Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

Despre

Institutul Naţional de Statistică     

ART. 14     Organizarea     (1) Institutul Naţional de Statistică este principalul producător de date statistice oficiale ale statului, având, în această calitate, rolul de coordonator al Sistemului statistic naţional, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1).     (1^1) Institutul Naţional de Statistică este autoritatea naţională de statistică desemnată ca fiind organismul responsabil de coordonare a tuturor activităţilor la nivel naţional, în vederea dezvoltării, elaborării şi difuzării statisticilor europene, reprezentând punctul de contact pentru Comisie (EUROSTAT), cu privire la chestiuni statistice.     (2) Institutul Naţional de Statistică este organizat şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General al Guvernului. (3) În subordinea Institutului Naţional de Statistică funcţionează, ca instituţii publice cu personalitate juridică, direcţiile regionale de statistică şi direcţiile judeţene de statistică, corespunzător structurii teritoriale a României, finanţate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Institutului Naţional de Statistică.

ART. 15     Funcţii şi atribuţii     (1) Institutul Naţional de Statistică exercită, în domeniile sale de competenţă, următoarele atribuţii principale:     a) realizează programarea strategică de dezvoltare a Sistemului statistic naţional;     b) defineşte şi implementează, în domeniul său de activitate, cadrul normativ şi instituţional necesar realizării obiectivelor strategice;     c) elaborează sistemul de indicatori statistici, metodologiile de calcul, clasificările şi nomenclatoarele de interes naţional, pe baza cerinţelor naţionale şi a normelor şi standardelor internaţionale, şi aplică tehnologiile şi tehnicile specifice de obţinere şi de procesare a datelor;     d) asigură absorbţia acquis-ului comunitar şi transpunerea în practică a acestuia;     e) negociază şi încheie tratate internaţionale la nivel departamental şi alte înţelegeri internaţionale;    f) stabileşte forma de prezentare, termenele şi periodicităţile de furnizare a datelor statistice solicitate;     g) colectează date statistice, produce şi diseminează statistici oficiale;     h) realizează studii metodologice, analize statistice şi interpretări ale statisticilor oficiale;     i) organizează şi administrează registrele şi bazele de date statistice;     j) cooperează cu ceilalţi producători de statistici oficiale la elaborarea, implementarea şi monitorizarea realizării programelor statistice naţionale;     k) acordă asistenţă tehnică şi metodologică celorlalţi producători de statistici oficiale în proiectarea şi realizarea cercetărilor statistice specifice, precum şi în administrarea bazelor de date statistice;     l) colaborează cu ministerele şi cu alte instituţii de specialitate ale administraţiei publice, în vederea compatibilizării Sistemului statistic naţional cu celelalte sisteme informaţionale;     m) monitorizează aplicarea unitară a principiilor fundamentale de funcţionare a Sistemului statistic naţional şi respectarea reglementărilor legale în domeniul statisticii oficiale;     n) implementează conceptele privind managementul calităţii în statistică şi ale Codului de practici al statisticii europene, în Sistemul statistic naţional;     o) utilizează eficient sala de conferinţe şi spaţiile adiacente acesteia, existente în cadrul sediului administrativ al Institutului Naţional de Statistică;     p) promovează cultura statistică în România şi desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul statisticii;     q) administrează bunurile şi gestionează bugetele şi fondurile alocate;     r) realizează şi alte sarcini specifice domeniului său de activitate.     s) organizează cursuri de scurtă durată, seminarii, conferinţe interne şi internaţionale, participă la activităţi de cercetare ştiinţifică şi acordă asistenţă tehnică în domeniul statistic, pe plan naţional şi internaţional;     ş) organizează şi promovează, cu respectarea cadrului legal aplicabil, activităţi de formare profesională continuă, prin sistemul educaţional, pentru personalul de specialitate din Institutul Naţional de Statistică şi pentru personalul de specialitate al celorlalţi producători de statistici oficiale; t) eliberează, în condiţiile legii, diplome educaţionale sau certificate de absolvire, după caz, cu evidenţierea competenţelor dobândite, cu valabilitate naţională, în următoarele domenii: statistică, economie, econometrie, demografie şi sociologie cantitativă, tehnologia informaţiei, precum şi în alte domenii conexe activităţii statistice.

Institutul Național de Statistică

Locuri disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României

Departament/Structură Domeniul de studiu Număr Locuri

Direcția Registrul Statistic al Întreprinderilor- Compartiment tehnici de eșantionare și clasificări

Economie
Cibernetică, statistică şi informatică economică
1 Mai multe informații

Înscrieți-vă la Programul Oficial de Internship al Guvernului României, ediţia 2019

Alte Instituții publice