Compartimentul juridic


Domeniul de studii

Drept

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • participarea la activitatea de întocmire a documentelor compartimentului;
 • implicarea directă în activitățile generate de întocmirea/revizia procedurilor interne din cadrul compartimentului prin verificarea redactării corecte a documentelor, urmărirea traseului procedurii de la semnare și până la aprobarea acesteia prin emiterea actului de decizie;
 • înregistrarea în bază compartimentului a tuturor documentelor primate;
 • întocmirea unor documente necesare desfășurării activității (adrese, redactare puncte de vedere și opinii juridice către structurile instituției);
 • înregistrarea în bază de date a instituției a actelor de decizie internă emise de conducerea instituției (ordine, decizii ale președintelui CNCAN precum și dispoziții scrise sau alte documente emise);
 • participă la activități impuse de cunoașterea locului de muncă precum și a domeniului de activitate al instituției ( activități ce implică deplasări la ambele sedii ale CNCAN, la CNE Cernavodă, alte obiective inspectate de CNCAN);
 • participă și la alte acțiuni ocazionate de evenimente în care compartimentul este implicat;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B1
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): intermediar

Descriere

 • reprezintă interesele CNCAN în faţa organelor administraţiei de stat, a instanţelor de judecată, instituțiilor de orice natură, precum și în fața oricărei persoane juridice sau fizice, române ori străine, precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegaţiei primite;
 • în cadrul activității de reprezentare în față instanțelor judecătorești redactează cereri de chemare în judecată, cereri de exercitare a căilor de atac ordinare și extraordinare, întâmpinări la cererile de chemare în judecată și la cererile de exercitare a căilor de atac, note de ședință, concluzii scrise, puncte de vedere cu privire la rapoartele de expertiză, depuse la dosare, în baza observațiilor formulate de către structurile de specialitate din cadrul instituției;
 • colaborează la întocmirea proiectelor de acte normative (legi, hotărâri de guvern, ordonanţe de guvern, ordine, regulamente, instrucţiuni etc.), documentele de prezentare ale acestora (referate de aprobare, note de fundamentare, expuneri de motive), precum și memorandumuri, elaborate de CNCAN şi le avizează conform procedurilor interne și Regulamentului aprobat prin H.G. nr.561/2009;
 • verifică și propune avizarea proiectelor de acte normative (legi, hotărâri de guvern, ordonanţe de guvern, ordine, regulamente, instrucţiuni etc.), documentele de prezentare ale acestora (referate de aprobare, note de fundamentare, expuneri de motive), precum și memorandumuri transmise de către alte instituții inițiatoare spre avizare instituției noastre, conform Regulamentului aprobat prin H.G. nr.561/2009;
 • colaborează la întocmirea proiectelor de contracte lămurind problemele de drept în cadrul negocierilor precontractuale în domeniile de activitate ale CNCAN sau a altor acte cu caracter juridic, în legătură cu activitatea instituţiei, participă la negocierea şi încheierea contractelor şi dă avizul cu privire la acestea;
 • formulează şi redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea instituţiei, potrivit prevederilor legale şi a crezului profesional, la solicitarea conducerii instituției și a salariaților;
 • redactează acte juridice, atestă identitatea părţilor, a consimţământului, a conţinutului şi a datei actelor încheiate, care privesc CNCAN;
 • se preocupă de obţinerea titlurilor executorii şi sesizează compartimentul de specialitate în vederea luării măsurilor necesare pentru realizarea executării silite a drepturilor de creanţă, pentru realizarea altor drepturi; sesizează organul de executare silită competent;

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare