Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare


Domeniul de studii

Administrarea afacerilor Drept Economie Inginerie și management Management Relații internaționale și studii europene Științe administrative

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • însușirea cunoștințelor aferente domeniului de interes stabilit împreună cu persoana coordonatoare;
 • analiza modului de lucru actual și identificarea oportunităților de eficientizare a activităților;
 • formularea unei propuneri de proiect ce va cuprinde oportunitățile identificate, utilizând formularele POAT;
 • implicarea și acordarea de sprijin personalului ce desfășoară acivități în două dintre următoarele domenii: monitorizare proiecte, autorizare cheltueili, managementul neregulilor, asigurarea durabilității proiectelor;
 • participarea la vizite în teren desfășurate pentru monitorizarea proiectelor;
 • formularea de propuneri pentru dezvoltarea și imbunătățirea programului de internship;
 • susținerea unei prezentări pe tema ”Intern în DGPEIM”;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B1
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/ intermediar/ avansat): intermediar

 

Descriere

 • Direcţia generală programe europene infrastructură mare (DG PEIM) este organizată şi funcţionează la nivel de direcție generală și îndeplinește rolul de autoritate de management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, pentru Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, pentru Programul Operațional Sectorial Transport 2007-2013 și pentru programul ISPA, în condițiile OUG nr. 1 din 31 ianuarie 2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte şi HG nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene.
  • asigură îndeplinirea atribuțiilor ce decurg, după caz, din funcțiile prevăzute la art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 pentru POIM 2014-2020, respectiv asigură îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 pentru POS Mediu 2007-2013 și POS Transport 2007-2013;
  • contribuie la modificarea Acordului de Parteneriat sub coordonarea Direcţiei Generale Programare, SMIS, Coordonare Sistem şi Cooperare Europeană și Internațională;
  • elaborează/modifică programele operaţionale pe care le gestionează, în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene incidente domeniului de activitate specific, în colaborare cu Direcţia Generală Programare, SMIS, Coordonare Sistem şi Cooperare Europeană și Internațională;
  • prezintă Comisiei Europene, cu sprijinul Direcţiei Generale Programare, SMIS, Coordonare Sistem şi Cooperare Europeană și Internațională, în conformitate cu art. 114 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, un raport care sintetizează constatările evaluărilor efectuate în timpul perioadei de programare și principalele rezultate ale POIM 2014-2020;
  • asigură dezvoltarea capacităţii administrative a structurilor implicate în derularea POS Mediu 2007-2013, POS Transport 2007-2013 și POIM 2014-2020, sub coordonarea şi cu sprijinul Direcției Generale Managementul Resurselor Umane;
  • asigură participarea la reuniunile Comitetelor de monitorizare pentru celelalte programe operaţionale şi formulează poziţiile autorităţii de management pentru programele operaţionale aflate în gestiune în cadrul acestor reuniuni;
  • asigură elaborarea ghidurilor solicitantului, a schemelor de ajutor de stat și a schemelor de minimis, în vederea selectării operațiunilor din cadrul POIM 2014-2020;
  • asigură elaborarea Manualului de implementare al beneficiarului pentru POIM 2014-2020;
  • asigură monitorizarea implementării programelor operaționale gestionate;
  • asigură monitorizarea implementării proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale gestionate;
  • asigură contribuția la elaborarea și, după caz, propune modificarea legislației privind managementul financiar al fondurilor europene;
  • participă la reuniunile anuale cu Comisia Europeană pentru examinarea progresului implementării programelor operaţionale gestionate, în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene;

Ministerul Fondurilor Europene