Despre

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, constituie un principiu fundamental al Uniunii Europene (UE), consacrat în tratate iar abordarea integratoare a acestuia în toate activităţile UE, reprezintă o misiune specifică.

Odată cu dobândirea statutului de Stat Membru în 2007 de România, principiul egalității de șanse între femei și bărbați a fost transpus la nivel legislativ, instituțional cât şi la nivelul politicilor publice.

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare, reglementează măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate sferele vieţii publice din România.

  • Aceasta definește termenii specifici domeniului, precum: egalitate de şanse între femei şi bărbaţi, discriminare pe criteriul de sex, discriminare directă/indirectă/hărţuirea/ hărţuirea sexuală, plată egală pentru muncă de valoare egală, acţiuni pozitive, discriminare multiplă;
  • Capitole distincte ale legii nr. 202/2002, prezintă măsurile privind respectarea egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi pe piaţa muncii, participarea la decizie, la educaţie, cultură și informare sau eliminarea rolurilor şi stereotipurilor de gen.

Principalul organism instituțional în domeniul egalităţii de șanse între femei și bărbați l-a reprezentat, începând cu anul 2005, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), instituția de specialitate a administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflată în subordinea MMJS, care promovează principiul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, precum și măsuri de prevenire și combatere a violenței domestice.

  • misiunea ANES - promovarea principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare pe criteriul de sex, în toate politicile şi programele naţionale;

Rolul ANES - acela de a asigura fundamentarea, elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor Guvernului în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie precum și acela de a monitoriza aplicarea și respectarea prevederilor legale în domeniu.

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

Locuri disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României

Departament/Structură Domeniul de studiu

Direcția prevenirea și combaterea violenței în familie

Asistență socială
Studii culturale
Științe ale educației
Mai multe informatii

Direcția Strategii, Politici, Programe și Monitorizare Egalitate de Șanse

Asistență socială
Studii culturale
Științe ale educației
Mai multe informatii

Înscrieți-vă la programul Internship 2018

Alte Institutii publice