Direcția mediul de afaceri - Serviciul debirocratizare și test IMM - Compartimentul productivitatea întreprinderilor


Domeniul de studii

Administrarea afacerilor Economie Inginerie și management Științe administrative

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • participă la acțiunile desfășurate în vederea elaborării, implementării și coordonării strategiilor, politicilor și planurilor din domeniul mediului de afaceri;
 • participă la campania de informare/mediatizare cu privire la promovarea și implementarea măsurilor guvernamentale cu impact semnificativ asupra mediului de afaceri;
 • redactează răspunsurile la întrebările, propunerile, interpelările, petițiile și solicitările privitoare la domeniul de specialitate;
 • studiază cu atenție și efectuează propuneri argumentate pentru rezolvarea documentelor ce i-au fost repartizate;
 • identifică și testează metode de îmbunătățire a mediului de afaceri, pentru asigurarea transparenței administrative, elaborării și implementării unor coduri de bune practici, încurajarea și sprijinirea inițiativei antreprenoriale;
 • participă, alături de alte organe ale administrației publice, cu atribuții în domeniu la elaborarea, actualizarea și implementarea Planului de acțiuni pentru mediul de afaceri și a strategiilor în domeniul mediului de afaceri, turismului și cooperației;
 • participă la elaborarea sau inițierea proiectelor de acte normative referitoare la mediul de afaceri;
 • participă la realizarea activităților legate de probleme economice, politici fiscale și comerciale, piața internă, competitivitate, cu impact asupra mediului de afaceri;
 • propune și derulează programe și proiecte în domeniul analizei eficienței economice și susținerea creșterii competitivității;
 • participă la efectuarea demersurilor legale pentru instituționalizarea centrului național de productivitate;
 • asigură comunicarea cu centrele naționale de productivitate din Europa și din întreaga lume;
 • participă la sesiunile ordinare și extraordinare ale Asociației Europene a Centrelor Naționale de Productivitate si alte activități similare: seminarii, cursuri, congrese etc.;
 • efectuează propuneri pentru corelarea politicilor, strategiilor, metodelor și celor mai bune practici din domeniul productivității la nivel european și international cu documentele similare și specifice ale Guvernului României;
 • contribuie la elaborarea, actualizarea, implementarea și monitorizarea Planului de acțiuni pentru mediul de afaceri;
 • contribuie la dezvoltarea cooperarii internaționale având ca scop transferul de know-how și best practices către mediul de afaceri din România;
 • facilitează promovarea programelor de formare și consultanță organizate de instituții/organizații internaționale destinate creșterii capacității antreprenoriale în întreprinderile din România;
 • îndeplinește cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios îndatoririle de serviciu;
 • în desfășurarea activității, respectă prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare, ale Regulamentului de Ordine Interioară și ale celorlalte reglementări de uz intern din cadrul ministerului;
 • asigură respectarea cerințelor tematice, metodologice și de calitate în executarea lucrărilor de specialitate care i-au fost repartizate;
 • asigură respectarea cerințelor fluxului informațional stabilit în cadrul ministerului;
 • colaborează cu celelalte structuri organizatorice din cadrul ministerului, cu alte instituții și autorități pentru rezolvarea lucrărilor ce i-au fost repartizate;
 • în exercitarea atribuțiilor de serviciu, se abține de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice;
 • în exercitarea atribuțiilor de serviciu îi este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru el sau pentru alții, daruri sau alte avantaje;
 • are îndatorirea de a-și perfecționa permanent pregătirea profesională prin studiu individual și prin participarea la cursurile de perfecționare organizate în acest scop;
 • contribuie la buna desfășurare a activității colectivului din care face parte;
 • îndeplinește orice alte atribuții stabilite de șeful ierarhic în limita solicitată de activitatea direcției și în conformitate cu legislația în vigoare;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel C2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): avansat

Descriere

 • elaborează propuneri de politici publice destinate promovării și prijinirii dezvoltării activităților de producție;
 • elaborează studii, analize, statistici, privitoare la impactul măsurilor de sprijin ale ministerelor pentru dezvoltarea activității de producție a întreprinderilor mici și mijlocii;
 • asigură dialogul cu entitățile publice și private implicate în sprijinirea înființării și dezvoltării întreprinderilor cu activitate de producție;
 • asigură promovarea și diseminarea conceptului modern de productivitate a întreprinderilor;
 • realizează analiza importanței și modului de instituționalizare a conceptului de productivitate la nivel mondial și în țările UE și propune selectarea unui model pentru susținerea productivității intreprinderilor romanesti;
 • asigură elaborarea programului de îmbunătățire a productivității întreprinderilor românești;
 • asigură identificarea parteneriatelor locale și internaționale pentru asistență tehnică și susținerea programelor naționale de productivitate;
 • propune, derulează și/sau coordonează programe şi proiecte în domeniul analizei eficienţei economice şi susţinerea creşterii competitivităţii;
 • propune inițierea și derularea demersurilor legale pentru instituționalizarea centrului național de productivitate, adoptând modelele existente în țările europene;
 • asigură comunicarea cu centrele naționale de productivitate din Europa și din întreaga lume;

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat