Direcția Generală de Investiții, Achiziții Publice și Servicii Interne - Biroul de Investiții


Domeniul de studii

Economie Inginerie și management

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • participarea la centralizarea documentelor gestionate la nivelul serviciului
 • îndosariere/arhivare/copiere documente
 • verificarea, împreună cu îndrumătorul a datelor centralizate
 • îndeplineste orice alte sarcini specifice, stabilite de catre indrumatorul de stagiu.

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): intermediar

Descriere

 • participă şi colaborează la întocmirea proiectului de buget, la capitolul cheltuieli de capital, pentru aparatul propriu al Agenţiei şi unitățile teritoriale subordonate în vederea includerii acestora în proiectul legii bugetului pe anul următor la titlul 71 Active nefinanciare, cap. Cheltuieli de capital, analizând informaţiile financiare și tehnico economice ale obiectivelor de investiţii publice, pe baza propunerilor primite de la direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Agenţiei şi unităţile teritoriale subordonate
 • analizează, elaborează şi înaintează spre aprobare conducerii Agenţiei Programul anual de investiţii al Agenţiei în vederea includerii acestuia în bugetul de stat anual, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate
 • elaborează și înaintează, spre aprobare, conducerii Agenţiei „Lista obiectivelor de investiţii” cu finanţare integrală sau parţială de la bugetul de stat, împreună cu Anexa 1b "Alte cheltuieli de investiţii defalcată pe categorii de bunuri", conform Programului anual de investiţii aprobat de ordonatorul secundar de credite şi în limita fondurilor bugetare aprobate, și le înaintează spre aprobare ordonatorului principal de credite;
 • analizează și supune aprobării Ordonatorului secundar de credite, notele conceptuale pentru aprobarea necesităţii şi oportunităţii investiţiilor cu finanţare de la capitolul cheltuieli de capital, întocmite de direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Agenţiei;
 • analizează conţinutul documentaţiilor primite din partea unităţilor teritoriale subordonate şi aparatului propriu al Agenţiei din punct de vedere tehnic și economic şi verifică dacă soluţiile adoptate în documentaţiile tehnico-economice respectă normele, normativele şi alte prescripţii tehnice specifice activităţii de investiţii - construcţii şi poate propune, după caz, modificări ale documentațiilor, luând în considerare  o utilizare cât mai  eficientă a fondurilor publice;

Agenția Națională de Administrare Fiscală