Despre

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, înfiinţat prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi prin preluarea activităţii, atribuţiilor şi personalului de la Ministerul Fondurilor Europene.

MDRAPFE este autoritate pentru: coordonarea instrumentelor structurale 2007—2013, coordonarea fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014—2020, coordonarea fondurilor alocate prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European şi norvegian 2009—2014, mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European şi norvegian 2014— 2021 şi pentru programele de cooperare teritorială, dezvoltare regională, coeziune şi dezvoltare teritorială, cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională, coordonarea altor mecanisme/instrumente/programe finanţate din fonduri externe nerambursabile, disciplina în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi arhitectură, locuire, locuinţe, clădiri de locuit, reabilitarea termică a clădirilor, gestiune şi dezvoltare imobiliar-edilitară, lucrări publice, construcţii, administraţie publică centrală şi locală, descentralizare, reformă şi reorganizare administrativ-teritorială, fiscalitate şi finanţe publice locale, dialogul cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, dezvoltarea serviciilor publice comunitare, ajutor de stat acordat de autorităţile administraţiei publice locale, parcuri industriale, gestiunea funcţiei publice, programarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul utilizării asistenţei financiare nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană pentru programele pe care le gestionează.

MDRAPFE exercită funcţiile autorităţii de management şi îndeplineşte atribuţiile aferente acesteia, pentru: Programul Operaţional Regional 2007—2013 şi 2014—2020, Programul „Iniţiativa pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii”, Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 2007—2013, Programul Operaţional „Capacitate Administrativă” 2014—2020, Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, Programul Operaţional Competitivitate, Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, Programul Operaţional Capital Uman, Programul Operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, pentru perioada de programare 2014—2020, Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014—2020, Programul Operaţional Sectorial „Transport, Programul Operaţional Sectorial „Mediu” şi Programul Operaţional „Asistenţă tehnică”, pentru Programul ISPA.

MDRAPFE exercită funcţiile de autoritate de management/autoritate comună de management, autoritate naţională, secretariat tehnic comun, punct de contact/punct naţionale de contact/persoană naţională de contact pentru programele finanţate din FEDR-CTE, ENPI-CBC, ENI-CBC, IPA-CBC şi din fonduri naţionale, precum şi funcţiile de punct de contact în materie de control pentru programele finanţate din ENI-CBC.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Locuri disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României

Departament/Structură Domeniul de studiu

Direcţia Generală Management Financiar, Resurse Umane și Administrativ - Direcția Resurse Umane

Administrarea afacerilor
Cibernetică și statistică
Drept
Informatică economică
Management
Științe administrative
Mai multe informatii

Direcția Generală Cooperare Teritorială Europeană - Serviciul Autorități Naționale pentru Programe Europene

Administrarea afacerilor
Cibernetică și statistică
Contabilitate
Drept
Economie
Economie și afaceri internaționale
Finanțe
Informatică economică
Management
Marketing
Științe administrative
Științe politice
Mai multe informatii

Înscrieți-vă la programul Internship 2018

Alte Institutii publice