Direcția Azil și Integrare


Domeniul de studii

Asistență socială

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • responsabilități stabilite de personalul Inspectoratului General pentru Imigrări în scopul îndeplinirii sarcinilor stabilite structurii;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): intermediar

Descriere

 

 • Direcția Azil și Integrare este structura din cadrul IGI care gestionează accesul solicitanților la procedura de azil, actualizează informațiile din țările de origine, soluționează cererile primite în cadrul procedurii de determinare a statului membru responsabil și readmisia străinilor beneficiari ai unei forme de protecție în România
 • coordonează, sprijină și îndrumă modul de asigurare a accesului neîngrădit la procedura de azil și respectarea principiului nereturnării ca elemente fundamentale ale protecției internaționale;
 • coordonează, sprijină și îndrumă activitățile de intervievare, analizare și soluționare a cererilor de azil în faza administrativă a procedurii de azil și organizează activitățile de reprezentare în instanță, în cadrul procedurii de azil;
 • asigură implementarea procedurii de determinare a statului membru responsabil, procedurii de relocare intra UE a străinilor și gestionează, la nivel național, activitățile pe linia utilizării sistemului DUBLINET;
 • asigură condițiile de recepție a străinilor din evidența proprie, implementarea unitară a programului de integrare și a procedurii de relocare extra UE;
 • asigură comunicarea și coordonează activitățile desfășurate la nivel național BESA și îndeplinește activitățile necesare în calitate de punct național de contact în domeniile specifice avute în competență, în relație cu instituțiile și alte agenții europene;
 • întocmește elementele de mandat la nivel tehnic pentru susținerea poziției României în cadrul comitetelor și grupurilor de lucru la nivelul UE pe problematica specifică și reprezintă IGI în relația cu Consiliul UE și Comisia Europeană, participă la ședințele comitetelor și grupurilor de lucru în baza mandatului încredințat;
 • coordonează, sprijină, îndrumă activitatea centrelor regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azil și efectuează controale tematice pe liniile de muncă specifice;
 • coordonează activitățile desfășurate de centrele regionale pe linia aplicării măsurilor restrictive, cazării și asistenței specifice acordate solicitaților de azil plasați în spațiile închise special amenajate din cadrul centrelor regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azil;
 • cooperează în îndeplinirea atribuțiilor care îi revin prin lege cu Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Organizația Internațională pentru Migrație, instituțiile centrale guvernamentale, autorități publice locale și organizațiile nonguvernamentale cu atribuții în domeniul azilului și integrării;
 • coordonează, sprijină și îndrumă modul de realizare a operațiunilor de implementare, interogare, actualizare, modificare și ștergere, în sistemele informatice/bazele de date ale MAI de către centrele regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azil;
 • participă la analiza nevoilor în domeniul azilului și integrării migranților, în scopul elaborării/revizuirii programului național al FAMI, face propuneri pentru lansarea de proceduri de selecție de granturi cu finanțare din FAMI în baza nevoilor identificate, elaborează și implementează proiecte operative de monopol cu finanțare FAMI sau din alte surse cu finanțare externă nerambursabilă în domeniul de competență, participă la activitățile aferente selecțiilor proiectelor de grant și la monitorizarea acestora;
 • participă cu experți, la solicitarea BESA sau a altor agenții europene, la misiuni internaționale de sprijin al altor state membre, precum și la alte activități organizate de aceste agenții;
 • monitorizează stadiul implementării măsurilor specifice, prevăzute în documentele programatice și strategice în domeniul specific, Planul de control intern/managerial, Registrul de riscuri și Registrul anticorupție ale IGI și raportează structurilor competente din IGI;
 • coordonează, pe domeniul de competență, activitatea de culegere, diseminare și valorificare a informațiilor, din surse deschise sau obținute prin mijloace specifice, precum și schimbul de date și informații cu celelalte structuri ale statului cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale;
 • participă la definirea proceselor specifice și la elaborarea procedurilor interne de lucru și/sau a celor de sistem pentru centrele regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azil și asigură actualizarea acestora, când este cazul;
 • analizează periodic activitatea desfășurată de către structurile din subordine și dispune măsuri de implementare corespunzătoare a sarcinilor de muncă;
 • analizează petiții și formulează răspunsuri la acestea, potrivit competențelor;
 •  formulează, potrivit competențelor, răspunsuri către instituțiile și persoanele fizice care au solicitat date, cu respectarea Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare;         

Inspectoratul General pentru Imigrări