Ministerul Fondurilor Europene se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. În realizarea funcțiilor sale, MFE are, în principiu, următoarele atribuții:

 1. atribuțiile prevăzute de art. 8 și 17 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările și completările ulterioare;
 2.  cooperează cu instituțiile având atribuții în domeniul achizițiilor publice pentru asigurarea unui cadru adecvat de derulare a procedurilor de achiziție publică desfășurate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, în condițiile prevăzute de lege;
 3. cooperează cu Autoritatea de audit din cadrul Curții de Conturi a României în vederea asigurării permanente a conformității sistemelor de management și control specifice programelor operaționale finanțate din instrumente structurale;
 4. cooperează cu Autoritatea de certificare și plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice în vederea stabilirii și implementării măsurilor necesare realizării unui management financiar riguros și eficient al fondurilor alocate programelor operaționale financiare din instrumente structurale;
 5. îndeplinește atribuțiile aferente autorităților de management pentru Programul operațional Asistență tehnică;
 6. îndeplinește atribuțiile aferente punctului național de contact pentru Mecanismul financiar al Spațiului Economic European 2004-2009, potrivit Memorandumului de înțelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2004-2009;
 7. îndeplinește atribuțiile aferente punctului național de contact pentru Programului de cooperare norvegian pentru creștere economică și dezvoltare durabilă 2004-2009, potrivit Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Norvegiei și Guvernul României;
 8. îndeplinește atribuțiile aferente punctului național de contact potrivit Memorandumului de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic Financiar 2009-2014 și potrivit Memorandumul de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014;
 9. îndeplinește atribuțiile aferente operatorului de program pentru domeniile de finanțare pentru care a fost desemnat ca operator de program, potrivit prevederilor anexei B la Memorandumul de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spațiului European Financiar 2009-2014 și ale anexei B a Memorandumului de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014;
 10. îndeplinește atribuțiile aferente coordonatorului național al asistenței, prevăzute în memorandumurile de înțelegere dintre Guvernul României și Comisia Europeană privind Programul PHARE și Facilitatea de tranziție;
 11. îndeplinește atribuțiile aferente autorității administrative de înfrățire instituțională cu statele care beneficiază de finanțări nerambursabile din partea Uniunii Europene;
 12. îndeplinește atribuțiile aferente autorității administrative de înfrățire instituțională, responsabilă cu managementul administrativ și financiar al proiectelor de înfrățire instituțională în care România va avea rol de donator de asistență tehnică;
 13. îndeplinește atribuțiile aferente autorității de management pentru Programul ISPA;
 14. îndeplinește atribuțiile aferente autorității de plată pentru programul Facilitatea Schengen, Facilitatea de tranziție, Fondul Frontierelor Externe și Programul de cooperare elvețiano-român;
 15. îndeplinește atribuțiile aferente participării la coodronarea politicii în domeniul polilor de creștere;
 16. îndeplinirea atribuțiilor aferente implementării Strategiei naționale anticorupție 2012-2015 la nivelul structurii proprii;
 17. colaborează, pe domeniul de competență, cu inspectorii guvernamentali în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor acestora prevăzute de art. 12 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare.
10 poziții disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României, ediția 2016
 1. Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (10 poziţii)
  • Departament  Monitorizare Implementare Proiecte (trei poziții); 
   1. coordonează activitatea privind implementarea, monitorizarea-raportarea şi verificarea tehnică a POIM, în ceea ce priveşte finanţarea din POIM, îndeplinind următoarele atribuţii:
    • participă la elaborarea documentelor necesare implementării, monitorizării şi raportării aferentei secţiunii aplicabile a POIM (ghiduri, proceduri, indicatori);
    • monitorizează îndeplinirea condiţionalităţilor din Contractul de finanţare, precum şi respectarea prevederilor acestuia;
    • monitorizează derularea proiectelor, inclusiv a contractelor şi a modificării acestora pe parcursul implementării proiectelor;
    • elaborează rapoarte periodice şi sinteze privind stadiul de implementare al proiectelor finanţate din POIM;
    • asigură verificarea prin sondaj a categoriilor de cheltuieli eligibile aşa cum au fost stabilite în Contractul de Finanţare şi propune deducerea cheltuielilor altele decât cele eligibile, dacă este cazul;
    • monitorizeaza realizarea indicatorilor fizici/de rezultat şi de mediu;
    • efectueaza verificări la faţa locului;
    • întocmeşte nota despre orice suspiciune de neregulă detectată în procesul de implementare a proiectului;
    • participă la procesul de gestionare a proiectelor de asistenţă tehnică finanţate din Axa Prioritară 6 a POS Mediu, pentru care este beneficiar;
    • Aproba contractul de finantare/actul additional si propunere modificarea contractului de modificare.
   2. sprijină Direcția Management de Contract din cadrul MFE în redactarea cererilor de finanțare aferente proiectelor de Asistență tehnică în domeniul său de activitate;
   3. sprijină Direcția Management de Contract în elaborarea caietului de sarcini necesar, în calitate de beneficiar final pentru contracte finantate în cadrul proiectelor de Asistență tehnică, în domeniul său de activitate;
   4. sprijină Direcția Management de Contract în elaborarea caietului de sarcini necesar, în calitate de beneficiar final pentru contracte finantate în cadrul proiectelor de Asistență tehnică, în domeniul său de activitate;
   5. la solicitarea Direcţiei de Achiziţii din MFE, asigură sprijin în procesul de licitare a contractelor din cadrul proiectelor de Asistență tehnică pentru care are calitate de beneficiar final, în domeniul său de activitate;
   6. aprobă documentele (livrabile, rapoarte, etc) conform contractului semnat în cadrul proiectelor de Asistență tehnică pentru care are calitate de beneficiar final;
   7. la solicitarea Direcției Management Contracte, Investiții și Protocol, asigură membri în comisia de recepție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor pentru care îndeplinește calitatea de beneficiar final;
   8. avizează contractele de asistenţă tehnică pentru care are calitate de beneficiar final
   9. asigură sprijin beneficiarilor şi propune soluţii pentru problemele apărute în implementarea proiectelor finanţate;
   10. răspunde de evidenţa şi păstrarea în condiţii de siguranţă a documentelor arhivate, asigurându-le împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializării.
  • Compartiment Management Financiar pentru POIM (trei poziţii);
   • autorizează plata cererilor de prefinanţare şi ulterior, asigură recuperarea prefinanţării conform legii;
   • în urma verificărilor efectuate, în conformitate cu prevederile art. 125 din Regulamentul Comisiei nr. 1303/2013, autorizează plăţile la nivelul proiectelor din cadrul POIM;
   • furnizează, în limita competenţelor, informaţiile Autorităţii de Certificare pentru îndeplinirea de către acestea a atribuţiilor privind asigurarea prevenirii neregulilor, identificarea neregulilor, constatarea creanţelor bugetare şi asigurarea recuperării sumelor rezultate din nereguli;
   • transmite Autorităţii de Certificare rapoarte privind neregulile identificate şi sumele plătite necuvenit, precum şi rapoarte privind recuperarea sumelor plătite necuvenit, a celor neutilizate şi a celor rezultate din nereguli;
   • aplică corecţii financiare/reduceri procentuale şi asigură recuperarea şi raportarea sumelor rezultate din nereguli, în limita competenţelor;
   • înregistrează şi actualizează cu celeritate informaţiile în SMIS-CSNR, fiind responsabilă de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind POIM, pe domeniul specific de activitate;
   • asigură utilizarea eficientă, efectivă şi transparentă a fondurilor din care se finanţează proiectele din fonduri externe nerambursabile;
   • efectuează plăţile către beneficiarii proiectelor finanţate prin POIM din contribuţia UE, cofinanţarea de la bugetul de stat, precum şi pentru taxa pe valoarea adăugată solicitată la restituire;
   • asigură monitorizarea respectării regulii „n+3” la nivelul POIM;
   • întocmește raportări/situații periodice la nivelul AM POIM privind stadiul implementării POIM;
   • asigură evidenţa angajamentelor bugetare şi legale a creditelor de angajament pentru proiectele finanţate din instrumente structurale în cadrul POIM;
   • sprijină Direcția Management de Contract din cadrul MFE în redactarea cererilor de finanțare aferente proiectelor de Asistență tehnică în domeniul său de activitate, în calitate de beneficiar final;
   • sprijină Direcția Direcția Management de Contract din cadrul MFE în elaborarea caietului de sarcini necesar, în calitate de beneficiar final pentru contracte finantate în cadrul proiectelor de Asistență tehnică, în domeniul său de activitate;
   • la solicitarea Direcţiei de Achiziţii din MFE, asigură sprijin în procesul de licitare a contractelor din cadrul proiectelor de Asistență tehnică pentru care are calitate de beneficiar final, în domeniul său de activitate;
   • aprobă documentele (livrabile, rapoarte, etc) conform contractului semnat în cadrul proiectelor de Asistență tehnică pentru care are calitate de beneficiar final;
   • la solicitarea Direcției Management Contracte, Investiții și Protocol, asigură membri în comisia de recepție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor pentru care îndeplinește calitatea de beneficiar final;
   • avizează contractele de asistenţă tehnică pentru care are calitate de beneficiar final
   • asigură sprijin beneficiarilor şi propune soluţii pentru problemele apărute în implementarea proiectelor finanţate;
   • urmăreşte completarea/modificarea procedurii operaţionale specifice în vederea asigurării îndeplinirii atribuţiilor care îi revin;
   • răspunde de evidenţa şi păstrarea în condiţii de siguranţă a documentelor arhivate, asigurându-le împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializării.
   • Avizeaza contractul de finantare/actul aditional si propune modificarea contractului de finantare
  • Direcţia Coordonare Sistem şi Gestionare Program (două poziții)
   • Asigură coordonarea metodologică la nivelul AM POIM, prin elaborare de ghiduri, instrucțiuni, lecții învățate, modificări legislative necesare implementării POIM;
   • Verifică și avizează proiectele legislative inițiate de alte structuri implicate în gestionarea FESI, care ar putea afecta direct sau indirect implementarea POIM;
   • Elaborează și actualizează cu sprijinul celorlalte structuri implicate, descrierea sistemului de management şi control pentru POIM, potrivit anexei XIII din Regulamentul (UE) nr. 1011/2014;
   • Asigură îndeplinirea și menținerea condițiilor de desemnare pentru POIM în conformitate cu art 124 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
   • Coordonează procesul de elaborarea a procedurilor la nivelul AM POIM;
   • Asigură sprijin autorități de audit în misiunile de control efectuate la nivelul AM POIM;
   • Urmărește modul de soluționare a recomandărilor din rapoartele autorității de audit și control, conform art. 59 din Regulamentul financiar și cooperează cu DCSM și Unitatea de Audit din MFE;
   • Sprijină activitatea Directorului General al AM POIM;
   • Monitorizează procesul de formare profesională specializată, atât pentru personalul existent cât şi pentru cel nou recrutat în cadrul AM POIM, în colaborare cu DERU;
   • Contribuie la identificarea măsurilor de întărire a capacităţii administrative a beneficiarilor POIM și membrilor CM pentru POIM;
   • Contribuie la actualizarea/modificarea Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale AM POIM, precum şi a fişelor de post ale personalului;
   • Monitorizează situaţia posturilor alocate AM POIM şi furnizează situaţii centralizate către DERU;
   • Contribuie la elaborarea și implementarea Planului Anual de Formare profesională a personalului AM POIM și îl transmite la DERU;
   • Asigură suport DERU din cadrul MFE în desfăşurarea procesului de recrutare a personalului, contribuie la organizarea concursurilor şi ocuparea posturilor vacante din cadrul AM POIM;
   • Coordonează managementul riscului, inclusiv managementul riscului de fraudă la nivelul AM POIM;
   • Asigură informarea la nivelul AM POIM a modificărilor legislative;
   • Gestionează elaborarea protocoalelor inter-instituționale necesare implementării eficiente a programului;
   • Asigură relaţia Autorităţii de Management cu Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, şi alte instituții;
   • Coordonează implementarea asistenței tehnice la nivel AM POIM, , pe baza aprobărilor date de direcțiile din AM, în calitate de beneficiar;
   • Asigură implementarea şi monitorizarea Asistenţelor Tehnice finantate din POAT 2014-2020, pentru care are calitatea de beneficiar;
  • Direcţia Programare, Evaluare şi Aprobare Proiecte (două poziţii)
   • se asigură că operațiunile sunt selecționate în vederea finanțării în conformitate cu criteriile aplicabile programului operațional și că sunt conforme, pe toată durata execuției lor, cu normele comunitare și naționale aplicabile;
   • elaborează, actualizează şi negociază cu Comisia Europeană, in limita mandatului primit, Programul Operaţional Infrastructură Mare;
   • analizează şi propune modificări ale POIM şi le înaintează Comitetului de Monitorizare al POS Mediu si propune catre DCSPIM din MFE modificari ale POIM;
   • asigură corelarea operaţiunilor din POIM cu programele operaţionale finanţate din FEADR şi FEP, sub coordonarea Ministerului Fondurilor Europene;
   • elaborează Ghidurile solicitantului corespunzătoare Obiectivelor Specifice/Axelor Prioritaredin POIM şi contribuie la elaborareaghidurilor pentru POIM;
   • urmăreşte dezvoltarea parteneriatelor în procesul de programare şi în fazele de implementare a POIM;
   • elaborează criteriile de evaluare şi selecţie a proiectelor pentru POS Mediu şi le supune aprobării Comitetului de Monitorizare;
   • furnizează către Comisia Europeană informaţiile necesare acesteia pentru evaluarea proiectelor majore;
   • dezvoltă portofoliul de care urmează a fi finanţate în perioada 2014-2020;
   • asigură derularea adecvată a procedurilor de evaluare şi selecţie proiecte, cu respectarea principiului transparenţei şi a criteriilor de selecţie;
   • transmite, spre aprobare, la Comisia Europeană, proiectele majore;
   • pregăteşte deciziile de finanţare a operaţiunilor în cadrul POIM;
   • colaborează, în vederea realizării obiectivelor propuse, cu unităţile şi instituţiile aflate în coordonarea sau subordonarea ministerului, cu reprezentanţii altor ministere, instituţii, precum şi ai administraţiei locale.
   • asigură implementarea şi monitorizarea Asistenţelor Tehnice pentru pregătirea proiectelor;
   • sprijină Direcția Management de Contract din cadrul MFE în redactarea cererilor de finanțare aferente proiectelor de Asistență tehnică în domeniul său de activitate;
   • sprijină Direcția Direcția Management de Contract din cadrul MFE în elaborarea caietului de sarcini necesar, în calitate de beneficiar final pentru contracte finantate în cadrul proiectelor de Asistență tehnică, în domeniul său de activitate;
   • la solicitarea Direcţiei de Achiziţii din MFE, asigură sprijin în procesul de licitare a contractelor din cadrul proiectelor de Asistență tehnică pentru care are calitate de beneficiar final, în domeniul său de activitate;
   • aprobă documentele (livrabile, rapoarte, etc) conform contractului semnat în cadrul proiectelor de Asistență tehnică pentru care are calitate de beneficiar final;
   • la solicitarea Direcției Management Contracte, Investiții și Protocol, asigură membri în comisia de recepție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor pentru care îndeplinește calitatea de beneficiar final;
   • avizează contractele de asistenţă tehnică pentru care are calitate de beneficiar final
   • asigură sprijin beneficiarilor şi propune soluţii pentru problemele apărute în implementarea proiectelor finanţate;
   • răspunde de evidenţa şi păstrarea în condiţii de siguranţă a documentelor arhivate, asigurându-le împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializării.
   • Aproba contractul de finantare/propunerile de modificare la contractul de finantare.
Activitățile stagiarilor la nivelul structurilor unde sunt repartizaţi
 1. Departament  Monitorizare Implementare Proiecte (trei poziţii)
  • Asigură sprijin în elaborarea ghidurilor și modificărilor legislative necesare implementării POIM;
  • Asigură sprijin în centralizarea informațiilor/raportări la nivel de proiect/obiectiv specific/axă prioritară, inclusiv pentru întocmire RAI/RFI, alte rapoarte solicitate;
  • Asigură sprijin în pregătirea şi actualizarea permanentă a procedurilor specifice, precum şi punerea în aplicare a acestora şi iniţierea de noi proceduri, dacă se consideră necesar;
  • Asigură sprijin pentru arhivarea documentelor.
 2. Compartiment Management Financiar pentru POIM (trei poziţii):
  • Asigură sprijin în elaborarea ghidurilor și modificărilor legislative necesare implementării POIM;
  • Asigură sprijin în centralizarea informațiilor financiare/raportări la nivel de proiect/obiectiv specific/axă prioritară, inclusiv pentru întocmire RAI/RFI, alte rapoarte solicitate;
  • Asigură sprijin în pregătirea şi actualizarea permanentă a procedurilor specifice, precum şi punerea în aplicare a acestora şi iniţierea de noi proceduri, dacă se consideră necesar;
  • Asigură sprijin pentru arhivarea documentelor.
 3. Direcţia Coordonare Sistem şi Gestionare Program (două poziţii):
  • Contribuie la identificarea măsurilor de întărire a capacităţii administrative a beneficiarilor POIM;
  • Contribuie la corelarea informaţiilor cuprinse în procedurile operaţionale elaborate la nivelul AM POIM;
  • Contribuie la colectarea datelor necesare informării Directorului General;
  • Asigură informarea la nivelul AM POIM a modificărilor legislative;
  • Contribuie la pregătirea documentelor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a reuniunilor Comitetelor de Monitorizare POIM;
  • Contribuie la urmărirea Planului Anual de Formare profesională a personalului AM POIM.
 4. Direcţia Programare, Evaluare şi Aprobare Proiecte (două poziţii)
  • Asigură sprijin în menţinerea unui mediu de interacțiune eficient în relație cu beneficiarii potențiali ai proiectelor competitive, cu respectarea principiilor de transparență, nediscriminare și tratament egal;
  • Asigură sprijin în elaborarea ghidurilor și modificărilor legislative necesare implementării POIM;
  • Asigură sprijin în gestionarea relației cu instrumentul de asistență tehnică JASPERS;
  • Acordă sprijin în pregătirea şi actualizarea permanentă a procedurilor specifice, precum şi punerea în aplicare a acestora şi iniţierea de noi proceduri, dacă se consideră necesar;
  • Asigură sprijin pentru arhivarea documentelor;
  • La solicitarea DCSG POIM asigură sprijin pentru elaborare RAI/RFI și a altor rapoarte solicitate;
Condiţiile specifice pentru selecţie
 1. Departament  Monitorizare Implementare Proiecte (trei poziţii)
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Ştiinţe politice;
   • Relaţii internaţionale şi studii europene;
   • Drept;
   • Ştiinţe Administrative;
   • Economie;
   • Ingierie civilă;
   • Ingineria mediului;
   • Ingineria transporturilor;
   • Ştiinţe inginereşti aplicate;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză– nivel intermediar;
  • Competențe IT:
   • Procesor text (MS Word, Wordperfect) – nivel intermediar;
 2. Compartiment Management Financiar pentru POIM (trei poziţii)
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Economie;
   • Ingineria mediului;
   • Inginerie energetică;
   • Inginerie civilă;
   • Ingineria transporturilor;
   • Ştiinţe inginereşti aplicate;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel intermediar;
  • Competențe IT:
   • Procesor text (MS Word, Wordperfect) – nivel intermediar;
 3. Direcţia Coordonare Sistem şi Gestionare Program (două poziţii)
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Ştiinţe politice;
   • Relaţii internaţionale şi studii europene;
   • Drept;
   • Ştiinţe administrative;
  • Competențe lingvistice:
   • limba engleză – nivel intermediar;
  • Competențe IT:
   • Procesor text (MS Word, Wordperfect) – nivel intermediar;
 4. Direcţia Programare, Evaluare şi Aprobare Proiecte (două poziţii):
  • Domeniul studiilor necesare:
   • Ştiinţe politice;
   • Relaţii internaţionale şi studii europene;
   • Drept;
   • Ştiinţe administrative
  • Competenţe lingvistice:
   • limba engleză/franceză/germană – nivel intermediar;
  • Competenţe IT:
   • Pachetul MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook):nivel intermediar.

Înscrieți-vă aici