborate de DGÎU pentru tematicile Europene și internaționale.
 2. Unitatea de Strategii și Politici Publice (o poziție):
  • oferă asistență în activitatea de elaborare a instrumentelor de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative;
  • efectuează studii şi analize privind documentele de politici publice ce se impun a fi formulate şi implementate, în domeniul de competenţă al Ministerului Educației;
  • elaborează componente de management și de programare bugetară a Planului Strategic al MENCŞ.
 3. Biroul de Presă (o poziţie):
  • conceperea şi organizarea evenimentelor de relaţii publice ale MENCŞ;
  • organizarea şi gestionarea conferinţelor de presă ale MENCŞ;
  • monitorizarea materialelor care reflectă domeniile de activitate ale ministerului în presa scrisă, audio, TV şi electronică;
 4. Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene – Componenta Mobilități Studențești (două poziții):
  • acordă asistenţă ministerului și instituțiilor de învățământ superior pentru atragerea unui număr cât mai mare de studenți străini care să se înscrie la cursuri în România
  • participă la procesarea dosarelor pentru bursierii statului român
  • întocmeşte documente de înmatriculare la studii preuniversitare, universitare și postuniversitare pentru personalul reprezentanțelor oficiale străine acreditate la București și membrii familiilor acestora;
  • participă la elaborarea de raportări statistice, materiale necesare pentru modificări sau inițiative legislative, efectuarea de schimburi de informații cu Ministerul Afacerilor de Interne și instituțiile de învățământ din România.
 5. Direcția Generală Logistică (o poziție):
  • oferă asistență în activităţile specifice fiecărui departament;
  • contribuie la colectarea şi gestionarea bazelor de date;
  • contribuie la elaborarea de documentaţii de atribuire şi urmăreşte derularea contractelor de achiziţie publică.
 6. OIPOSDRU MENCŞ (8 poziţii):
  • Serviciul Verificare Proiecte Finanţate (trei poziţii):
   • introducere şi validare date în SMIS precum şi în alte sisteme IT relevante privind monitorizarea la nivel de DMI;
   • introducere date în registrul de rapoarte tehnico-financiare pentru urmărirea termenelor specifice conform procedurii operaţionale;
   • asigurarea arhivării şi disponibilității documentelor elaborate în cadrul activităţilor desfăşurate, conform cerinţelor comunitare şi naţionale;
   • îndeplinirea altor atribuţii  care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a proiectelor şi pentru asigurarea absorbţiei fondurilor alocate, la propunerea şefului de serviciu Verificare Proiecte Finanţate, în condiţiile legii.
   • participare la contactarea telefonică, prin eșantion, a persoanelor din grupul țintă raportat pentru a se asigura de participarea acestora la activitățile proiectului în procesul de verificare administrativă a Rapoartelor Tehnico – Financiare şi structurii grupului ţintă sprijinit declarat de beneficiar, pentru proiectele strategice și de grant repartizate;
   • participare la asigurarea monitorizării tehnice şi financiare a proiectelor contractate în cadrul domeniilor majore de intervenţie delegate care i-au fost repartizate;
   • participarea la colectarea şi raportarea indicatorilor realizaţi de beneficiari în Rapoartele tehnico- financiare, în conformitate cu procedura operaţională;
   • asigurarea arhivării şi disponibilității documentelor elaborate în cadrul activităţilor desfăşurate, conform cerinţelor comunitare şi naţionale;
   • îndeplinirea altor atribuţii care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a proiectelor şi pentru asigurarea absorbţiei fondurilor alocate, la propunerea şefului de serviciu Verificare Proiecte Finanţate, în condiţiile legii.
  • Serviciul Managementul Calităţii (două poziţii):
   • participare la elaborarea materialelor de informare publicitate POSDRU care vor fi supuse avizării/aprobării şef serviciu – Serviciul Managementul Calităţii, în conformitate cu manualul intern de proceduri;
   • participare la implementarea de măsuri de informare şi participare la întocmirea răspunsurilor la solicitările beneficiarilor de proiecte, cu privire la implementarea proiectelor POS DRU;
   • participare la verificarea materialelor de informare-publicitate ale beneficiarilor, precum și la formularea de propuneri de răspuns;
   • alte atribuţii specifice delegate de către șeful serviciului în condițiile legii.
  • Serviciul Juridic, Constatare şi Stabilire Nereguli (trei poziţii):
   • participare la formularea de întâmpinări, căi de atac în termenul prevăzut de lege în vederea combaterii cererilor formulate de reclamant;
   • participare la formularea de note scrise în vederea susținerii afirmațiilor din cuprinsul întâmpinărilor sau căilor de atac și transmiterea documentelor;
   • participare la avizarea, din punct de vedere juridic, a propunerilor elaborate de ofiţerii de contractare privind aprobarea sau respingerea solicitărilor de modificare a contractelor de finanţare pentru proiecte strategice și de tip grant, prin încheierea de acte adiţionale, anterior aprobării de către directorul OIPOSDRU;
   • asigurarea arhivării şi disponibilității documentelor elaborate în cadrul activităţilor desfăşurate, conform cerinţelor comunitare şi naţionale;
   • îndeplinirea altor atribuţii la propunerea şefului de serviciu, în condiţiile legii.

Condițiile specifice pentru selecție

 1. Direcția Generală Învățământ Universitar (trei poziţii):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Ştiinţe administrative;
   • Ştiinţe juridice;
   • Limbi moderne aplicate.
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel intermediar;
   • limba franceză – nivel intermediar;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
   • Baze de date – nivel intermediar.
 2. Unitatea de Strategii și Politici Publice (o poziție):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Ştiinţe juridice;
   • Ştiinţe administrative;
   • Ştiinţe poltice;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel intermediar;
   • limba franceză – nivel intermediar;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
   • Browser web – nivel intermediar.
 3. Biroul de Presă (o poziţie):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Ştiinţe ale comunicării;
   • Ştiinţe administrative;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel intermediar;
   • limba franceză – nivel intermediar;
  • Competențe IT:
   • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
   • Baze de date – nivel intermediar.
 4. Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene – Componenta Mobilități Studențești (două poziții):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Ştiinţe administrative;
   • Ştiinţe politice;
   • Relaţii Internaţionale şi studii europene.
  • Competențe lingvistice:
   • două limbi de circulaţie internaţionale – nivel intermediar
  • Competențe IT:
   • nespecificat la acest moment.
 5. Direcția Generală Logistică (o poziție)
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Management
   • Economie şi afaceri internaţionale;
   • Ştiinţe administrative;
   • Ştiinţe juridice;
   • Ştiinţe politice
  • Competențe lingvistice:
   • două limbi de circulaţie internaţionale – nivel intermediar
  • Competențe IT:
   • nespecificat la acest moment.
 6. OIPOSDRU MENCŞ (8 poziţii):
  • Serviciul Verificare Proiecte Finanţate (trei poziţii):
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Cibernetică, statistică şi informatică economică;
    • Calculatoare şi tehnologia informaţiei;
    • Inginerie şi Management;
    • Contabilitate;
    • Economie;
    • Administrarea afacerilor;
   • Competențe lingvistice:
    • limba engleză – nivel intermediar;
   • Competențe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
    • Browser web – nivel intermediar;
  • Serviciul Managementul Calităţii (două poziţii):
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Ştiinţe administrative;
    • Ştiinţe ale comunicării;
   • Competențe lingvistice:
    • limba engleză – nivel intermediar;
   • Competențe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
    • Browser web – nivel intermediar;
  • Serviciul Juridic, Constatare şi Stabilire Nereguli (trei poziţii):
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Drept;
   • Competențe lingvistice:
    • limba engleză – nivel intermediar;
   • Competențe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
    • Browser web – nivel intermediar;

Înscrieți-vă aici