Direcția generală investiții, achiziții și logistică - Birou achiziții


Domeniul de studii

Drept Economie Inginerie și management

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

  • îndeplinirea tuturor sarciniilor ce sunt atribuite de coordonator;

Condițiile specifice pentru selecție

  • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
  • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/ intermediar/ avansat): avansat

Descriere

  • întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorității contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;
  • solicită necesarul de achiziții pentru anul următor de la fiecare compartiment/serviciu/direcție din minister, centralizează acest necesar și face propuneri privind necesarul de credite pentru achiziții de bunuri, servicii și lucrări, cu ocazia întocmirii proiectului de buget anual previzionat;
  • elaborează programul anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente/servicii/direcții din cadrul Ministerului, pe coduri C.P.V., în raport cu propunerile compartimentelor/serviciilor/direcțiilor de specialitate, în conformitate cu prevederile bugetare, și le supune avizării directorului general și aprobării ordonatorului principal de credite;
  • efectuează modificări în programul anual al achizițiilor publice, respectiv introducerea de noi poziții sau modificarea celor existente, pe baza referatelor de necesitate primite, și monitorizează permanent achizițiile efectuate conform programului de achiziții aprobat;
  • elaborează strategia de contractare, notele justificative, împreună cu compartimentele/serviciile/direcțiile de specialitate care au solicitat achiziția în cauză și care au participat la întocmirea caietului de sarcini, le înaintează spre avizare directorului general și le supune aprobării ordonatorului principal de credite;
  • întocmește proiectul de ordin privind componența comisiei de evaluare, după consultarea conducătorilor compartimentelor/serviciilor/direcțiilor din care fac parte persoanele propuse;

Ministerul Apelor şi Pădurilor