Direcția Investiții Străine


Domeniul de studii

Administrarea afacerilor Economie Relații internaționale și studii europene

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • ajută la întocmirea materialelor (analize, sinteze, rapoarte, note, etc.), pe baza examinării surselor de informare din Minister sau din afara acestuia, necesare Secretarului de stat;
 • ajută la urmărirea procesului de avizare interministerială a actelor normative inițiate de către MMACA;
 • participă la evenimentele organizate de Direcția Investiții Străine, la solicitarea Directorului acesteia sau a Secretarului de stat;
 • ajută la distribuirea corespondenței către structurile organizatorice ale direcției, conform rezoluției Secretarului de stat;
 • participă la acțiunile desfășurate în vederea elaborării, implementării și coordonării strategiilor, politicilor și planurilor din domeniul mediului de afaceri;
 • participă la campania de informare/mediatizare cu privire la promovarea și implementarea măsurilor guvernamentale cu impact semnificativ asupra mediului de afaceri;
 • participă la redactarea răspunsurilor la întrebările, propunerile, interpelările, petițiile și solicitările privitoare la domeniul de specialitate;
 • identifică și testează metode de îmbunătățire a mediului de afaceri, pentru asigurarea transparenței administrative, elaborării și implementării unor coduri de bune practici;
 • participă, alături de alte organe ale administrației publice, cu atribuții în domeniu, la elaborarea, actualizarea și implementarea Planului de acțiuni de promovare și atragere a investitorilor străini în România;
 • participă la elaborarea sau inițierea proiectelor de acte normative referitoare la mediul de afaceri;
 • efectuează propuneri pentru corelarea politicilor, strategiilor, metodelor și celor mai bune practici din domeniul productivității la nivel european și internațional cu documentele similare și specifice ale Guvernului României;
 • îndeplinește cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios îndatoririle de serviciu;
 • asigură respectarea cerințelor tematice, metodologice și de calitate în executarea lucrărilor de specialitate care i-au fost repartizate;
 • asigură respectarea cerințelor fluxului informațional stabilit în cadrul ministerului;
 • colaborează cu celelalte structuri organizatorice din cadrul ministerului, cu alte instituții și autorități pentru rezolvarea lucrărilor ce i-au fost repartizate;
 • în exercitarea atribuțiilor de serviciu, se abține de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice;
 • cunoaște și respectă Regulamentul Intern (RI) și Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat;
 • cunoaște și respectă legislația în vigoare care reglementează domeniul protecției muncii și PSI, conform normelor interne și a legislației specifice;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere): Engleză nivel C2
 • Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): intermediar

Descriere

 • marketing și atragere investiții străine;

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat