Direcția Administrativă


Domeniul de studii

Drept Inginerie și management Management Științe administrative

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • actualizare, completare, realizare proceduri operaționale;
 • consiliere personal pentru actualizarea Formularelor de alertă la risc și formularea de opinii cu privire la măsurile luate;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): intermediar

Descriere

 • administrează și gestionează mijloacele fixe și obiectele de inventar aflate în gestiunea Secretariatului General al Guvernului;
 • asigură urmărirea executării contractelor privind buna funcționare a aparaturii auxiliare și de deservire (fax-uri, copiatoare, aparate de climatizare, radio, TV, telefoane etc.), gestionează posturile telefonice și întocmește documentația pentru instalarea, mutarea sau desființarea acestora;
 • urmărește aducerea la îndeplinire de către Regia Autonomă ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” – Sucursala pentru Administrarea și Întreținerea Fondului Imobiliar a obligațiilor ce îi revin în baza contractelor încheiate cu Secretariatul General al Guvernului și având ca obiect fondul imobiliar aflat în folosința Secretariatului General al Guvernului și a celorlalte structuri fără personalitate juridică din aparatul de lucru al Guvernului, cu excepția Cancelariei Primului-Ministru (întreținere, asigurarea utilităților, menținerea  curățeniei, efectuarea reparațiilor necesare, realizarea amenajărilor și a compartimentărilor corespunzătoare etc.);
 • urmărește îndeplinirea de către Regia Autonomă  ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” – Sucursala de Transport „Bucureștii Noi” a obligațiilor ce îi revin în baza contractelor încheiate cu Secretariatul General al Guvernului;
 • verifică și validează facturile emise în vederea efectuării plăților pentru bunurile achiziționate, respectiv serviciile prestate, în baza contractelor încheiate de Secretariatul General al Guvernului cu Regia Autonomă ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” – Sucursala de Transport „Bucureștii Noi”, cu furnizorii de servicii sau, după caz, cu societățile de servicii de telefonie fixă și/sau mobilă;
 • primește în gestiune, păstrează și eliberează, în baza aprobării persoanelor abilitate, bunurile aflate în administrarea și folosința Secretariatului General al Guvernului, precum și pe cele ale structurilor fără personalitate juridică din aparatul de lucru al Guvernului;
 • coordonează operațiunile de mutare ale unor bunuri cu prilejul reorganizărilor structurale sau interdepartamentale;
 • coordonează activitatea de eliberare a ecusoanelor de acces auto A și C din incinta Palatului Victoria;
 • îndeplinește și alte atribuții specifice, stabilite de secretarul general al Guvernului sau secretarul de stat ce coordonează activitatea serviciului ori rezultate din reglementările legale în vigoare;
 • coordoneaza activitatea de repartizare a sălilor de ședință din imobilul ”Palat Victoia”, având competența de a soluționa cererile adresate în acest sens în baza ordinului nr.431/27.04.2005;
 • pune la dispoziția compartimentelor din cadrul Secretariatului General al Guvernului cu atribuții în domeniul relațiilor publice și cu publicul, la solicitarea acestora, informații privind activitatea proprie, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

Guvernul României