Ministerul Transporturilor este organ de specialitate al administraţiei publice centrale responsabil cu politica în domeniul transporturilor la nivel naţional, elaborerea strategiei şi reglementărilor specifice de dezvoltare şi de armonizare a activităţilor de transport în cadrul politicii generale a Guvernului şi îndeplineşte rolul de autoritate de stat în domeniul transporturilor şi al infrastructurii de transport, cu excepţia infrastructurii de transport rutier dată în competenţa altei autorităţi, potrivit legii. De asemenea, Ministerul Transporturilor este autoritatea publică centrală responsabilă cu implementarea politicilor de transport adoptate la nivelul Uniunii Europene.

18 poziții disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României, ediția 2016

 1. Direcţia Comunicare, Relaţia cu Sindicatele, Patronatele şi Organizaţiile Neguvernamentale (6 poziţii) are următoarele atribuţii:
  • elaborarea şi implementarea strategiei de comunicare a MT şi a planului de activităţi aferent;
  • asigurarea desfășurării cu caracter permanent a dialogului Ministerului Transporturilor cu reprezentanții mass-media;
  • primirea, înregistrarea şi soluţionarea, conform prevederilor legale, a petiţiilor cetăţenilor, cererilor de acces la informaţiile de interes public adresate Ministerului Transporturilor și cererilor de primire în audiență, inclusiv cele sosite prin poșta electronică a ministerului dedicată în acest sens. Elaborarea şi transmiterea informărilor adresate direct petiţionarilor în situaţiile în care soluţionarea petiţiilor acestora nu este de competenţa Ministerului Transporturilor şi nici a unităţilor din subordinea sau de sub autoritatea ministerului, conform prevederilor legale;
  • asigurarea relaţiei cu cetățenii, partenerii sociali, structurile asociative din administraţia publică locală, organizaţiile neguvernamentale şi societatea civilă în scopul informării reciproce și perfecționării cadrului legislativ din domeniul de activitate al MT;
  • promovarea și implementarea, prin mecanismele prevăzute de legislație, a principiului transparenței în activitățile desfășurate la nivelul Ministerului Transporturilor;
  • identificarea, implementarea și monitorizarea sarcinilor ce îi revin MT din programele privind îmbunătățirea situației romilor și cele care se referă la incluziunea socială;
  • asigurarea, organizarea și coordonarea activității de registratură și de cercetare a fondului arhivistic al MT;
  • acordarea de asistenţă de specialitate hardware si software și administrarea paginii web/intranet a ministerului;
 2. Direcţia Strategie si Mangement / Biroul Implementare Master Plan (o poziţie) are următoarele atribuţii:
  • întocmirea documentației tehnice specifice activităților legate de Master Planul General de Transport;
  • participarea la întâlnirile de lucru cu beneficiari și consultanți;
  • realizarea de materiale cartografice, strategii și analize de detaliu cu privire la dezvoltarea infrastructurii de transport conform cu Master Planul General de Transport.
 3. Direcţia Transport Aerian (o poziţie) are atribuţii în ceea ce priveşte reglementarea domeniului aviaţiei civile şi monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului în aviaţia civilă.
 4. Direcţia Transport Feroviar (3 poziţii):
  • coordonează, urmăreşte şi sprijină îndeplinirea obligaţiilor, în sectorul transportului feroviar, a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, a celorlalte angajamente rezultate din procesul de negociere de aderare la Uniunea Europeană, precum şi a strategiilor şi programelor naţionale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene;
  • elaborează şi promovează propunerile de acte normative necesare armonizării legislaţiei naţionale cu cea europeană din domeniul feroviar în reglementările specifice transportului feroviar;
  • comunică Comisiei Europene şi/sau statelor membre prin direcţia de specialitate din Ministerul Transporturilor toate măsurile rezultate din directivele europene transpuse pentru transportul feroviar;
  • constituie şi coordonează comitete/grupuri de lucru pentru analiza unor probleme specifice, urmând ca recomandările şi concluziile acestora să fie prezentate conducerii ministerului;
  • participă la elaborarea elementelor de mandat ale părţii române în domeniul de transport feroviar în cadrul rundelor de negocieri, consultări, puncte de vedere cu structurile din cadrul Comisiei Europene;
  • participă la elaborarea elementelor de poziţie ale României în contextul politicilor Uniunii Europene în comitetele şi grupurile de lucru la care asistă în Comisia Europeană;
  • participă la armonizarea prevederilor şi acţiunilor cuprinse în acordurile şi convenţiile internaţionale referitoare la dezvoltarea transporturilor feroviare şi a transportului urban de călători cu metroul cu prevederile din strategia Ministerului Transporturilor;
  • participă la demararea şi implementarea proiectelor cu finanţare externă propuse de Direcţia Transport Feroviar în domeniul transportului feroviar şi cu metroul prin programe de finanţare cu fonduri europene în care Ministerul Transporturilor este beneficiar;
  • participă la activităţile organismelor Uniunii Europene şi ale altor organizaţi internaţionale din domeniul transportului feroviar şi cu metroul, în calitate de membru;
 5. Direcţia Transport Rutier (o poziţie):
  • participă la elaborarea politicii naţionale în domeniul transportului rutier în concordanţă cu politica europeană de transport;
  • propune şi promovează cadrul legislativ national din domeniul transportului rutier, în conformitate cu prevederile legislaţiei Uniunii Europene aplicabile României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum şi cu prevederile celorlate acorduri, convenţii şi înţelegeri la care România este parte;
  • monitorizează activitatea RA-Registrul Auto Român, Autoritatea Rutieră Română-ARR, Inspectoratul de Stat pentru Control în Transportul Rutier şi a Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti;
 6. Secretariatul Naţional TRACECA (o poziţie) se ocupă cu aplicarea angajamentelor asumate de România prin ratificarea “Acordului multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia”, semnat la Baku, Republica Azerbaidjan, la 8 septembrie 1998.
 7. Direcţia Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale (două poziţii) are atribuţii în domeniile afacerilor europene şi ale relaţiilor internaţionale.
 8. Direcţia Juridică (două poziţii) are următoarele atribuţii:
  • elaborează şi redactează cererile de chemare în judecată, de exercitare a căilor de atac, precum şi orice alte asemenea cereri privind interesele ministerului şi le susţine în faţa organelor judecătoreşti în cauzele în care Ministerul Transporturilor este parte, la sesizarea direcţiilor din cadrul Ministerului Transporturilor;
  • pe baza punctelor de vedere exprimate de direcţiile de specialitate din minister formulează apărările în cauzele în care acesta este parte;
  • întreprinde demersurile necesare la direcţiile de specialitate în vederea strângerii de probe pertinente, concludente şi utile soluţionării cauzelor în care Ministerul Transporturilor este parte;
  • acordă asistenţă juridică, reprezentând şi apărând interesele ministerului în faţa organelor administraţiei de stat, instanţelor judecătoreşti, parchetelor, precum şi în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege;
  • se preocupă de obţinerea titlurilor executorii rezultate în urma pronunţării unor hotărâri judecătoreşti luând măsurile necesare pentru realizarea executării silite a drepturilor de creanţă, urmărind executarea silită a acestora, precum si detransmiterea la DE a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile din care rezultă obligaţii de plată în sarcina MT cu certificarea sumelor ce urmeazăa fi plătite.
 9. Serviciul Audit Intern (o poziţie) are următoarele atribuţii:
  • actualizarea normelor metodologice de audit intern specifice Ministerului Transporturilor conform cerinţelor legislative aplicabile în domeniu;
  • analizarea şi avizarea normelor metodologice specifice de exercitare a auditului intern elaborate de către structurile de audit intern din cadrul unităţilor din subordinea şi sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
  • elaborarea Planului multianual de audit intern, pe o perioadă de cinci ani şi pe baza acestuia elaborarea Planului anual de audit intern şi a Referatului de justificare a modului în care sunt selectate misiunile de audit intern cuprinse în plan;
  • efectuarea activităţii de audit intern pentru a evalua dacă sistemele funcţionale de management şi control ale Ministerului Transporturilor sunt transparente şi conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
  • informarea Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern despre recomandările neînsuşite de către ministrul transporturilor, precum şi despre consecinţele acestora;
  • Serviciul Audit Intern primeşte în maxim 5 zile de la încheierea trimestrului, de la entităţile din subordinea şi de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii în cadrul căreia funcţionează structura auditată şi consecinţele neimplementării acestora, însoţite de documentaţia relevantă;
  • informarea periodică a ministrului transporturilor, la solicitarea acestuia, despre constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile de audit intern;
  • elaborarea raportului anual al activităţii de audit intern;
  • Verificarea respectării normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind Conduita Etică în cadrul structurilor de audit intern din entităţile aflate în subordinea şi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi iniţierea măsurile corective necesare, în colaborare cu managementul entităţilor în cauză;
  • realizarea misiunilor formalizate de consiliere, dând dovadă de un înalt standard profesional şi acţionând în vederea efectuării misiunilor în condiţii de calitate şi la termenele stabilite şi comunicării rezultatelor acestora către ministrul transporturilor;
  • dezvoltarea subsistemului de control intern managerial la nivelul Serviciului Audit Intern;
  • asigură respectarea prevederilor legislaţiei specifice situaţiilor de urgenţă.
Principalele activități comune pentru stagiari
 • întâlnire cu conducerea ministerului;
 • participare la şedinţele colegiului ministerului;
 • participare la şedinţele comisiei de dialog social.
Activitățile stagiarilor la nivelul structurilor unde sunt repartizați
  1. Direcţia Comunicare, Relaţia cu Sindicatele, Patronatele şi Organizaţiile Neguvernamentale (6 poziţii):
   • Comunicare (4 poziţii):
    • elaborarea revistei presei şi a comunicatelor de presă;
    • organizarea activităţilor de relaţie cu reprezentanţii mass-mediei;
   • IT (două poziţii):
    • asigură suport Help Desk utilizatorilor;
    • asigură menţinerea la parametrii funcţionali a reţelei de calculatoare a MT în conformitate cu cerinţele impuse de standardele de securitate;
    • colaborează cu celelalte compartimente pentru a asigura funcţionarea în bune condiţii a reţelei interne, a accesului la internet şi poştă electronică, a posturilor de lucru individuale.
  2. Direcţia Strategie si Mangement / Biroul Implementare Master Plan (o poziţie):
   • să participe la ședințele de lucru cu beneficiari și consultanți;
   • să participe la ședințele în cadrul direcției;
   • să întocmească adresele din cadrul biroului;
   • să participe la ieșirile în teren;
  3. Direcţia Transport Aerian (o poziţie):
   • contribuie la elaborarea reglementărilor necesare dezvoltării unui mediu concurenţial normal în domeniul transporturilor aeriene;
   • cooperează cu autorităţile competente în domeniul mediului pentru elaborarea reglementărilor specifice privind protecţia mediului în aviaţia civilă, în conformitate cu reglementările europene şi standardele organizaţiilor internaţionale de aviaţie civilă;
   • monitorizeză, în limita competenţelor acordate prin reglementări specifice, măsurile de protecţie a mediului adoptate la nivelul unităţilor de aviaţie civilă;
  4. Direcţia Transport Feroviar (3 poziţii):
   • Poziţia 1:
    • participă la elaborarea punctului de vedere naţional privind punerea în aplicare a politicii de dezvoltare a transportului feroviar în corelare cu angajamentele asumate privind participarea în cadrul: ITF – Forumul Internaţional de Transport, OTIF- Organizaţia Interguvernamentală pentru transportul feroviar internaţional, ERA – Agenţia Feroviară Europeană, CEE-ONU – Comisia Economică pentru Europa din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, TER – Calea ferată trans-europeană, OCCF/OSJD – Organizaţia de Cooperare a Căilor Ferate, CIT – Comitetul internaţional de transport feroviar, etc.;
    • elaborează elementele de poziţie care vor fi promovate prin DAERI în comitetele la care asistă Comisia şi în grupurile de lucru ale Consiliului;
    • participarea la urmărirea asigurării transparenţei şi tratamentului nediscriminatoriu în domeniul transportului feroviar şi cu metroul;
    • transpune legislaţia europeana din domeniul feroviar în reglementările naţionale;
    • să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
    • să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul situaţiilor de urgenţă şi măsurile de aplicare a acestora;
    • analizează, în vederea soluţionării, sesizările şi solicitările persoanelor fizice şi juridice, referitoare la sfera de activitate a compartimentului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
   • Poziţia 2:
    • stabilirea şi monitorizarea bazei de date cu indicatorii de performanţă în cadrul contractelor de servicii publice;
   • Poziţia 3:
    • participă la elaborarea elementelor de poziţie ale României în contextul politicilor Uniunii Europene în comitetele şi grupurile de lucru la care asistă în Comisia Europeană;
  5. Direcţia Transport Rutier (o poziţie):
   • acumularea de cunoştinţe a politicii naţionale şi europene de transport rutier;
   • asistarea la promovarea proiectelor de acte normative din domeniul transportului rutier;
   • familiarizarea cu obiectivele şi legislaţia relevantă a unităţilor aflate în coordonarea direcţiei;
  6. Secretariatul Naţional TRACECA (o poziţie)
   • traducerea documentelor de lucru în/din limba engleză;
   • corespondenţa cu Secretariatele Naţionale TRACECA din celelalte state TRACECA, precum şi instituţiile implicate în acest domeniu;
   • organizarea de grupuri de lucru pe domeniul de activitate TRACECA;
   • întocmirea documentaţiei privind deplasările la reuniuni şi gestionarea punctelor de pe ordinea de zi a reuniunilor;
   • propuneri de soluţionare a problematicii TRACECA.
  7. Direcţia Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale (două poziţii):
   • corespondenţă;
   • participarea la elaborarea documentelor de negociere în vederea aprofundării cunoştinţelor în domeniu;
   • gestionarea relaţiilor bilaterale cu statele membre UE şi non-UE;
  8. Direcţia Juridică (două poziţii):
   • urmărirea modului de preluare în legislația națională a dispozițiilor Uniunii Europene;
   • asigură îndosarierea, păstrarea și arhivarea corespunzătoare a documentelor din dosarele aflate în gestiunea consilierilor juridici cu care lucrează;
   • menţinerea evidenţei dosarelor de instanţă;
   • operarea în fişe a dispoziţiilor instanţei şi a soluţiilor date;
   • respectă obligaţia de a păstra confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea activității.
  9. Serviciul Audit Intern (o poziţie):
   • urmărirea modului de preluare în legislația națională a dispozițiilor Uniunii Europene;
   • formulează propuneri de actualizare a normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit intern, specifice Ministerului Transporturilor, şi îşi desfăşoară activitatea în baza acestor norme, în urma aprobării lor de către ministru;
   • formulează propuneri pentru elaborarea Proiectului planului strategic/anual de audit intern pe baza evaluării riscurilor asociate diferitelor activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni, precum şi prin preluarea sugestiilor ministrului transporturilor şi infrastructurii şi a eventualelor recomandări ale Curţii de Conturi;
   • participă în echipe de audit intern la efectuarea misiunilor de audit intern (asigurare şi consiliere) pentru a evalua dacă sistemele de management şi control ale entităţii/structurii auditate sunt transparente şi conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
   • informează şeful Serviciului Audit Intern despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii/structurii auditate, precum şi despre consecinţele neimplementării acestora;
Condițiile specifice pentru selecție
  1. Direcţia Comunicare, Relaţia cu Sindicatele, Patronatele şi Organizaţiile Neguvernamentale (6 poziţii):
   • Comunicare (4 poziţii):
    • Domeniul studiilor necesare:
     • Ştiinţe ale comunicării;
    • Competențe lingvistice:
     • limba engleză – nivel începător;
    • Competențe IT:
     • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
     • Browser web – nivel intermediar;
     • Baze de date – nivel începător;
    • Alte condiții specifice:
     • bune abilităţi de comunicare;
   • IT (două poziţii):
    • Domeniul studiilor necesare:
     • Calculatoare şi tehnologia informaţiei
    • Competențe lingvistice:
     • limba engleză – nivel începător;
    • Competențe IT:
     • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
     • Browser web – nivel intermediar;
     • Baze de date – nivel începător;
  2. Direcția Strategie şi Management  / Biroul Implementare Master Plan (o poziţie):
   • Domeniul studiilor necesare:
    • geografie;
    • inginerie geodezică;
   • Competențe lingvistice:
    • limba engleză – nivel intermediar;
   • Competențe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
    • Browser web – nivel intermediar;
    • Baze de date – nivel intermediar;
    • Aplicaţii GIS/CAD – nivel intermediar;
   • Alte condiții specifice:
    • bune abilităţi de comunicare;
  3. Direcţia Transport Aerian (o poziţie):
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Inginerie aerospaţială;
    • Relaţii internaţionale şi studii europene;
   • Competențe lingvistice:
    • limba engleză – nivel avansat;
   • Competențe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel avansat;
    • Browser web – nivel avansat;
    • Baze de date – nivel avansat;
  4. Direcţia Transport Feroviar (3 poziţii):
   • Poziţia 1:
    • Domeniul studiilor necesare:
     • Drept;
    • Competențe lingvistice:
     • o limbă străină de circulaţie internaţională – nivel începător;
    • Competențe IT:
     • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
     • Browser web – nivel intermediar;
     • Baze de date – nivel începător;
   • Poziţia 2:
    • Domeniul studiilor necesare:
     • Informatică;
    • Competențe lingvistice:
     • o limbă străină de circulaţie internaţională – nivel începător;
    • Competențe IT:
     • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
     • Browser web – nivel intermediar;
     • Baze de date – nivel intermediar;
   • Poziţia 3:
    • Domeniul studiilor necesare:
     • Relaţii internaţionale şi studii europene;
    • Competențe lingvistice:
     • o limbă străină de circulaţie internaţională – nivel începător;
    • Competențe IT:
     • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
     • Browser web – nivel intermediar;
     • Baze de date – nivel intermediar;
  5. Direcţia Transport Rutier (o poziţie):
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Ingineria transporturilor;
   • Competențe lingvistice:
    • limba engleză – nivel intermediar;
   • Competențe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel avansat;
  6. Secretariatul Naţional TRACECA (o poziţie):
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Economie şi afaceri internaţionale;
    • Ştiinţe politice;
    • Relaţii internaţionale şi studii europene;
   • Competențe lingvistice:
    • limba engleză – nivel intermediar;
   • Competențe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel avansat;
    • Browser web – nivel avansat;
  7. Direcţia Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale (două poziţii):
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Drept;
    • Economie;
    • Ştiinţe politice;
    • Ştiinţe ale comunicări;
    • Relaţii internaţionale şi studii europene;
   • Competențe lingvistice:
    • limba engleză / franceză – nivel intermediar/avansat;
   • Competențe IT:
    • Nespecificat la acest moment;
  8. Direcţia Juridică:
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Drept
   • Competențe lingvistice:
    • limba engleză / franceză – nivel intermediar;
   • Competențe IT:
    • Pachetul MS Office – nivel intermediar;
  9. Serviciul Audit Intern:
   • Domeniul studiilor necesare:
    • Management
   • Competenţe lingvistice:
    • limba engleză – nivel intermediar;
   • Competenţe IT:
    • Nespecificat la acest moment; 

Înscrieți-vă aici