Internship.gov.ro este Programul Oficial de Internship organizat de Guvernul României, dedicat studenților și tinerilor absolvenți.

1.Scurt istoric

Programul Oficial de Internship al Guvernului României a debutat în anul 2013, cu 25 de tineri care au parcurs acest Program la nivelul structurilor din Palatul Victoria. În 2014, Programul a fost extins la nivelul ministerelor și departamentelor conduse de miniștri și miniștri-delegați, participând peste 150 de tineri, în anul 2015 au fost angrenate și instituțiile publice aflate în subordinea ministerelor, participând astfel 300 de tineri. În anul 2016 au fost alocate 200 de locuri, la nivelul Guvernului României, ministerelor și al altor 21 de instituții publice din subordine, ajungând la un total de 43 de instituții. Pentru ediția 2017, au fost alocate 100 de locuri pentru candidați, fiind 40 de instituții implicate în desfășurarea programului. Astfel, după cinci ediții a Programului Oficial de Internship, s-a ajuns la un total de 782 de tineri care fac parte din rețeaua de alumni a Programului.

Pentru ediția 2018 a Programului de Internship s-au alocat 200 de locuri, fiind angrenate 56 de instituții ale administrației publice centrale, precum: Guvernul României, ministere, autorități și agenții.

Programul de Internship are drept misiune implicarea tinerilor performanți în administrația publică. Are, de asemenea, rolul de a pregăti concomitent și personalul din instituțiile publice pentru a integra aportul de inițiative și capacitatea de inovare a tinerilor în fluxul de lucru, precum și pentru a asigura transferul între generații. O parte dintre absolvenți au ales în continuare cariere în sectorul public, în timp ce pentru alții, experiența a fost edificatoare pentru alegerea unei cariere în alte domenii, motiv pentru care considerăm că scopul Programului a fost atins încă de la începutul primei ediții.

Obiectivele urmărite în cadrul Programului sunt:

 • oferirea unei experiențe directe și unice pentru tineri prin implicarea acestora în cadrul activităților desfășurate la nivelul Guvernului României;
 • facilitarea înțelegerii procesului de guvernare de către tineri, precum și dobândirea de experiență și cunoștințe practice;
 • cultivarea spiritului civic al tinerilor cu potențial pentru motivarea lor în a profesa în România;
 • deschiderea administrației publice către tineri cu potențial și idei inovatoare.

Internship.gov.ro s-a desfășurat anual pe parcursul a două luni, în perioada iulie-septembrie. A fost aleasă perioada de vară pentru desfășurarea Programului pentru a nu fi afectat programul academic, luând în considerare atât studenții din România cât și cei din străinătate. 

2.Calendarul de organizare și desfășurare a ediției 2018 a Programului 

Programul Oficial de Internship al Guvernului României, ediția a VI-a, se va derula în această vară în perioada 16 iulie-14 septembrie 2018 și va oferi tinerilor oportunitatea de a se familiariza cu metodele de lucru în administrața publică centrală. Dincolo de activitatea zilnică din cadrul administrației centrale, stagiarii vor avea ocazia să participe la discuții și mese rotunde în prezența unor înalți oficiali ai statului român, precum și la training-uri și workshop-uri tematice.

Calendarul de organizare și desfășurare a ediției 2018 a Programului de Internship este structurat astfel:

  Perioada de înscriere la Programul Oficial de Internship al Guvernului României - ediţia 2018 a fost prelungită până pe 21 mai

 • 19 aprilie - 21 mai: depunerea candidaturilor online;
 • 21 mai - 3 iunie: evaluarea candidaturilor;
 • 4 iunie - 22 iunie: interviuri online;
 • 29 iunie: anunțarea rezultatelor;
 • 16 iulie: deschiderea Programului de Internship;
 • 14 septembrie: închiderea Programului de Internship. 

3.Procesul de înscriere

Înscrierile la Programul de Internship se fac prin depunerea unei candidaturi prin intermediul platformei http://Internship.gov.ro/.

Etapa de înscriere implică crearea unui cont de candidat pe platforma http://Internship.gov.ro . Odată creat acest cont, în pasul următor utilizatorul creează profilul completând formularul de înscriere. Candidatul trebuie să completeze datele de contact, date cu privire la pregătirea academică și competențele profesionale, selecția celor trei opțiuni cu privire la instituția-gazdă în cadrul programului Internship.gov.ro, motivația pentru participarea la Program și trei propuneri de politici publice denumite generic „inițiative ale candidaților”.

În cadrul procesului de înscriere se colectează o serie de date cu caracter personal, motivația necesității acestor informații este exemplificată mai jos. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea dispozițiilor imperative ale art. 5 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare. Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu respectarea obligației autorităților publice de a respecta și ocroti viața intimă, familială și privată.

Nume: Colectarea numelui persoanei în cauză are ca scop eficientizarea procesului de identificare.

Prenume: Colectarea prenumelui persoanei în cauză are ca scop eficientizarea procesului de identificare.

Data nașterii: Colectarea datei nașterii persoanei în cauză are ca scop coroborarea mai multor detalii aferente procesului de înscriere, respectiv să nu aibă 26 de ani împliniți, conform criteriului de eligibilitate stabilit în regulamentul programului de Internship și stadiul studiilor.

Localitatea nașterii: Colectarea localității de naștere a persoanei în cauză are ca scop ușurarea procesului de identificare.

Județul nașterii: Colectarea județului de naștere a persoanei în cauză are ca scop ușurarea procesului de identificare.

Telefon: Colectarea informației referitoare la numărul de telefon al persoanei în cauză are ca scop ușurarea și eficientizarea procesului de comunicare între instituțiile implicate și persoana în cauză.

Adresa de Facebook: Colectarea informațiilor digitale aferente contului de Facebook al persoanei în cauză are ca scop eficientizarea procesului de comunicare, prin anunțare, organizare și contorizare a evenimentelor programului de Internship.

Cont Skype: Colectarea informațiilor digitale aferente contului de Skype al persoanei în cauză are ca scop eficientizarea procesului de comunicare și pentru interviuri prevăzute în programul de Internship.

Cetățenie: Colectarea informațiilor referitoare la cetățenia persoanei în cauză are ca scop eficientizarea procesului de identificare.

Domeniu de studiu: Colectarea informațiilor referitoare la stadiul studiilor persoanei în cauză se face pentru crearea unui profil corect în vederea distribuirii corecte în posturile prevăzute în programul de Internship.

Universitate: Colectarea informațiilor privind unitatea de învățământ la cursurile căreia participă persoana vizată are ca scop crearea unui profil corect pentru a putea fi realizată distribuirea în posturile cuprinse în programul de Internship.

Facultate: Colectarea informațiilor despre unitatea de învățământ la cursurile căreia participă persoana în cauză urmărește conturarea unui profil exact pentru ca distribuirea să poată fi realizată în posturile prevăzute în programul de Internship.

Tipul de studii: Colectarea informațiilor referitoare la tipul de studii la care participă persoana în cauză vizează construirea unui profil autentic al persoanei în vederea distribuirii în posturile prevăzute în programul de Internship.

Anul absolvirii: Prin colectarea informațiilor despre anul absolvirii celei mai recente unități de învățământ a persoanei în cauză se dorește crearea unui profil exact al persoanei pentru a putea fi realizată distribuirea în posturile prevăzute în programul de Internship.

Principalele discipline studiate: Colectarea datelor privind principalele discipline studiate de persoana în cauză are ca scop stabilirea profilului în vederea distribuirii în posturile prevăzute în programul de Internship.

Media anilor de studiu: Datele privind media anilor de studiu a persoanei în cauză sunt colectate pentru construirea unui profil corect în procesul de selecție pentru posturile prevăzute în programul de Internship.

Media examenului de absolvire: Colectarea informațiilor referitoare la media examenului de absolvire a persoanei în cauză vizează stabilirea profilului persoanei în procesul de selecție pentru posturile prevăzute în programul de Internship.

Bursa în străinătate: Informațiile referitoare la participarea persoanei în cauză la o bursă în străinătate sunt colectate cu scopul de a fi definit un profil corect pentru a putea fi utilizat în procesul de selecție pentru posturile prevăzute în programul de Internship.

Competențe lingvistice: Prin colectarea informațiilor despre competențele lingvistice ale persoanei în cauză (limbă / nivel citire / nivel scriere / nivel ascultare) este vizată stabilirea unui profil corect în procesul de selecție pentru posturile prevăzute în programul de Internship.

Competențe IT: Colectarea informațiilor referitoare la competențele IT ale persoanei în cauză (Pachet MS Office / Browser web / Baze de date / Alte competențe) este necesară în stabilirea unui profil exact al persoanei, necesar în procesul de selecție pentru posturile prevăzute în programul de Internship.

Experiență profesională: Datele privind experiența profesională anterioară a persoanei în cauză sunt colectate pentru a putea fi creat un profil exact, util în procesul de selecție pentru posturile prevăzute în programul de Internship.

Materiale foto/video: Accesarea și manipularea materialelor fotografice și video are ca scop promovarea programului de Internship.

În perioada desfășurării Programului de Internship, toate datele cu caracter personal ale aplicanţilor vor fi stocate în cadrul platformei de către organizatorul Programului de Internship, urmând ca, la finalul Programului, informațiile cu caracter personal să fie șterse din baza de date. Candidații care nu sunt admiși în Programul de Internship au posibilitatea de a solicita ștergerea informațiilor cu caracter personal anterior datei de 30 octombrie 2018, printr-o cerere formulată în mod expres în acest sens.

După finalizarea procesului de înscriere, aplicantul nu mai poate modifica, edita sau șterge informațiile  furnizate anterior.

4.Criterii generale de eligibilitate:

Pentru a fi validați în vederea participării la Programul Internship@Gov.ro, tinerii trebuie să îndeplinească cumulativ criteriile generale de eligibilitate, neîndeplinirea acestor criterii duce la eliminarea automată din procesul de evaluare:

 (1) să dețină cetățenia română;

 (2) să aibă vârsta între 18 și 25 de ani la momentul debutului programului. Această limitare a fost stabilită luând în considerare pragul superior de vârstă stabilit de Organizația Națiunilor Unite (ONU), Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD) și Uniunea Europeană pentru ecartul demografic de tineret/tineri adulți.

(3) să fie studenți sau tineri absolvenți ai unei universități din România sau din afara granițelor; 

(4) să nu fie activi pe piața muncii în perioada desfășurării Programului de Internship, experiența anterioară în activități de implicare civilă ori programe de voluntariat reprezentă un avantaj în etapa evaluării candidaturilor;

 (5) să cunoască cel puțin o limbă străină de circulație internațională (engleză, franceză, spaniolă, italiană, germană etc.);

 (6) să aibă cunoștințe în domeniul IT;

 (7) să nu fie absolvenți ai Programului Internship.gov.ro .

Sunt eligibile candidaturile tinerilor care au fost respinși în etapele de selecție ale edițiilor Internship.gov.ro din trecut.  Criteriile generale sunt completate de condiționalitățile stabilite de către ministere, instituțiile și departamente gazdă în funcție de specificul activității fiecărei structuri care urmează să primească interni. Acestea vin în completarea criteriilor generale de eligibilitate.

5.Procesul de selecție a candidaților

Procedura de selecție pentru cea de-a VI-a ediție a Programului constă, la fel ca și în edițiile anterioare, în două etape.

În prima etapă, procesul de selecție a stagiarilor este centrat în jurul compatibilității pregătirii academice a candidaților cu cerințele instituțiilor-gazdă, cerințe academice ce au fost publicate în rubrica corespunzătoare fiecărei instituții-gazdă pe platforma http://Internship.gov.ro/. De asemenea, în procesul de selecție a candidaților vor fi avute în vedere competențele lingvistice (cunoașterea a cel puțin unei limbi de circulație internațională) și competențele IT. Evaluarea stagiarilor va ține cont și de experiența profesională (stagii de practică desfășurate anterior, voluntariat etc), precum și de coerența, originalitatea și argumentarea motivării. Inițiativele propuse vor fi evaluate prin prisma corelării cu domeniul de studiu al stagiarilor, relevanței pentru îmbunătățirea activității sistemului public, precum și a acurateței prezentării.

Validarea candidaturilor se va desfășura conform criteriilor de eligibilitate descrise mai sus, iar notarea lor se va realiza conform baremului conceput de echipa de organizare a Programului. Baremul va putea fi vizualizat de aplicant după finalizarea înscrierii.

Cea de-a doua etapă a  procesului de selecție  este proba interviului, candidații ajungând în proba finală în urma punctajului obținut la prima etapă de evaluare. Astfel, pentru fiecare loc disponibil în cadrul Programului, vor fi notificați și invitați la interviu primii 3 candidați în ordinea descrescătoare a mediilor obținute. Interviurile se desfășoară prin Skype și sunt susținute de către un membru din echipa de organizare a Programului de Internship și un membru al instituției-gazdă.

6.Desfășurarea Programului de Internship

În perioada 16 iulie-14 septembrie 2018 candidații declarați admiși îşi vor desfășura activitatea la instituția gazdă, conform fișei de post parte integrantă a Convenției, document ce va fi semnat în prima zi de activitate a Programului de Internship. Prezența va fi consemnată într-o condică pe care internul are obligația de a o semna la începutul și sfârșitul fiecărei zile, aceasta reprezentând unul dintre elementele în baza căruia se va dispune transmiterea bursei lunare.

Odată început Programul de Internship, internii trebuie să furnizeze instituției-gazdă documentele justificative care să ateste informațiile completate în formularul de înscriere (diplome/adeverințe de la facultate, certificate lingvistice ș.a.). Acestea trebuie transmise coordonatorului de practică de la nivelul fiecărei instituții.