Direcția Strategii, Politici, Programe și Monitorizare Egalitate de Șanse


Domeniul de studii

Asistență socială Studii culturale Științe ale educației

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • participă la lucrările pregătitoare în domeniile de competență atribuite;
 • participă la reuniuni interne privind probleme specifice domeniului de activitate gestionat;
 • participă la organizarea vizitelor experților străini și/sau reprezentanților structurilor sau instituțiilor europene sau internaționale;
 • participă la elaborarea de note, rapoarte, analize și sinteze privind evoluția acquis-ului comunitar, a politicii și strategiei Uniunii Europene sau, după caz, a politicilor desfășurate de alte state membre ale UE, pentru domenii aflate în competența DESFB;
 • participă  la  elaborarea și implementarea acțiunilor specifice corespunzătoare Strategiei naționale din domeniul egalității de șanse între femei și bărbați;
 • obligația de a rezolva în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările repartizate;
 • obligația respectării normelor de conduită profesională și civică prevăzute de lege;
 • obligația de a respecta întocmai regimul juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților;
 • asigură confidențialitatea datelor și informațiilor de care a luat cunoștință în exercitarea atribuțiilor de serviciu;
 • îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea compartimentului/serviciului/direcției/Agenției, conform competențelor;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine și nivelul (de la A1 la C2) Engleză nivel B1
 • Cunoştinţe digitale necesare și nivelul (începător/intermediar/avansat): intermediar

Descriere

 • ducerea la îndeplinire a atribuțiilor specifice Direcției Strategii, Politici, Programe și Monitorizare Egalitate de Șanse;

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați