Direcția Contencios


Domeniul de studii

Drept Științe administrative

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

  • asistență la întocmirea lucrărilor în domeniul de competenţă al Direcţiei Contencios şi reprezentarea Ministerul Justiţiei, incluzând studiul preliminar, conspecte, analiza legislației și jurisprudenței relevante etc.;
  • operațiuni specifice de secretariat, incluzând identificare dosare, rapoarte și situații, arhivarea și înregistrarea lucrărilor etc.;

 

Condițiile specifice pentru selecție

  • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B1, Franceză nivel B1
  • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/ intermediar/ avansat): avansat

Descriere

  • reprezintă ministerul şi apără drepturile şi interesele acestuia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe jurisdicţionale, precum şi în procedurile de mediere, pe baza delegaţiei date de conducerea ministerului, precum şi în raporturile cu alte organe, cu persoane fizice sau juridice şi/sau formulează propuneri de delegare a dreptului de reprezentare;
  • redactează, în termenele procedurale, cererile de chemare în judecată, întâmpinările, notele de şedinţă, concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, în dosarele în care ministerul este parte și întocmeşte orice alte acte procedurale legate de reprezentarea ministerului în faţa organelor jurisdicţionale;
  • păstrează dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi le transmite ulterior spre arhivare;
  • verifică şi avizează, sub aspectul legalităţii, clauzele contractelor şi actelor adiţionale încheiate de minister, atribuite în urma aplicării unor proceduri de achiziţie publică, precum şi ale tuturor convenţiilor/protocoalelor/înţelegerilor în care Ministerul Justiţiei este parte şi elaborează, alături de Direcţia investiţii, modele de contract de achiziţie publică;
  • verifică şi avizează, sub aspectul legalităţii, ordinele emise de ministrul justiţiei, de înlocuitorul de drept al acestuia sau de persoana căreia i s-a delegat dreptul de semnătură, precum și deciziile de reţinere sau de imputare privind recuperarea pagubelor cauzate de salariaţii aparatului propriu al ministerului;
  • acordă asistenţă juridică de specialitate, întocmind puncte de vedere referitoare la modalitatea de interpretare şi aplicare a actelor normative, la solicitarea compartimentelor ministerului;

Ministerul Justiţiei