Direcția Politici Industriale și Competitivitate - Politici Industriale


Domeniul de studii

Economie și afaceri internaționale Ingineria materialelor Ingineria mediului Inginerie chimică Inginerie electrică Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Inginerie industrială Inginerie mecanică Inginerie și management Mecatronică și robotică Științe inginerești aplicate

Numarul de locuri ale postului disponibil

2

Activitățile stagiarilor

 • sprijin efectiv al personalului din cadrul DPIC prin redactarea de materiale curente (scrisori, răspunsuri, centralizări informații, proiecte legislative etc.);
 • instruire temeinică cu privire la activitățile desfășurate în cadrul DPIC;
 • urmărirea evoluției acquis-ului comunitar în domeniile de responsabilitate și diseminarea de informații actualizate factorilor interesați;
 • cunoașterea legislației naționale aferentă funcției publice, precum și în domeniile de competență;
 • colaborarea cu îndrumătorul de stagiu pentru orice inițiativă legislativă legată de activitatea DPIC precum și analizarea propunerilor de noi acte legislative elaborate de ME din punct de vedere al conformității acestora cu prevederile comunitare pentru domeniile de responsabilitate;
 • elaborarea tabelelor de concordanță aferente legislației naționale armonizate pentru domeniile de responsabilitate;
 • asigurarea transmiterii informațiilor relevante pentru domeniile de responsabilitate în vederea publicării pe site-ul ME;
 • elaborarea punctelor de vedere pentru diverse acte normative elaborate de alte instituții, cu excepția domeniului comerțului exterior și politicii comerciale;
 • participă la diseminarea informațiilor prin seminarii și mese rotunde pentru grupurile de lucru la nivel național, organisme notificate, organisme de supraveghere a pieței, producători, aferente domeniilor de responsabilitate;
 • participă la elaborarea și implementarea acțiunilor prevăzute în Cap. Politică Industrială din Programul Național de Reformă;
 • participă la implementarea și monitorizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare în domeniul politicilor industriale și competitivitate;
 • participă la elaborarea, implementarea și monitorizarea Strategiei Naționale pentru Competitivitate a României;
 • participă la elaborarea, implementarea și monitorizarea Planului de Acțiuni al Strategiei Naționale pentru Competitivitate;
 • îndeplinirea sarcinilor primite din partea îndrumătorului de stagiu;
 • adoptarea unei conduite corespunzatoare respectand procedurile, politicile și regulamentele interne ale ME;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul: intermediar

Descriere

 • are rol de sinteză în îmbunătățirea competitivității sectoarelor industriale, pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă, în concordanță cu Strategia UE 2020 și Programul de Guvernare, prin:
  • elaborarea și actualizarea, în colaborare cu alte ministere, agenții guvernamentale și organizații profesionale, a politicii industriale a României, în conformitate cu documentele Uniunii Europene, Programul național de reformă și Programul de Guvernare;
  • promovarea reformei economice și administrative;
  • promovarea cercetării-inovării;
  • elaborarea politicii de cluster (clustere inovative, poli de competitivitate, parteneriate inovatoare etc.);
  • promovarea și diversificarea exportului sectoarelor industriei prelucrătoare prin programe specifice;
  • promovarea și monitorizarea sectoarelor industriale: industria metalurgică, industria auto, industria de mașini și echipamente, industria construcții navale și de material rulant, industria construcțiilor metalice, industria construcțiilor de mașini, industria chimică și petrochimică, industria electrotehnică, electronică și mecanică fină, industria textilă și pielărie, industria materialelor de construcții, industria prelucrării lemnului și a mobilei, industria de reciclare;
  • participarea în cadrul Grupului Sherpa GEAR 2030. pentru industria auto
  • participarea în cadrul Grupului SHERPA al Comisiei Europene pentru industriile energo-intensive.
  • elaborarea documentelor, actualizarea legislației și participarea la reuniunile/conferințele organizațiilor internaționale (Grupul de experți în politici de inovare și competitivitate al Comisiei Economice, ONU (UNECE) de la Geneva, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) - grupurile de lucru "Comitetul Oțelului" și ”Construcții Navale” ect.;
  • elaborarea documentelor, actualizarea legislației și participarea la Grupurile de lucru pentru negocierea legislației europene la nivelul Comisiei Europene, Consiliului European, Grupurile ADCO, pe domeniile de responsabilitate.
  • participarea, împreună cu RENAR, la evaluarea organismelor care solicită să fie notificate în baza directivelor UE pe domeniile de responsabilitate si monitorizarea împreună cu RENAR a activității organismelor de evaluare a conformității notificate pe domeniile de responsabilitate
  • desemnează și notifică organismele de evaluare a conformității din domeniile de competență
  • acționarea, prin administratorii de directivă, pentru îndeplinirea rolului de autoritate, în cadrul comitetelor tehnice RENAR, pe domeniile reglementate
  • participarea la activitățile comitetelor tehnice de standardizare organizate la nivelul ASRO;
  • colaborarea cu organismele de supraveghere a pieței pentru domeniile coordonate;
  • asigurarea diseminării informațiilor prin seminarii și mese rotunde pentru grupurile de lucru la nivel național, organisme notificate, organisme de supraveghere a pieței, producători;
  • pregătirea, la solicitarea conducerii ME, de materiale sintetice în vederea susținerii în Guvern a proiectelor de acte normative inițiate de ME;
  • elaborarea de materiale suport, solicitate de conducerea ME, pentru domeniile de responsabilitate;
  • analizarea propunerilor de acte normative transmise la ME în vederea avizării, din domeniile de competență și responsabilitate;
  • elaborarea răspunsurilor la sesizările și reclamațiile adresate ministerului, care privesc domeniile de responsabilitate și transmiterea structurii integratoare a punctului de vedere;
  • formarea/participarea la echipe multidisciplinare pentru elaborarea de politici și/sau strategii, în concordanță cu politicile europene;
  • colaborarea cu experții Comisiei Europene pentru domeniile de responsabilitate
  • promovarea, implementarea și monitorizarea programelor cu finanțare externă/internă, rambursabilă/nerambursabilă, pentru domeniile coordonate, etc.
  • organizarea și participarea la acțiuni de diseminare a informațiilor referitoare la implementarea acquis-ului comunitar și a conceptelor moderne de politică industrială împreună cu camerele de comerț și industrie, agențiile de dezvoltare regională, organismele notificate, organismele de supraveghere a pieței și alte instituții implicate;
  • elaborarea documentelor de lucru și participarea la Comisiile mixte de cooperare economică bilaterală și la Grupurile de lucru pe domeniul industrial cu Statele Membre ale Uniunii Europene și cu Statele din spațiul extra-comunitar;
  • analizarea, fundamentarea documentelor și urmărirea modului de decontare a cheltuielilor efectuate de antreprenorii români, pe perioada de sistare a lucrărilor de construcții-montaj la Combinatul minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog Ucraina, conform HG nr. 643/1999;
  • administrarea programului de creștere a competitivității produselor industriale prin care se acordă finanțare nerambursabilă de la bugetul de stat agenților economici cu activități principale în industria prelucrătoare, în conformitate cu prevederile HG. 1510/2008;
  • efectuarea controlului operatorilor economici care au beneficiat de sprijin financiar în cadrul programului de creștere a competitivității produselor industriale, în vederea asigurării corectitudinii, cu respectarea legislației în domeniu, a fondurilor acordate;
  • desemnează organisme de certificare a produselor sau organisme de inspecție pentru eșantionare a combustibililor lichizi și asigură controlul respectării legislației referitoare la limitarea conținutului de sulf din combustibilii lichizi;
  • participă în comisiile interministeriale, la acordarea licenței organizațiilor colective care preiau responsabilitățile producătorilor de ambalaje și produse ambalate, de echipamente electrice și electronice, de baterii și acumulatori, etc. în vederea realizării obiectivelor României privind colectarea și reciclarea deșeurilor provenite din acestea la încheierea ciclului de viață;
  • elaborarea răspunsurilor privind avizele antidumping pe piața comunitară și extracomunitară, pentru produsele aparținând sectoarelor industriale din aria de responsabilitate;

Ministerul Economiei