Direcția Politici Servicii Sociale - Serviciul acreditare, monitorizare, metodologii și programe pentru servicii sociale


Domeniul de studii

Asistență socială

Numarul de locuri ale postului disponibil

2

Activitățile stagiarilor

 • documentarea/informarea cu privire la legislația în vigoare, aferentă domeniilor menționate în denumirea structurii,
 • participă la elaborarea proiectelor de acte normative, strategii şi programe, instrucțiuni și regulamente privind serviciile sociale;
 • participă la activitatea de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi licențiere a serviciilor sociale în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
 • participă la fundamentarea programelor de interes național pentru dezvoltarea serviciilor sociale și la elaborarea ghidurilor metodologice sau manualelor operaţionale;
 • participă la elaborarea rapoartelor şi analizelor în baza datelor statistice, informaţiilor şi studiilor din domeniul serviciilor sociale;
 • participă la elaborarea proiectelor de răspuns la interpelări parlamentare pentru domeniul de activitate, precum și la soluţionarea petiţiilor şi memoriilor din domeniul serviciilor sociale;
 • utilizează baza de date cu asociaţiile şi fundaţiile care funcţionează în domeniul de activitate al MMJS și formulează propuneri de îmbunătățire a acesteia;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/ intermediar/ avansat): intermediar

Descriere

 • elaborează şi/sau participă la elaborarea proiectelor de acte normative, strategii şi programe, instrucțiuni și regulamente privind serviciile sociale;
 • coordonează activitatea de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi a serviciilor sociale în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
 • propune şi fundamentează programe de interes național pentru dezvoltarea serviciilor sociale, elaboreaza ghidurile metodologice sau manualele operaţionale;
 • organizează selecțiile anuale în vederea aprobării acordării subvențiilor de la bugetul de stat, pentru asociații și fundații;
 • elaborează rapoarte şi analize în baza datelor statistice, informaţiilor şi studiilor din domeniul serviciilor sociale;
 • organizează şi participă la grupuri de lucru interinstituţionale în vederea îmbunatăţirii sistemului de servicii sociale
 • elaborează proiecte de răspuns la interpelări parlamentare pentru domeniul de activitate;
 • soluţionează petiţiile şi memoriile din domeniul serviciilor sociale;
 • propune temele de inspecţie pentru întocmirea Planului anual de monitorizare şi control al ANPIS privind serviciile sociale şi furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale;
 • relaţionează cu alte autorităţi centrale, autorităţi locale şi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea coordonării eficiente a sistemului de servicii sociale şi asigură activitatea de comunicare internă şi externă în domeniu;
 • oferă indrumare metodologica serviciilor publice de asistenţă socială la nivel teritorial, precum şi furnizorilor privati, cu privire la acordarea serviciilor sociale;
 • oferă informații la solicitarea persoanelor juridice şi fizice
 • acordă audienţe persoanelor fizice care se adresează MMJS privind înfiinţarea şi acordarea de servicii sociale;
 • colaborează cu direcţiile de specialitate din cadrul MMJS pentru realizarea cadrului unitar de reglementare în domeniul asistenței sociale, participă la seminarii, întâlniri, sesiuni, etc, în care se dezbat probleme din domeniul său de activitate;
 • organizează şi asigură relaţionarea cu asociaţiile şi fundaţiile active în domeniul serviciilor sociale;
 • colaborează cu direcțiile de specialitate din MMJS în vederea fundamentării corespunzătoare a bugetului destinat serviciilor sociale;
 • administrează baza de date cu asociaţiile şi fundaţiile care funcţionează în domeniul de activitate al MMJS;

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale