Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor realizează politica naţională în domeniile mediului, gospodăririi apelor şi managementului silvic, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare şi control în aceste domenii, direct sau prin organisme tehnice specializate, autorităţi sau instituţii publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerului. MMAP acţionează pentru a proteja mediul şi resursele naturale, pentru a garanta generaţiei actuale şi celor viitoare un mediu curat, în armonie cu dezvoltarea economică şi progresul social.

3 poziții disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României, ediția 2016
 1. Direcția Biodiversitate (o poziție) participă la elaborarea actelor normative şi a reglementărilor specifice pentru administrarea Reţelei Naţionale de Arii Naturale Protejate şi a Reţelei Natura 2000, la elaborarea si implementarea programelor  şi proiectelor în domeniul ariilor protejate ce urmează a fi finanţate din bugetul public naţional sau din alte surse şi asigură legătura în domeniul ariilor naturale protejate cu celelalte compartimente din cadrul ministerului, cu unităţile subordonate Ministerului Mediului, cu direcţiile similare din celelalte ministere, autorităţi centrale şi locale, cu reţeaua academică (Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii dincadrul Academiei Române în calitate de autoritate  ştiinţifică naţională în domeniu, Universităţi, Institute de Cercetare, Muzee etc.), cu administratorii/custozii ariilor naturale protejate şi cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale naţionale şi internaţionale cu activitate în domeniu (UNESCO, UICN, EUROPARC, etc.).
 2. Direcția Managementul riscului la inundații și siguranța barajelor (2 poziții) asigură coordonarea activităţilor de interes public din domeniul meteorologiei şi hidrologiei și participă la stabilirea strategiei organizării la nivel naţional a activităţilor de meteorologie, hidrologie şi hidrogeologie, a sistemului de informare, prognoză şi avertizare asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi a sistemului de avertizare în caz de accidente la construcţiile hidrotehnice;  
Principalele activități comune pentru stagiari
 • întâlniri cu demnitarii;
 • conferinţe;
 • lucru în echipă;
 • participarea la evenimente.
Activitățile stagiarilor la nivelul structurilor unde sunt repartizați
  1. Direcția Biodiversitate (o poziție):
   • Analizează şi verifică planurile de management ale ariilor naturale protejate;
   • Participă la elaborarea actelor normative şi a reglementărilor specifice pentru administrarea Reţelei Naţionale de Arii Naturale Protejate şi Reţelei Natura 2000;
   • Propune spre promovare proiecte de acte normative pentru aprobarea planurilor de management;
   • Propune spre promovare proiecte de acte normative pentru includerea în reţeaua naţională a unor noi arii naturale protejate, împreună cu Academia Română şi institutele specializate în vederea dezvoltării Reţelei Naţionale de Arii Naturale Protejate;
   • Atribuie în administrare ariile naturale protejate.
  2. Direcția Managementul riscului la inundații și siguranța barajelor (2 poziții):
   a) Direcția Managementul riscului la inundații și siguranța barajelor (o poziţie):

   • Participă la activităţile Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă;
   • Participă la verificarea modului de întocmire al planurilor judeţene şi bazinale de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi a planurilor de acțiune în caz de accident la baraje;
   • Participă la analizarea sesizărilor persoanelor fizice şi juridice referitoare la starea construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor precum şi la zone de risc la inundaţii, propunând măsuri de rezolvare a acestora;
   • Analizează date şi informaţii privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi elaborează rapoarte de sinteză periodice şi anuale, pe baza informaţiilor primite de la Grupurile de suport tehnic ale Comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, propunând măsuri pentru apele mici şi seceta.

   b) Direcţia Managementul Riscului la Inundaţii şi Siguranţa Barajelor – Compartiment Siguranţa Construcţiilor Hidrotehnice (o poziţie):

   • Participă urmărirea respectării regimului de exploatare al principalelor lacuri de acumulare;
   • Verificarea, inventarierea şi centralizarea fişelor de evidenţă ale barajelor, întocmite conform legii de deţinătorii cu orice titlu; realizarea listelor definitive a barajelor – retenţii de apă, depozitelor de deșeuri industriale şi a lucrărilor hidrotehnice speciale, care intră sub incidenţa O.U.G. nr. 244/2000, cu declararea publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importanţă şi a gradului de risc asociat acestuia şi o supune spre aprobare; participarea la reactualizarea Registrului Naţional al Barajelor din România – REBAR;
   • Verificarea, inventarierea şi centralizarea fişelor de evidenţă ale digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, întocmite conform legii de deţinătorii cu orice titlu; realizarea listei definitive a digurilor, care intră sub incidenţa Legii nr. 259/2010, cu declararea publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importanţă şi a gradului de risc asociat acestuia şi o supune spre aprobare; participarea la reactualizarea Registrului Naţional al Digurilor din România – REDIG;
   • Participă la verificarea documentaţiilor tehnice pentru lucrările ce se execută cu fonduri de la bugetul de stat şi alte fonduri, întocmeşte referatele de specialitate cu încadrarea în prevederile schemelor – cadru şi schemelor directoare pe bazine sau grupe de bazine hidrografice, efectuează observaţii şi propuneri pentru susţinerea necesitãţii şi oportunităţii promovării lucrărilor în cadrul Consiliului Tehnico – Economic al ministerului.
Condițiile specifice pentru selecție
  1. Direcția Biodiversitate (o poziție);
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Biologie;
    • Geografie;
    • Ştiinţa mediului;
    • Ingineria mediului.
   • Competențe lingvistice:
    • Nespecificat la acest moment;
   • Competențe IT:
    • Nespecificat la acest moment;
  2. Direcția Managementul riscului la inundații și siguranța barajelor (2 poziții):
   a) Direcția Managementul riscului la inundații și siguranța barajelor (o poziţie):

   • Domeniul studiilor necesare:
    • Inginerie civilă;
    • Inginerie energetică;
    • Inginerie agronomică;
    • Inginerie geodezică;
    • Ingineria mediului;
    • Geologie;
    • Geografie;
    • Chimie;
    • Biologie.
   • Competențe lingvistice:
    • Limba engleză – nivel intermediar;
   • Competențe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel avansat;
    • Browser web – nivel avansat;
    • Baze de date – nivel intermediar.

   b)  Direcţia Managementul Riscului la Inundaţii şi Siguranţa Barajelor – Compartiment Siguranţa Construcţiilor Hidrotehnice (o poziţie):

   • Domeniul studiilor necesare:
    • Inginerie civilă;
    • Inginerie energetică;
    • Inginerie geodezică;
    • Ingineria mediului;
    • Geografie.
   • Competențe lingvistice:
    • Limba engleză – nivel intermediar;
   • Competențe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
    • Web browser – nivel intermediar;
    • Baze de date – nivel intermediar.

Înscrieți-vă aici