Direcţia Juridică


Domeniul de studii

Drept

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • urmărirea apariției actelor normative cu impact în domeniul de activitate al Ministerului Tineretului și Sportului și informarea conducerii și a direcțiilor de specialitate cu privire la acestea;
 • analizarea, împreună cu consilierul juridic desemnat, a documentelor asupra cărora trebuie să se exprime o opinie juridică;
 • pregătirea participării reprezentanților ministerului la ședințele de Guvern;
 • sprijinirea consilierilor juridici în vederea efectuării actelor procedurale necesare pentru apărarea drepturilor și intereselor ministerului în fața instanțelor judecătorești și a altor organe de jurisdicție, precum și în raporturile cu alte instituții;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 până la C2): Engleză nivel A1
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/intermediar/avansat): intermediar

Descriere

 • de a organiza, coordona și supraveghea activitatea juridică din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului;
 • participă la implementarea de proiecte din fonduri structurale sau alte fonduri europene în care Ministerul Tineretului și Sportului este beneficiar;
 • avizează proiecte de legi, hotărâri, regulamente, ordine, instrucțiuni precum și alte acte cu caracter normativ, întocmite de direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului;
 • avizează proiecte de legi, hotărâri, și ordonanțe ale Guvernului, regulamente, ordine, instrucțiuni precum și alte acte cu caracter normativ, întocmite alți inițiatori și care sunt în legătură cu atribuțiile Ministrului Tineretului și Sportului;
 • elaborează, cu sprijinul direcțiilor de specialitate din minister, puncte de vedere și amendamente la proiectele de lege aflate în dezbatere;
 • avizeză actele cu caracter juridic ce urmează a fi luate in desfășurarea activității Ministerului Tineretului și Sportului;
 • reprezintă ministerul, pe baza delegației date de conducerea minsterului și apără drepturile și interesele acestuia în fata instanțelor judecătorești și a altor organe de jurisdicție, precum și în raporturile cu alte organe, persoane fizice sau juridice, și/sau formulează propuneri de delegare a dreptului de reprezentare, în acest scop formulând acțiuni, întâmpinări , cereri de chemare în judecată etc;
 • elaborează și prezintă conducerii ministerului, ori de câte ori apreciază ca este necesar propuneri privind inoportunitatea promovării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătorești nefavorabile ministerului;
 • întocmește orice alte acte procedurale legate de reprezentarea ministerului;
 • analizează plângerile prealabile în colaborare cu structurile de specialitate al căror domeniu de activitate  fac referire și redactează răspunsuri la acestea;
 • avizează contractele de finanțare încheiate de minister cu federațiile sportive naționale;
 • avizează contractele de achiziție publică;
 • avizează protocoalele și parteneriatele încheiate de Ministerul Tineretului și Sportului cu Organizațiile non-guvernamentale;
 • urmarește apariția actelor normative cu aplicare în aria de activitate a Ministerului Tineretului și Sportului si îi înștiințează pe cei implicați legal de atribuțiile ce le revin din acestea, precum și de modul în care insțantele judecătorești, organele administrației de stat și alte organe interpretează sau aplică aceste acte normative;
 • formulează plângeri penale în numele și pentru susținerea intereselor legale ale Ministerului Tineretului și Sportului;
 • ține evidența dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești și a termenelor de judecată;
 • elaborează și prezintă  conducerii Ministerului Tineretului și Sportului, ori de câte ori apreciză ca este necesar, propuneri de soluționare pe cale amiabilă a litigiilor aflate pe rol;
 • efectuează procedurile legale cu privire la punerea în aplicare a sentințelor judecătorești executorii;
 • informeză periodic conducerea instituției cu privire la situația litigiilor aflate pe rolul instanțelor jucătorești în care Ministerul Tineretului și Sportului este parte;
 • participă la comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor din aparatul propriu și in cadrul comisiilor de disciplină;
 • asigură asistență juridică pentru structurile din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, cât și pentru unitățile subordonate Ministerului Tineretului și Sportului;
 • formulează opinii legale la solicitarea direcțiilor din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului;
 • formuleză acțiuni privind recuperarea creanțelor Ministerului Tineretului și Sportului, la propunerea direcțiilor de specialitate;
 • avizeză și actualizează Regulamentul de Organizare și Funcționare al Ministerului Tineretului și Sportului în ceea ce privește activitatea Direcției Juridic și Secretariat;
 • îndeplinește alte sarcini ce i se repartizează, în limita prevederilor legale în vigoare;

Ministerul Tineretului și Sportului

 • Locuri disponibile:8 locuri
 • Pagina web oficială: http://mts.ro/
 • Localizare: