Compartimentul Resurse Umane


Domeniul de studii

Drept Management Științe administrative

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • participarea la activitatea de promovare a personalului (întocmirea documentelor aferente activității, supravegherea desfășurării examenului, afișarea rezultatelor etc.);
 • implicarea directă în activitățile generate de întocmirea/revizia procedurilor interne din cadrul compartimentului prin verificarea redactării corecte a documentelor, urmărirea traseului procedurii de la semnare și până la aprobarea acesteia prin emiterea actului de decizie;
 • înregistrarea solicitărilor angajaților transmise Compartimentului Resurse Umane (concedii, adeverințe, recomandări, caracterizări etc.);
 • întocmirea unor documente necesare desfășurării activității (adeverințe, alte solicitări ale salariaților etc.);
 • înregistrarea în baza de date a instituției a actelor de decizie internă emise de conducerea instituției (ordine, decizii ale președintelui CNCAN precum și dispoziții scrise sau alte documente emise);
 • participă la activități impuse de cunoașterea locului de muncă precum și a domeniului de activitate a instituției (activități care implică deplasări la ambele sedii ale CNCAN, la CNE Cernavodă, alte obiective inspectate de CNCAN);
 • participă și la alte acțiuni cu prilejul derulării unor evenimente în care compartimentul este implicat (cursuri de pregătire pentru debutanți);

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): intermediar
  • Baze de date: operarea programelor implementate, la nivel de utilizator

Descriere

 • elaborează statele de funcții și de personal în baza structurii organizatorice aprobate de conducere;
 • participă la formularea strategiilor și politicilor de personal ale instituției, asigură necesarul de personal pe funcții, specialităti și meserii conform strategiei stabilite de președintele CNCAN;
 • elaborează necesarul de cheltuieli de personal al CNCAN pentru articolele bugetare stabilite, colaborează cu Serviciul Managementul Resurselor pentru întocmirea proiectului de buget;
 • urmărește și asigură aplicarea corectă a reglementărilor în vigoare privind încadrarea, promovarea, salarizarea, încetarea contractelor de muncă/pensionarea precum și acordarea altor drepturi salariale personalului CNCAN;
 • întocmește ordinele și deciziile președintelui CNCAN, precum și dispozițiile secretarului general, le comunică celor interesați, se îngrijește de obținerea avizelor necesare desfășurării activității în domeniul resurselor umane;
 • organizează concursurile pentru angajarea pe posturile vacanțe din CNCAN, verifică îndeplinirea condițiilor de participare și asigură activitatea de secretariat pentru aceste concursuri, respectând legislația în vigoare;
 • efectuează lucrări privind promovarea în funcții și în grade a angajaților instituției;
 • gestionează toate documentele de personal;
 • urmărește stabilirea de sarcini precise în fișa postului precum și realizarea acestora de către fiecare salariat din cadrul CNCAN, colaborând pe această linie cu conducătorii structurilor; asigură păstrarea acestor fișe de post la compartiment pentru tot personalul instituției;
 • întocmește actele de decizie internă ale conducerii (ordine, decizii, precum și alte dispoziții de serviciu);

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare