Direcția Economic și Resurse Umane


Domeniul de studii

Contabilitate Finanțe

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • centralizează contul de execuție pentru capitolului 67.01 “Cultura, recreere și religie”, titlul 51 “Transferuri între unități ale administrației publice” pentru cluburile sportive, complexurile sportive naționale, INCS, CNFPA, Muzeul Sportului;
 • centralizează contul de execuție pentru capitolului 65.01 “Invățământ”, titlul 51 “Transferuri între unități ale administrației publice” pentru direcțiile județene pentru sport și tineret și casele de cultură;
 • verifică deconturile de deplasări interne și externe și deconturile aferente cheltuielilor de protocol;
 • întocmește ordine de plată, pentru finanțarea lunară, pentru capitolul 67.01 “Cultură, recreere și religie” pentru titlul 51 “Transferuri între unități ale administrației publice” respectiv pentru titlul 59.20 “Sume destinate finanțării programelor realizate de structurile sportive de drept privat”;
 • întocmește ordine de plată, pentru finanțarea lunară, pentru capitolul 67.10 “Sume alocate din venituri proprii ANST” pentru titlul 51 “Transferuri între unități ale administrației publice”;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare și nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competențe digitale necesare și nivelul (incepător / intermediar / avansat): avansat

Descriere

 • asigură îndrumarea metodologică a ordonatorilor terțiari de credite și a responsabililor cu activitatea flnanciar-contabilă a unităților din subordinea ministerului în domeniul contabil;
 • ține evidența contabilă, sintetică și analitică, a operațiunilor patrimoniale ale ministerului în conformitate cu prevederile legale;
 • ține evidența plăților nete de casă pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate;
 • înregistrează, cronologic și sistematic, operațiunile patrimoniale care privesc ministerului în conformitate cu prevederile actelor normative care reglementează această activitate;
 • ține contabilitatea operațiunilor efectuate în valută , atât în monedă națională, cât și în valută, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens;
 • întocmește registrele de contabilitate obligatorii;
 • lunar, întocmește balanțele de verificare și analizează șoldurile conturilor;
 • întocmește situațiile financiare și contabile solicitate de către ministrul tineretului și sportului, Curtea de Conturi a României și de alte ministere și instituții centrale;
 • organizează și răspunde de activitatea de elaborare și transmitere a proiectului bugetului ministerului la termenele și în conformitate cu precizările Ministerului Finanțelor Publice și cu legislația în domeniu;
 • urmărește și răspunde de comunicarea creditelor bugetare aprobate ordonatorilor de credite din subordinea ministerului și direcțiilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al acestuia;
 • urmărește și răspunde de transmiterea necesarului de credite bugetare și a ordinelor de plăți pentru repartizarea către ordonatorii de credite;
 • verifică, avizează și centralizează bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea ministerului;
 • avizează contractele încheiate cu structurile asociative de și pentru tineret pentru acțiunile proprii în domeniul tineretului și sportului și contractele de finanțare încheiate cu federațiile sportive naționale și urmărește derularea acestora;
 • ține evidența creditelor bugetare aprobate și repartizate pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate și ordonatori terțiari de credite;
 • răspunde de finanțarea cheltuielilor efectuate din bugetul ministerului;
 • organizează și răspunde de evidența angajamentelor bugetare și legale și urmărește raportarea acestora, conform prevederilor legale;
 • exercită controlul financiar preventiv propriu potrivit legislației în domeniu, în limitele de competență stabilite de ministrul tineretului și sportului;
 • întocmește situațiile financiare și contul de execuție bugetară centralizate;
 • lunar, în bază solicitărilor direcțiilor din cadrul ministerului și a unităților subordonate, întocmește necesarul centralizat de credite bugetare , situațiile justificative și ordinele de plată pentru repartizarea creditelor bugetare;
 • urmărește derularea și efectuează plată la termenele scadențe a contravalorii operațiunilor cuprinse în angajamentele legale,în bază documentelor justificative de cheltuieli emise de către direcțiile de specialitate;
 • verifică și înregistrează în contabilitatea instituției deconturile de cheltuieli emise de direcțiile de specialitate;

Ministerul Tineretului și Sportului

 • Locuri disponibile:8 locuri
 • Pagina web oficială: http://mts.ro/
 • Localizare: