Direcţia Coordonarea Proiectelor cu Finanțare Nerambursabilă din Fonduri Europene


Domeniul de studii

Management

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • coordonează procesul de propunere, selectare și aprobare a temelor de proiecte la nivelul instituției centrale și al unităților subordonate;
 • îndrumă activitatea de fundamentare și scriere de proiecte cu finanțare din fonduri nerambursabile, în conformitate cu obiectivele specifice ale Strategiei Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și în funcție de alte nevoi ale instituției;
 • îndrumă/participă la întocmirea cererilor de finanțare pentru proiectele non-competitive, cu respectarea prevederilor ghidului solicitantului/instrucțiunilor/ metodologiei/îndrumării metodologice AMPOCU;
 • asigură asistența de specialitate, la nivelul instituției centrale și al unităților subordonate, a echipelor desemnate pentru scrierea proiectelor și a managerilor de proiect, precum și a echipelor de management/implementare, pe parcursul implementării activităților din proiect, la solicitarea acestora;
 • întocmește situații, raportări, centralizări care țin de implementarea proiectelor;
 • coordonează, monitorizează, îndrumă unitățile subordonate care implementează proiecte cu finanțare europeană asupra modului de desfășurare a activităților și sprijină echipele de implementare în găsirea soluțiilor la problemele identificate in perioada de implementare având rol de interfață între acestea și autoritățile abilitate în monitorizarea și gestionarea fondurilor nerambursabile;
 • monitorizează modul de implementare de către ANOFM și unitățile subordonate, a proiectelor cu finanțare din fonduri nerambusabile, în conformitate cu documentele programatice aprobate de catre Comisia Europenă;
 • coordonează organizarea periodică sau ,ori  de  câte  ori  este necesar, a  seminariilor și întâlnirilor de lucru cu personalul implicat în implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri nerambursabile, în scopul aplicării unitare a actelor normative nou apărute în domeniu, metodologiilor și principiilor de lucru adoptate pentru atingerea obiectivelor propuse;
 • solicită autorităților și instituțiilor naționale cu atribuții de reglementare și control în domeniul proiectelor finanțate din fonduri europene puncte de vedere asupra problemelor apărute pe parcursul derulării proiectelor;
 • prezintă în Consiliul de Administrație materiale, rapoarte, analize, propuneri cu privire la activitatea de implementarea a proiectelor;
 • participă, cu rol consultativ de specialitate, la elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul de activitate specific;
 • participă în grupurile de lucru pentru elaborarea strategiilor, planurilor, rapoartelor, în domeniul specific de activitate;
 • coordonează activitatea de elaborare și modificare a cererii de contribuție financiară nerambursabilă din FEAG, dacă este cazul;
 • monitorizează și asigură utilizarea eficientă, efectivă și transparentă a contribuției financiare nerambursabile din FEAG, dacă este cazul;
 • monitorizează implementarea serviciilor personalizate considerate acțiuni eligibile conform regulamentului, a căror cofinanțare se asigură din FEAG, dacă este cazul;
 • execută orice alte sarcini sau atribuții încredințate de conducătorul ierarhic;
 • implementează Sistemul de Control Managerial și respectă măsurile Strategiei Naționale Anticorupție;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): intermediar

Descriere

 • coordonarea, monitorizarea și evaluarea, din punct de vedere tehnic și financiar, al procesului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile în cadrul ANOFM;

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă