Direcţia Generala Programe Nucleare


Domeniul de studii

Inginerie și management Management Științe ale comunicării

Numarul de locuri ale postului disponibil

2

Activitățile stagiarilor

 • Contribuie la acţiunile din sfera de activitate a serviciului de cooperare internaţională cu privire la promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor nucleare româneşti la nivel naţional şi internaţional;
 • Participă la activităţile programate în cadrul agenţiei, sub coordonarea sefului ierarhic, pe linia promovării domeniului nuclear naţional;
 • Participă la programele instituţiilor naţionale şi internaţionale de promovare a activităţilor din domeniul nulclear;
 • Participa ia elaborarea documentaţiei suport necesară misiunilor de reprezentare a României pe lângă AIEA Viena şi NEA-OECD;
 • Participă la analizarea/ a propunerilor de acte legislative şi norme specifice din domeniul nuclear ;
 • Asigura suport in activitatile de cooperare internaţională desfasurate de ANDR cu institutii omoloage;
 • Îndeplineşte toate activităţile specifice Serviciului Colaborare Tehnică Internaţională;
 • Propune şi fundamenteza ,impreuna cu responsabilul de aceasta activitate, activităţile necesare obținerii autorizațiilor, avizelor și acordurilor pentru amplasarea, construirea, operarea şi închiderea depozitelor definitive de deșeuri radioactive, inclusiv estimarea bugetului necesar acestor activităţi;
 • Ajuta la elaborarea specificaţii tehnice sau caiete de sarcini şi colaborează la întocmirea documentaţiilor de atribuire pentru achiziţia serviciilor necesare elaborării documentaţiilor suport necesare obținerii autorizatiilor, avizelor și acordurilor;
 • Ajuta la Organizarea de întilniri periodice cu autoritațile competente în emiterea de autorizații, avize și acorduri;
 • Ajuta la Elaborarea, actualizarea şi gestionarea principalelor documente ale Sistemului de Management al Calităţii (SMC): Manualul calităţii (MC) şi procedurile de sistem (PS);
 • Elaborează impreuna cu responsabilul de grafic, şi supune aprobării directorului DSPN graficul de realizare/actualizare pentru toate procedurile şi instrucţiunile de lucru necesare în activităţile desfăşurate în cadrul Agenţiei şi urmăreşte îndeplinirea acestuia;
 • Ajuta la elaborarea si actualizarea şi difuzarea periodica a lista de evidenţă a documentelor SMC în vigoare;
 • Participa la Intocmirea rapoartelor specifice solicitate de autoritati la nivel national (Guvern, mass-media, etc) si international (AIEA, NEWMDB, Joint Convention, etc) privind inventarul de deseuri radioactive generate la nivel national;
 • Participa la analiza , din punct de vedere tehnic, proiectele de acte normative care reglementează activităţile privind dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice precum si gospodarirea si inventarierea deseurilor radioactive (inclusiv a surselor orfane), transmise spre consultare de către celelalte instituţii şi autorităţi publice care activează în domeniul nuclear;
 • Participa la elaborarea la termenele stabilite, informări, rapoarte şi situaţii curente solicitate de conducerea Agenţiei în legătură cu activitatea de AC;
 • Participa la Elaborarea de c prezentări şi participă la manifestări ştiinţifice şi tehnice naţionale sau internaţionale în domeniul său de activitate;
 • Participa in cadrul proiectelor de cooperare tehnica cu Agentia Internationala pentru Energia Atomica (AIEA);
 • Participa in grupul de lucru pentru a elaborarea Acordurilor Internaţionale;
 • Lucreaza impreuna cu Responsabil tehnic în problema acordurilor internaţionale în domeniul nuclear şi întocmirea Programului Cadru de ţară şi al Profilului Nuclear Naţional vizând managementului deşeurilor radioactive;
 • Consultarea, însuşirea şi aplicarea modificărilor legislative în domeniul nuclear;
 • Ajuta la Întreţinerea şi actualizarea informații site-ului ANDR;
 • Ajuta la Implementarea Strategiei de Comunicare a ANDR, pe termen scurt si mediu;
 • Ajuta la Pregatirea şi diseminarea de materiale informative şi promoţionale privitoare la domeniul nuclear din România şi la managementul deşeurilor radioactive;
 • Ajuta la Participă la elaborarea de documente de sinteză privind situaţia activităţilor cu specific nuclear din ţară şi din străinătate;
 • Participa la Elaborarea , dacă este cazul, de specificaţii tehnice sau caiete de sarcini şi colaborează la elaborarea documentaţiilor de atribuire pentru achiziţia produselor şi/sau serviciilor necesare elaborării şi actualizării criteriilor de acceptare a deşeurilor radioactive;
 • Ajuta la Elaborarea de prezentări pentru manifestări ştiinţifice şi tehnice naţionale;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/ intermediar/ avansat): avansat

Descriere

 • Răspunde pentru îndeplinirea atribuţiilor şi obiectivelor stabilite prin acte normative, documente strategice şi/sau regulamente interne, care intră în sarcina postului;

 • Respectă regulamentul intern, normele de sănătatea și securitatea muncii si normele de protectie la incendii;

 • Asigură buna colaborare cu celelalte structuri din cadrul Direcţiei, în realizarea atribuţiilor comune;

 • Asigură suportul tehnic necesar desfăşurării activităţilor din cadrul proiectelor de dezvoltare instituţională sau care implică cooperarea internaţională;

 •  Îndeplineşte şi alte atribuţii şi sarcini primite pe cale ierarhică, în concordanţă cu competenţa sa profesională;

Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive