Compartimentul Achizitii - Administrativ


Domeniul de studii

Economie Management Științe administrative

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • participarea la operațiunile de încadrare a achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări în coduri CPV;
 • înregistrarea achizițiilor în bază de date a Serviciului Managementul Resurselor;
 • navigarea pe internet în vederea selecției potențialilor furnizori sau prestatori;
 • întocmirea tabelului cu comparația prețurilor;
 • întocmirea consumurilor pe fiecare autoturism din parcul auto al CNCAN;
 • înregistrarea facturilor în Registrul de corespondentă al Serviciului Managamenetul Resurselor;
 • înregistrarea și urmărirea solicitărilor angajaților utilizatori de automobile pivind bonurile de consum, necesar piese, reparații auto, programări la service / spălătorie etc.;
 • participă la activități impuse de cunoașterea locului de muncă precum și a domeniului de activitate al instituției ( activități ce implică deplasări la ambele sedii ale CNCAN, la CNE Cernavodă, alte obiective inspectate de CNCAN);
 • participă și contribuie la alte acțiuni ocazionate de evenimente în care compartimentul este implicat;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B1
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): intermediar

Descriere

 • elaborează proiectul Programului anual de achiziții publice în colaborare cu toate direcțiile și serviciile de specialitate, precum și rectificări ale acestuia;
 • în vederea întocmirii și/sau rectificării programului anual al achizițiilor publice solicita date și informații compartimentelor CNCAN, centralizează datele și referatele aprobate, stabilind: necesitățile obiective de produse, servicii și de lucrări precum și gradul de prioritate al acestor necesități;
 • elaborează proiectul Planului de investiții al instituției, precum și rectificări ale acestuia. Urmărește realizarea obiectivelor de investiții;
 • face parte din comisia de evaluare și îndeplinește rolul de secretariat organizatoric pentru derularea tuturor etapelor procedurilor privind achizițiile de bunuri, servicii și lucrări;
 • participă la întocmirea documentației de atribuire a contractului de achiziție publică, în colaborare cu specialiștii din celelalte compartimente;
 • derulează toate procedurile de achiziție publică, necesare aprovizionării ritmice cu materiale solicitate de compartimentele CNCAN, precum și pentru asigurarea serviciilor în vederea desfășurării activității curente;
 • ține evidența din punct de vedere valoric a tuturor produselor, serviciilor și lucrărilor pe fiecare cod CPV și propune procedura de achiziție;
 • întocmește proceduri proprii de achiziție publică atunci când atribuirea contractului de achiziție publică nu se supune prevederilor legale privind achizițiile publice;
 • întocmește dosarul achiziției publice pentru procedurile de achiziție publică finalizate;
 • asigură procurarea consumabilelor, a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe potrivit referatelor aprobate și efectuează recepția acestora;
 • organizează și răspunde de gestionarea materialelor din magazie, a obiectelor de inventar și ale mijloacelor fixe din patrimoniul CNCAN;
 • asigură eliberarea foilor de parcurs și verifică modul de întocmire a acestora de către conducătorii auto potrivit procedurii aprobate;
 • asigură bună desfășurare a activității de exploatare, întreținere și reparații a autoturismelor din dotarea CNCAN, propunând măsuri în cazul depistării de abateri din partea personalului CNCAN;
 • gestionează bonurile de carburant necesare parcului auto al CNCAN;
 • asigură bună funcționare a telefoanelor fixe și mobile, a faxurilor, precum și a instalațiilor de aer condiționat din CNCAN;

 

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare